Overlast: altijd direct grijpen naar jacht of gif

Veldmuis

“Boeren in Noord-Nederland die last hebben van een muizenplaag mogen de komende maanden een chemisch bestrijdingsmiddel gebruiken. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft daar een vrijstelling voor gegeven.” Dit lazen wij op internet. Weer een voorbeeld van hoe wij in Nederland omgaan met dieren en naar dodelijke middelen grijpen als ze ons in de weg zitten.

Allereerst wijzen wij erop dat de muizen, die nu zo makkelijk worden bestreden, belangrijk zijn voor het overleven van roofvogels, ooievaars en andere vleesetende wilde dieren. Muizenpopulaties fluctueren van nature tussen de jaren. De jaren met relatief veel muizen zijn ook jaren met een piek aan roofdieren.

Een piek in het aantal muizen is weliswaar vervelend voor de betreffende agrariërs, maar het gaat slechts om economische schade en dus om geld. Dat kan nooit een reden zijn om gif in te zetten om deze dieren op grote schaal te doden. Het te gebruiken middel, Luxan mollentabletten, heeft als werkzame stof aluminiumfosfide (57%). Aluminiumfosfide wordt onder invloed van vocht omgezet in het gas fosforwaterstof. Fosforwaterstof werkt als een ademhalings-, metabolisme- en zenuwgif, waardoor de mollen en/of woelratten komen te sterven. De werkingsduur is maximaal 48 uur. Waarschijnlijk is het middel niet eens effectief tegen muizen, omdat die een ander soort gangenstelsel hebben met veel uitgangen.

Uit onderzoek blijkt overigens dat het bestrijden van de muizen tijdens een piek zinloos is, omdat de opengevallen plaatsen snel worden opgevuld. Het beleid zou erop gericht moeten worden om grote pieken te voorkomen. Dat is heel goed mogelijk bijvoorbeeld door het kort houden van de vegetatie door middel van maaien of beweiden en het verhogen van het waterpeil in de winterperiode. Maar aanpassing van de landbouwmethoden lijkt nooit te worden overwogen zolang er jagers en gifstoffen zijn.

Lees ook het bericht in de Leeuwarder Courant

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening worteletende vossen af

Muizenetende vos mag tussen wortels worden bestreden

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft ons verzoek om schorsing van de ontheffing voor het doden van vossen die wortels zouden beschadigen, afgewezen. De rechter baseert zich daarbij in feite volledig op het zeer summiere en niet op de situatie toegespitste advies van het Faunafonds.

Aangegeten wortels

In de aanvraag had de wortelkweker zelf aangegeven dat de schade ‘onder de 600 euro lag’! De schade was niet onafhankelijk getaxeerd. Hij had foto’s bijgevoegd van aangevreten wortels en hij gaf in de aanvraag zelf aan dat de schade betrekking had op ‘vraatschade aan peen’. Aangezien vossen geen wortels eten, kon de geconstateerde schade dus onmogelijk door vossen zijn aangericht.

Kunstlicht effectief?

Het Faunafonds negeert dit feit volledig. In haar advies aan de provincie stelt het Faunafonds dat de inzet van kunstlicht een effectief middel is om foeragerende, gravende en muizenjagende vossen in wortelvelden te bestrijden. Daarmee is natuurlijk allerminst aangetoond dat eventuele vossen die in een dergelijk veld op muizenjacht zijn, ook daadwerkelijk schade, laat staan belangrijke schade aanrichten. Maar zeker is dat deze vossen geen vraatschade aan wortels aanrichten. Dat had het Faunafonds ook helemaal niet geconstateerd. Bovendien blijkt uit het advies dat het Faunafonds ook geen idee heeft of deze methode effectief is. In het advies staat namelijk ook: “Het bestuur is benieuwd naar de resultaten en de effecten van de bestrijdingsacties.”

