Author Archives: Secretariaat

Advertentie De Faunabescherming genomineerd voor NRC Charity Awards

Hoewel een ruime meerderheid van alle politieke partijen bij de verkiezingen van 2012 beloofde de plezierjacht af te zullen schaffen, stemde een ruime meerderheid van diezelfde politieke partijen in de Tweede kamer voor het geven van een carte blanche aan … Continue reading

Posted in Acties, Politiek en wetgeving | Tagged , , ,

PvdA blijft volhouden dat nieuwe wet verbetering is

Op 6 juli hebben wij een brief aan de PvdA-fractie gestuurd, naar aanleiding van het standaard antwoord dat alle deelnemers aan onze protestactie hebben ontvangen. Wij verzochten daarin aan te geven op welke manier volgens deze fractie de jacht als … Continue reading

Posted in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tagged ,

PvdA verkwanselt (weer) eigen principes

Tijdens de behandeling van de wet Natuurbescherming (die als vervanger moet dienen voor onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet) in de 2e Kamer afgelopen maandag werd een amendement ingediend dat typisch is voor het huidige kabinet. Over … Continue reading

Posted in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tagged ,

Persbericht: Bestrijden van broedende meeuwen verboden

Op 31 januari 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken aan de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden een ontheffing gegeven om meeuwenoverlast te bestrijden. In het kader van onderzoek naar de beste methode om overlast te voorkomen, is toestemming verleend … Continue reading

Posted in Persberichten, Successen

Noblesse oblige?

Foto’s bewijzen dat jachtopzichter van adellijke jachtclub beschermde houtsnippen stroopt Men wil ons doen geloven dat in Nederland uitsluitend gejaagd wordt door buitengewoon goed opgeleide mensen, die verantwoord oogsten uit de natuur en die de boeren behoeden voor ernstige schade … Continue reading

Posted in Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht

Jagers claimen afname ganzen

Onterechte borstklopperij n het artikel ‘Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af’ van 13 november 2014 claimt de vereniging van jagers trots dat de sterke groei van het aantal ganzen in Nederland zou zijn afgenomen. Dat … Continue reading

Posted in Nieuws, Populatiebeheer

Dijksma laat zich inpakken door jagerspropaganda

Marianne Thieme heeft in een initiatiefnota staatssecretaris Dijksma gevraagd de jacht in Nederland af te schaffen. Jacht veroorzaakt veel dierenleed, is zeer schadelijk en verstorend voor al het dierenleven en is niet nodig, omdat er voor beheer en schadebestrijding betere … Continue reading

Posted in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Nieuwe natuurwet houdt plezierjacht in stand

De nieuwe natuurwet is een stap in de goede richting. Staatssecretaris Sharon Dijksma toont aan belang te hechten aan de intrinsieke waarde van de natuur. Ook scherpt zij op papier de regels aan rond de jacht. Maar in de praktijk … Continue reading

Posted in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tagged

Succes: rechter fluit Drenthe terug over reeën

In februari 2010 heeft de provincie Drenthe aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verleend om reeën te schieten in de hele provincie. Deze ontheffing was verleend met als argument dat het doden (‘populatiebeheer’) nodig is om aanrijdingen te voorkomen en vanwege … Continue reading

Posted in Juridische zaken, Populatiebeheer, Successen

Persbericht: Dierenkieswijzer Europese verkiezingen gelanceerd

PvdA en VVD tegenpolen op onderwerp dierenwelzijn Den Haag/Amsterdam, 4 mei 2014 – Hoe diervriendelijk zijn de Nederlandse politieke partijen in Europa? Op die vraag geeft de vandaag gelanceerde Dierenkieswijzer een antwoord. Aan de hand van zestien stellingen over uiteenlopende … Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged ,