Brief van De Faunabescherming aan de PvdA

Omdat de Partij van de Arbeid in haar reactie op de protestmails had laten weten dat verdere vragen en opmerkingen welkom waren heeft het bestuur van De Faunabescherming een brief aan de PvdA geschreven. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat diverse opmerkingen uit de reactie van de PvdA niet (meer) juist zijn na het aannemen van het gewraakte amendement 107.

De tekst van deze brief vindt u hier

Voor wie echt het naadje van de kous wil weten hebben we ook de wetsteksten op een rijtje gezet die als gevolg van het amendement zijn vervallen.

Tekst wet Natuurbescherming inclusief amendement 107

Gepost in Acties, Plezierjacht, Politiek en wetgeving

Balans van een actie

Waarom actie?

De Faunabescherming kijkt terug op een paar woelige weken. Over het algemeen werken we op de achtergrond om de wilde dieren in dit land te beschermen tegen menselijk ingrijpen. De laatste actie dateert alweer van een paar jaar geleden. Toen demonstreerden we bij de nieuwe natuurbrug in Hulshorst om er de aandacht op te vestigen dat de opening van dit ecoduct misbruikt werd om de jacht op edelherten te intensiveren. Een jaar eerder konden we met een e-mailactie voorkomen dat de Amsterdamse gemeenteraad zou besluiten de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen te laten bejagen.

Sinds de opkomst van de sociale media zijn er snellere en meer effectieve methoden om onze achterban te mobiliseren dan fysieke en e-mailacties. Waarom hebben we nu dan het al wat oudere middel van de e-mailactie weer van stal gehaald? Omdat we nu wilden dat mensen zich direct zouden richten tot een politieke partij. Want wat was het geval?

Nieuwe natuurwet

Na jaren praten was er een ontwerp voor een nieuwe natuurwet. Omdat deze wet mede door de PvdA was ontworpen, zou men verwachten dat deze partij eindelijk een belofte had waargemaakt die al jaren in alle verkiezingsprogramma’s stond: het afschaffen van de wildlijst. Op deze lijst staan vijf diersoorten: haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant. Op deze dieren mag worden gejaagd zonder dat daarvoor enige noodzaak, zoals schade aan landbouwgewassen of natuurwaarden, is aangetoond. Pure plezierjacht dus, al hoort men vaak de leugen dat plezierjacht in Nederland niet voorkomt. In de nieuwe natuurwet werd de wildlijst niet afgeschaft, het werd hooguit iets moeilijker gemaakt om zomaar op deze dieren te schieten. De jagers schreeuwden moord en brand, en de VVD dreigde de hele wet te verwerpen. Wat de PvdA toen deed, is politiek zonder precedent. Zij diende met de VVD een amendement in dat werd gepresenteerd als compromis, maar niets anders was dan een volledige capitulatie. Dit amendement is op 1 juli aangenomen.

Teleurstelling

De dierenwelzijnsorganisaties waren zeer teleurgesteld en verklaarden dat zij niet zouden deelnemen aan faunabeheereenheden (jagersclubs), die geen enkele bevoegdheid meer hadden om het afschot vooraf te toetsen. De jagers daarentegen waren dolblij, waaruit blijkt dat deze wet met dit amendement heel slecht is voor de dieren.

Naast de bijval (10.000 deelnemers is een prachtig resultaat) waren er ook enkele reacties, meestal van jagers, waarin wij werden uitgemaakt voor alles wat lelijk is. De term “dierenjihadisten” hadden we nog niet eerder gehoord. En dat terwijl wij ons juist verzetten tegen het onthoofden van dieren! Opvallend was dat diverse malen werd aangegeven dat wij niet de moeite hoefden te nemen om de inzender te beantwoorden. En een persoon meldde dat wij niets zouden erven van zijn moeder. Tja, jammer dan.

Een paar keer is ons verweten politiek te bedrijven en moedwillig de PvdA te beschadigen. Dat is onjuist, wij zijn geen politiek instrument, maar verdedigen de belangen van levende wezens die zelf geen stem hebben. Ja, wij hebben actie gevoerd tegen de PvdA. In ruim een week ontving de partij tienduizend protesten, dus het is duidelijk dat velen het met ons eens zijn. De in het amendement genoemde dierenwelzijnsorganisaties zijn niet naar hun mening gevraagd en zij geven aan niet te willen meewerken aan een “wassen neus”. Is het dan vreemd dat “PvdA” en “kiezersbedrog” bijna synoniem zijn geworden?