Kortom, een volstrekt ontoereikend advies dat onmogelijk kan dienen om een ontheffing te verlenen voor de inzet van zeer ingrijpende verboden middelen, te weten het gebruik van kunstlicht om ’s nachts te kunnen schieten.

Rechter verzint argument zelf

De rechter zag echter geen enkel probleem en vulde het advies van het Faunafonds op eigen gezag aan. In de uitspraak stelt hij: “Het betoog van verzoekster dat vossen geen wortels en penen eten, en de afwezigheid van vossen mogelijk de muizenpopulatie op het land van de wortelkweker toeneemt, maakt niet dat de vossen thans niet de schade aan het gewas veroorzaken. Immers voor het veroorzaken van schade is niet van betekenis of de vos de wortels aanvreet, maar is voldoende of door hun niet betwiste graven in de grond de wortels aan de oppervlakte komen, waardoor het groeiproces wordt vertraagd.”

Het gaat hier om een volstrekt onbegrijpelijke uitspraak. Een rechter mag niet op de stoel van de wetgever gaan zitten, maar volgens ons ook niet op de stoel van het Faunafonds.

Lees ook: Breaking: Vegetarische vossen in Noordwijkerhout
Lees ook: De volledige tekst van de uitspraak

Gepost in Juridische zaken, Nieuws | Tags ,

Jager terroriseert buren in Borssele

Via de Partij voor de Dieren ontvingen wij een schokkend relaas van een bewoner van Borssele. Een jager uit de buurt schiet daar niet alleen alle overvliegende ganzen uit de lucht, maar scheldt ook wandelaars uit die niets anders doen dan op die plek hun hond uitlaten. Hagelkorrels komen neer in achtertuinen en op huizen.

De politie doet, zoals helaas vaker gebeurt, niets. De mannen met de geweren denken dat ze boven de wet staan en dat ze hun “hobby” kunnen uitoefenen zonder zich iets aan te trekken van de veiligheid van omwonenden. Het is toch te gek dat mensen de straat niet meer op durven als ze in de buurt van een agressieve jager wonen!

Lees de brief van de inwoner van Borssele

Gepost in Misstanden jacht | Tags , ,

Een klacht en twee petities

De organisatie Dier & Recht heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen de PvdA wegens misleiding. Deze partij heeft al sinds jaren in het verkiezingsprogramma staan dat de pure hobbyjacht op wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen moet worden afgeschaft, maar stemde diverse malen in de Tweede Kamer tegen moties van die strekking. Daarnaast is Dier & Recht een petitie gestart om de PvdA op andere gedachten te brengen.

Lees verder: Belofte maakt schuld: PvdA, stop de plezierjacht!

Ook de Dierenbescherming organiseert een petitie, ditmaal tegen het afschieten van 2400 van de 3000 damherten die in de Amsterdamse Waterleidingduinen rondlopen. In 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam nog besloten dat er niet op de damherten gejaagd mocht worden, maar nu dreigt opnieuw afschot.

Lees verder: Zeg NEE tegen afschot damherten

Het spreekt vanzelf dat De Faunabescherming het tekenen van beide petities van harte aanbeveelt!

Gepost in Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , ,

Wilde zwijnen in Nederland

Wild zwijnWilde zwijnen zijn geregeld in het nieuws. Allereerst omdat er onvoorstelbare aantallen worden afgeschoten: een wild zwijn heeft elk jaar maar een kans van zo’n 20% om tot het volgende jaar te overleven. De intensieve jacht op zwijnen verhindert een natuurlijke populatie-opbouw, bevordert de kans op aanrijdingen, zorgt voor een permanente verstoring van de natuur en maakt de zwijnen zo schuw dat ze zelden meer te zien zijn.

Rapport

Op verzoek van het Faunafonds heeft CLM Onderzoek en Advies een rapport opgesteld met betrekking tot wilde zwijnen. De aanleiding voor dit onderzoek was dat op dit moment drie gebieden in Nederland zijn aangewezen, waar wilde zwijnen ‘mogen’ voorkomen, te weten Veluwe (Gelderland), Meinweg en Meerlebroek (beide Limburg). Voor de rest van Nederland geldt het zogenaamde nulstandbeleid. Dat betekent dat elk wild zwijn dat zich buiten de leefgebieden bevindt in principe mag worden afgeschoten. Ondanks het feit dat hier ook gretig gebruik van wordt gemaakt door de jagers komen op veel meer plaatsen in ons land steeds meer wilde zwijnen voor. Dan gaat het niet alleen om de directe omgeving van de aangewezen ‘leefgebieden’, maar bijvoorbeeld ook om Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Dat is ook logisch, aangezien veel meer gebieden geschikt zijn voor zwijnen en deze dieren daar ook gebruik van zullen maken zolang ze niet door middel van een fysieke barrière, bijvoorbeeld een raster, worden tegengehouden. De opdracht van de onderzoekers was om te kijken naar de ontwikkeling van de schade die door wilde zwijnen wordt aangericht, de kansen en risico’s op verdere verspreiding van het wilde zwijn en de middelen om de eventuele schade te voorkomen.

Aantal wilde zwijnen neemt elk jaar toe – schade gering

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal wilde zwijnen ondanks het intensieve afschot nog elk jaar toeneemt. Dat is ook logisch, aangezien zwijnen zich zeer snel kunnen voortplanten en op die manier dus zelfs grote verliezen kunnen compenseren met extra aanwas. Uit het onderzoek blijkt ook dat de schade aan landbouwgewassen weliswaar is toegenomen maar, met 150.000 euro tot 200.000 euro in totaal per jaar, als relatief gering moet worden beschouwd. Bovendien kan landbouwschade goed worden voorkomen door middel van een afrastering rondom schadegevoelige percelen. In het onderzoek wordt gewezen op het risico op het overbrengen van ziekten naar de varkenshouderij. Dat risico blijkt buitengewoon klein te zijn. Maar ook hiervoor geldt dat als een varkensbedrijf geen risico wil lopen, gekozen kan worden voor het aanbrengen van rasters om de zwijnen op afstand te houden. Ten slotte wordt gewezen op het risico van aanrijdingen. Allereerst betekent een aanrijding vooral een risico voor het zwijn zelf. Bovendien blijkt het aantal aanrijdingen in Gelderland en Limburg af te nemen en zijn er zeer goede maatregelen te treffen om de kans op aanrijdingen te beperken. Het gaat dan om het verlagen van de verkeerssnelheid, het overzichtelijker maken van de wegbermen en het voorlichten van de weggebruikers over de aanwezigheid van deze dieren en hun gedrag.

Nulstandbeleid werkt niet – waarom dan toch drukjacht?

De onderzoekers komen in dit rapport terecht tot de conclusie dat het nulstandbeleid niet werkt. Hun advies is vervolgens om dit beleid aan te passen en meer gebieden aan te wijzen als ‘leefgebied’ waar de zwijnen voortaan mogen voorkomen. Aan de andere kant zijn er volgens hen dan ook gebieden waar wilde zwijnen ongewenst zijn. De onderzoekers stellen voor om in die gebieden de jacht op wilde zwijnen nog intensiever uit te voeren dan nu het geval is en om zelfs zeer ingrijpende middelen, die nu verboden zijn, zoals de drukjacht in te gaan zetten. De drukjacht, waarbij de dieren worden opgejaagd richting de jager en vervolgens worden geschoten, veroorzaakt zeer veel onrust in het hele gebied en veroorzaakt veel leed, vanwege de grote kans op het verwonden van de zwijnen in plaats van het direct dodelijk raken. Wij vinden deze aanbeveling van de onderzoekers dan ook onbegrijpelijk.

Beschermd dier of schietschijf?