Intussen heeft de PvdA een antwoord gestuurd op de protestmails
Lees hier: het antwoord van de PvdA met ons commentaar daarop.
Lees ook: Jagers wel, Dierenbescherming niet blij met Natuurwet

Gepost in Acties, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags ,

Tweede Kamer geeft jagers en boeren vrij spel

FB_jachtstickers_NatuurschadeOp 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de bescherming van de natuur van staatssecretaris Dijksma gestemd. Voor dit wetsvoorstel zijn meer dan 150 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk zijn vijftien amendementen en zes moties aangenomen en heeft de Tweede Kamer ook voor het wetsvoorstel gestemd. Ondanks alle protesten, waaronder de protest-e-mails die ruim 10.000 mensen via onze site verstuurden, is het zeer schadelijke amendement dat door PvdA en VVD samen was ingediend, aangenomen.

Jagers en boeren mogen nu volledig naar eigen inzicht aan de gang gaan. Faunabeheereenheden hoeven geen plannen meer in te dienen, zoals in het wetsvoorstel stond, voordat er op de vijf wildsoorten kan worden gejaagd en voordat agrariërs op hun eigen gronden dieren mogen (laten) bestrijden vanwege landbouwschade.

Boeren vrij spel

Het amendement regelt dan wel dat maatschappelijke organisaties verplicht in het bestuur van een Faunabeheereenheid zijn vertegenwoordigd, niet bepaald is welke en hoeveel maatschappelijke organisaties dat dan moeten zijn en in hoeverre deze organisaties invloed hebben in een organisatie die van oudsher wordt gedomineerd door jagers. Belangrijker is nog dat de Faunabeheereenheden door dit amendement niets te zeggen hebben over jacht en schadebestrijding door boeren.

Meeuwenbestrijding

Een andere kwalijk amendement dat de Tweede Kamer heeft aangenomen is het amendement dat bepaalt dat provincies niet alleen een vrijstelling kunnen geven aan boeren om landbouwschade op hun eigen gronden te bestrijden, maar ook aan gemeenten om overlast gevende dieren te bestrijden. Uit de toelichting is duidelijk dat de VVD op die manier probeert om onder een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam uit te komen, die bepaalde dat er geen ontheffing had mogen worden verleend voor het bestrijden van meeuwen in de gemeenten Haarlem, Alkmaar en Leiden.

Moties

Afgezien hiervan zijn nog enkele andere amendementen en moties aangenomen die de schade nog enigszins proberen te beperken. Maar van moties is bekend dat deze, als ze de regering onwelgevallig zijn, makkelijk naast zich neergelegd kunnen worden.

Ethische verantwoordelijkheid

Het aangepaste wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer moeten worden behandeld. Wij hopen dat het gezonde verstand bij de Eerste Kamerleden zegeviert en dat ze het wetsvoorstel terugsturen omdat het met alle aanpassingen niet meer voldoet aan het doel van deze wet: de inzet op een sterke natuur, waarbij bescherming een van de sleutelwoorden is. De natuur heeft een intrinsieke waarde en ook de Raad van State gaf in haar advies aan dat de mens de ethische verantwoordelijkheid draagt voor een respectvolle omgang met dieren omwille van hun intrinsieke waarde.

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags

Al meer dan 10.000 protestmails verstuurd

smileyEindstand op 01-07, 17:00 uur: 10.080 mails

Sinds maandag 22 juni de actiepagina online werd gezet zijn er meer dan 10.000 protestmails naar de fractie van de PvdA gestuurd. Lieve mensen, allemaal heel hartelijk dank dat u in actie bent gekomen voor de dieren!

Omdat de stemmingen intussen hebben plaatsgevonden is de actie nu afgesloten. Het omstreden amendement is helaas aangenomen.

Lees ook: Reacties en achtergrondinformatie

Gepost in Acties, Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags

Stuur een protestmail naar de PvdA over de jacht!

De Faunabescherming is een e-mailactie gestart naar de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Daarmee proberen wij de Kamerleden ertoe te bewegen tegen het amendement te stemmen waarmee de hobbyjacht in Nederland wordt verruimd in plaats van ingeperkt of afgeschaft. De afschaffing van de hobbyjacht is al jaren een programmapunt van de PvdA, maar dat wordt nu weer moeiteloos opgegeven omdat de VVD het niet wil.