Het gaat hier om een beschermde inheemse diersoort. Als er sprake is van belangrijke schade of een gevaar voor de openbare veiligheid, dan zouden de maatregelen zich daarop moeten richten. Dat betekent dat schadegevoelige en zeer kapitaalsintensieve gewassen beschermd zouden moeten worden door middel van een raster. Dat betekent ook dat varkensbedrijven, die menen een risico te lopen op veeziekten, zelf maatregelen zouden moeten nemen om hun eigen dieren te beschermen. Dat is nog afgezien van het feit dat men ook van mening kan zijn dat voor de intensieve veehouderij sowieso geen ruimte is in dit land en dat gehouden dieren kunnen worden beschermd tegen allerlei veeziekten door ze in te enten en/of zo te houden dat ze beter bestand zijn tegen eventuele besmettingen. Ten slotte zijn er, zoals wij hiervoor al hebben aangegeven, diverse maatregelen te treffen om de kans op aanrijdingen met wilde zwijnen te verkleinen.

Kortom, er is geen enkele reden om nu opnieuw te kiezen voor de heilloze weg van het grootschalig doden van wilde zwijnen, aangezien de praktijk inmiddels ruimschoots heeft bewezen dat dit geen oplossing biedt. Gelukkig zegt de verantwoordelijke gedeputeerde in Gelderland: “Er is geen enkel draagvlak voor het opnieuw invoeren van de drukjacht op wilde zwijnen.” En zo is het!

Gepost in Landbouwschade, Nieuws, Populatiebeheer | Tags ,

Tijd voor een totale ‘ban’ op trofeejacht

Dat ‘trophy hunter’ tandarts Walter Palmer de leeuw Cecil heeft doodgeschoten, zorgt wereldwijd voor veel ophef. En terecht. Toch is Walter Palmer niet de enige die voor de lol in het buitenland, voor veel geld, op (zelfs zeer bedreigde) dieren gaat schieten. Kijk naar Nederland: meer dan 50% van de Nederlandse jagers jaagt jaarlijks één of meerdere keren voor het plezier en tegen betaling in het buitenland.

Trofeejagers beweren graag dat de grote geldbedragen die ze betalen om op wild te mogen jagen, gebruikt worden om lokale bewoners aan werk te helpen. Bovendien zeggen ze dat ze op die manier bijdragen aan het in stand houden van diersoorten en aan natuurbescherming. Cijfers bewijzen echter het tegendeel. Zo zou bijvoorbeeld het fokken van de leeuwen stroperij tegengaan. Het verhaal van Cecil toont aan dat dit niet waar is. De jacht op gefokte leeuwen gaat de jacht op wilde leeuwen niet tegen. De leeuwenpopulatie is in twintig jaar tijd met 80 procent teruggelopen.

Trofeejagers dragen niet bij aan natuurbescherming maar verstoren de natuur juist. Er wordt bijvoorbeeld op grote schaal bijgevoerd. Er wordt vrijwel uitsluitend gezond mannelijk wild geschoten voor de trofeeën. Hiermee wordt de natuurlijke populatieopbouw verstoord. Zie ook de column op CNN van Jeffrey Flocken, directeur van het Internationaal Dieren Welzijnsfonds,

Het is ook maar de vraag in hoeverre de opbrengst van jachtreizen bij de lokale bevolking terecht komt. Het meeste geld komt terecht bij de organisatoren van jachtreizen en de eigenaren van de grond waarop gejaagd wordt. Gewone toeristen zorgen voor veel meer lokale werkgelegenheid en inkomsten dan jagers. Een studie door de Port Elizabeth-universiteit in Zuid-Afrika toont aan dat de inkomsten uit eco-vriendelijk toerisme zoals safari’s meer dan vijftien keer hoger zijn dan de opbrengsten van de jacht. De levende dieren blijven natuurliefhebbers trekken, terwijl de trofeejager alleen een spoor van dode dieren achterlaat.

Als resultaat van alle commotie mag er voorlopig niet gejaagd worden op leeuwen, luipaarden en olifanten in het gebied in Zimbabwe waar de leeuw Cecil is gedood. Ook buiten het park is het verboden op deze dieren te jagen. Het is te hopen dat veel meer landen nu de trofeejacht verbieden, alsmede de import van trofeeën. Veel luchtvaartmaatschappijen vervoeren geen jachttrofeeën meer.