Omdat de stemmingen intussen hebben plaatsgevonden is de actie nu afgesloten. Het omstreden amendement is helaas aangenomen.

Tot 1 juli kunt u protestmails versturen, op die datum wordt gestemd over het amendement.

Lees ook: PvdA verkwanselt (weer) eigen principes

Gepost in Acties, Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving

PvdA verkwanselt (weer) eigen principes

Tijdens de behandeling van de wet Natuurbescherming (die als vervanger moet dienen voor onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet) in de 2e Kamer afgelopen maandag werd een amendement ingediend dat typisch is voor het huidige kabinet. Over dit amendement zal op 1 juli worden gestemd. In het amendement krijgen op verzoek van de VVD de jagers en de boeren volledig de vrije hand bij het doden van in het wild levende dieren. En de PvdA neemt in ruil daarvoor genoegen met een dooie mus.

Tegenspraak met verkiezingsprogramma

Hoewel de PvdA in haar verkiezingsprogramma heeft aangegeven voor afschaffing van de plezierjacht te zijn, bevatte het wetsvoorstel van PvdA-staatssecretaris Dijksma al een compromis op dat punt. De jacht op de vijf soorten op de wildlijst (haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif) zou toegestaan blijven, maar daarvoor zou dan wel een afschotplan moeten worden opgesteld. Dit plan zou moeten worden opgesteld door een Faunabeheereenheid, waarin zowel jachthouders (jagers), als grondgebruikers (boeren) en terreinbeheerders zitting hebben. In het amendement wordt geregeld dat de verplichting van het afschotplan vervalt. Dat betekent dus dat de vrije jacht op deze vijf soorten met de nieuwe wet onbelemmerd wordt voortgezet en dat jagers zelf mogen bepalen waar ze tijdens het geopende jachtseizoen hoeveel van deze dieren gaan schieten.

Maar ook de boeren worden door de VVD en de PvdA niet vergeten. In het wetsvoorstel was geregeld dat schadebestrijding door grondgebruikers uitsluitend zou mogen worden uitgevoerd op basis van een door de Faunabeheereenheid opgesteld faunabeheerplan. Met dit amendement komt ook die verplichting geheel te vervallen. De boeren mogen in hun ogen ‘schadelijke’ dieren onbelemmerd gedurende het hele jaar (laten) doden als ze zelf van mening zijn dat dat nodig is.

Inspraak dierenwelzijnsorganisaties is wassen neus

In ruil daarvoor wordt in het amendement geregeld dat niet alleen jagers, boeren en terreinbeheerders in de Faunabeheereenheid zitting kunnen nemen, maar ook maatschappelijke organisaties. Het is aan de provincies om te bepalen hoeveel en welke organisaties mogen aanschuiven. Het zal duidelijk zijn dat een stem van een dierenwelzijnsorganisatie in deze, sterk door jagers gedomineerde Faunabeheereenheden, geen enkele invloed heeft. Bovendien is de rol van deze Faunabeheereenheden met het schrappen van de verplichting van een afschotplan en een faunabeheerplan voor wat betreft jacht en schadebestrijding door boeren geminimaliseerd.

Ja, de VVD heeft de PvdA nog iets gegund. De jagers worden namelijk verplicht om aan de Faunabeheereenheden door te geven hoeveel dieren ze hebben gedood. Dit betreft volstrekt oncontroleerbare gegevens, zodat de jagers in de praktijk kunnen doen wat zij graag willen en dat is: onbelemmerd jagen.

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags ,

Nekkenbreekmachine toch niet gebruikt

Gisteren meldde het AD dat de nekkenbreekmachine in Gelderland toch niet gebruikt wordt om ganzen te doden. Als reden wordt aangegeven dat “te weinig ganzen zijn aangetroffen op de plekken waar de nekken van de dieren gebroken zouden worden”. Een bijzonder merkwaardige argumentatie. Het lijkt er eerder op dat de storm van verontwaardiging, die is opgestoken nadat het nieuws over de machine bekend werd, zijn werk heeft gedaan.