Lees ook: Jacht op Amerikaanse tandarts die Cecil de leeuw doodde

Gepost in Buitenland, Jachtreizen, Nieuws

Advertentie De Faunabescherming genomineerd voor NRC Charity Awards

Klik om te stemmen

Onze advertentie – klik om te stemmen!

Hoewel een ruime meerderheid van alle politieke partijen bij de verkiezingen van 2012 beloofde de plezierjacht af te zullen schaffen, stemde een ruime meerderheid van diezelfde politieke partijen in de Tweede kamer voor het geven van een carte blanche aan de jagers om net zoveel hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden te schieten als ze maar willen. Uitkomst van de wetsbehandeling in de Tweede Kamer (kort samengevat): schiet wat je ziet, tel wat je schiet.

Dat is niet alleen in strijd met de gedane verkiezingsbeloften, maar ook met de bedoelingen van de wet die uitgaat van het nee, tenzij principe en bescherming van dieren vanwege hun intrinsieke waarde (hun eigen waarde, los van hun nut voor de mens).

Dit najaar staat de behandeling in de Eerste Kamer op de agenda. We zullen er alles aan doen om de leden van de Eerste Kamer zorgvuldig te informeren over de gebrekkige kwaliteit van het huidige wetsvoorstel. Wij hebben daarvoor een advertentie ontwikkeld, die voor NRC Charity Awards 2015 is genomineerd. (zie bijlage) Dat betekent dat deze advertentie kans maakt op de publieks- of de vakjuryprijs, waardoor wij extra aandacht kunnen krijgen voor deze zaak.

Om te kunnen winnen en onze acties richting de politiek met deze advertentie kracht bij te kunnen zetten, is het belangrijk dat u ons steunt door op ons te stemmen. Dat kan tot 11 september door naar onderstaande pagina te gaan en links onderaan de pagina op “Stem” te klikken (dus niet rechts boven op “Stemmen”). Eventueel moet u eerst uw “Adblocker” uitschakelen.

http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/204/de-faunabescherming

U  kunt dan uw e-mailadres invullen en de stem bevestigen via een link die u in uw mailbox ontvangt. Verspreiding van deze oproep via de sociale media is natuurlijk ook zeer welkom. Alvast hartelijk dank!

Gepost in Acties, Politiek en wetgeving | Tags , , ,

Breaking: Vegetarische vossen in Noordwijkerhout

vos + muizen Henk Bos

Foto: Henk Bos | http://awd-bossie.blogspot.nl/

De volstrekte willekeur waarmee provincies ontheffingen afgeven voor het doden van in het wild levende dieren blijkt maar weer eens uit een recente ontheffing van de Omgevingsdienst Haaglanden. Volgens het Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden vormen vossen een grote bedreiging voor de peentjes van meneer Pennings.

De heer Hopman mag zich dan ing. noemen, maar van biologie heeft hij geen kaas gegeten. Ene meneer Pennings vroeg een ontheffing aan om ’s nachts vossen te mogen schieten met gebruik van lichtbakken in een jachtveld tussen Ruigehoek en Halfweg in Noordwijkerhout. Een toch al zeer omstreden en uiterst schadelijke methode. En waarom moeten die vossen het loodje leggen? Ze snoepen volgens hem van zijn ‘wortels/penen’! Voor het gemak geeft Hopman de ontheffing gelijk maar af tot en met 31 december 2019!

Vegetarische vos

De eerste de beste groep 8-er weet dat de eerste vegetarische vos moet nog geboren worden. Het basisvoedsel van vossen bestaat vooral uit kleine knaagdieren. Honderden per jaar werkt een gemiddelde vos weg. En wat eten die knaagdieren vooral… ?

Het zou hilarisch zijn, als het niet zo treurig was. Deze ontheffing is zeker geen uitzondering. Zo gaan provincies met onze natuur om. Hopman c.s. zijn de mensen die volgens staatssecretaris Dijksma uitstekend in staat zijn om ontheffingen te toetsen aan de wet. De wet, die uitgaat van de bescherming van de natuur. Mensen ook voor wie de natuur op de eerste plaats zou moeten staan.

Lees ook: de tekst van de ontheffing

PS: De Faunabescherming heeft bezwaar ingediend tegen deze ontheffing en een voorlopige voorziening aangevraagd.

Gepost in Landbouwschade, Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags , , , , ,

PvdA blijft volhouden dat nieuwe wet verbetering is

Op 6 juli hebben wij een brief aan de PvdA-fractie gestuurd, naar aanleiding van het standaard antwoord dat alle deelnemers aan onze protestactie hebben ontvangen. Wij verzochten daarin aan te geven op welke manier volgens deze fractie de jacht als gevolg van het amendement, dat door de PvdA en VVD is ingediend, daadwerkelijk wordt beperkt en op welke manier is bepaald dat alle handelingen met het geweer aan een faunabeheerplan zijn gebonden.

Recent ontvingen wij daarop het antwoord van de PvdA. Helaas hebben wij na bestudering van de tekst moeten constateren dat het wetsvoorstel, als gevolg van het amendement, wel degelijk is verslechterd. Er is geen sprake van handhaafbare verplichtingen die aan jagers worden opgelegd. Bovendien misleidt de PvdA het publiek door te stellen dat dankzij dit wetsvoorstel de jacht in dienst staat van de natuur.

Verdere discussie zinloos

Uiteraard konden wij niet veel anders doen dan daarop weer reageren. Maar langzamerhand wordt het toch duidelijk dat de de PvdA met veel omhaal van woorden probeert te verbergen wat er werkelijk is gebeurd. De opmerking “Het is spijtig dat u zich zoveel moeite heeft getroost om mensen te doen geloven dat deze wet een achteruitgang is voor dieren” is in dat opzicht tekenend. Misschien kan de heer Leenders dan eens uitleggen waarom de jagers zo blij waren met het amendement en de dierenwelzijnsorganisaties het bijna unaniem afwezen? Hebben die dan allemaal ongelijk? Verdere discussie met de PvdA lijkt ons daarom op dit moment zinloos. Oordeelt u zelf:

Brief van PvdA Kamerlid Henk Leenders d.d. 16-07-2015
Onze reactie op deze brief d.d. 19-07-2015

Lees ook:
Antwoord van de PvdA op de protestmails d.d. 05-07-2015
Brief van De Faunabescherming aan de PvdA d.d. 06-07-2015

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tags ,

Zwanendrifters eindelijk aangepakt

KnobbelzwaanHet heeft even geduurd, maar nu lijkt het er toch op dat de zwanendrifters eindelijk worden aangepakt. Het Openbaar Ministerie gaat Piet Oostveen uit Nieuwerbrug vervolgen wegens het mishandelen van dieren en het vangen van wilde knobbelzwanen, wat verboden is. Drie zoons van Oostveen, werkzaam als muskusrattenbestrijders, zijn op non-actief gesteld omdat ze in diensttijd en met materiaal van hun werkgever, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zich ook illegaal wilde knobbelzwanen hebben toegeëigend. Verder heeft de zwanendrifter een dierenarts, die zijn praktijken aan de kaak wilde stellen, mishandeld. Dit alles was duidelijk te zien in een reportage van Een Vandaag.

Het is te hopen dat er nu een definitief einde komt aan het zwanendriften, waarvoor geen enkele reden bestaat behalve het gewin van een paar mensen.

Lees verder: Zwanendrifter Groene Hart wordt vervolgd (RTV Utrecht)
Lees verder: OM gaat zwanendrifter vervolgen (Een Vandaag)

Gepost in Juridische zaken, Nieuws | Tags ,