Op zich dus goed nieuws, maar wij moeten ook blijven strijden tegen de andere manieren om massaal ganzen te doden, zoals vergassen. Staatssecretaris Dijksma schuift elke verantwoordelijkheid van zich af en herhaalt eindeloos de mantra dat het alleen de verantwoordelijkheid van de provincies is. Maar ganzen houden zich niet aan provinciegrenzen, en ook de landelijke overheid heeft de taak om de natuur en de dieren daarin te beschermen.

Hoog tijd om nog eens naar alternatieve maatregelen te kijken. Bij andere dieren werkt dat ook: zo blijkt dat het verbreden en open houden van de bermen het aantal aanrijdingen met wilde dieren duidelijk vermindert. Daar hoeven ze dus geen jagers met geweren op af te sturen!

Lees ook: Gelderland gaat nekken ganzen toch niet breken
Lees ook: Minder aanrijdingen met wild door brede en open bermen

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Geen controle op nekkenbreekmachine
Nieuw! Nekkenbreekmachine voor ganzen

Gepost in Nieuws, Populatiebeheer | Tags , ,

Schokkende beelden van ganzenvergassing in Friesland

Foto: Leeuwarder Courant

Zo gaan wij hier met beschermde vogels om

Vandaag verschenen op de website van de Leeuwarder Courant foto’s en filmpjes van het vangen en vergassen van grauwe ganzen. Niet aanbevolen voor mensen met een gevoelige natuur, maar verplichte kost voor diegenen die volhouden dat deze methoden “diervriendelijk” zijn. De ganzen vertrappen in paniek hun soortgenoten als ze worden bijeengedreven en hun roepen toont duidelijk aan dat ze zeer angstig en gestrest zijn.

Misschien is nog wel het meest schokkend dat dit alles plaatsvindt in Nationaal Park De Alde Feanen, dat wordt beheerd door It Fryske Gea. Wij zijn altijd terughoudend als het gaat om kritiek op natuurbeherende organisaties (ze doen natuurlijk ook wel wat goeds voor de natuur), maar we kunnen nu toch niets anders doen dan leden van It Fryske Gea op te roepen hun lidmaatschap op te zeggen en daarbij duidelijk te maken dat dit massale vangen van ganzen niet acceptabel is. Dit heeft niets met natuurbescherming te maken.

Waarom geeft een organisatie die zegt de natuur te beschermen, toestemming tot een dergelijke afschuwelijke vervolging van beschermde vogels in het eigen terrein? Zij worden daar door niemand toe gedwongen. De waarheid is een simpele koehandel. De natuurorganisaties hopen hiermee boeren gunstig te stemmen om hun land te verkopen voor natuurgebied of schadeclaims te voorkomen.

Het boerenbedrijf is een verwaarloosbare factor in onze economie, maar Nederland staat al decennia lang toe dat boeren onze gezamenlijke natuur onherstelbare schade toebrengen. Monoculturen, vermesting, veel te vroeg maaien, overmatig pesticidegebruik, noem maar op. Nederland heeft daarin een droevige koppositie binnen Europa. Het is niet verwonderlijk dat Nederland ook helemaal onderaan bungelt op de lijst van landen als het gaat om de staat van de natuur.

Dus dat natuurorganisaties en boeren wat betreft de ganzen onder een hoedje spelen is niet alleen schokkend, maar ook volkomen strijdig met de doelstellingen van deze organisaties. Het wordt tijd dat ze door hun leden en donateurs tot de orde worden geroepen.

Lees verder: Ganzen vergast in Alde Feanen

Klik hieronder om direct naar de video’s te gaan

Gepost in Dierenwelzijn, Nieuws, Populatiebeheer | Tags , ,

Ree heeft verloren in Drenthe

Volgens jagers zijn reeën een gevaar voor weggebruikers. (Foto: Menno Zielhorst)

Volgens jagers zijn reeën een gevaar voor weggebruikers. (Foto: Menno Zielhorst)

In februari 2010 verleende de provincie Drenthe ontheffing aan de Faunabeheereenheid om gedurende vijf jaar reeën te schieten. Reeën zouden een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en daarom zouden hun aantallen moeten worden beperkt. Deze ontheffing was gebaseerd op reeëntellingen door de jagers zelf. Zij maakten vervolgens een berekening wat de draagkracht van de provincie is ofwel hoeveel reeën er kunnen leven. Vervolgens vroegen zij ontheffing aan om het ‘teveel’ aan reeën dood te kunnen schieten.

De Faunabescherming diende bezwaar in op de volgende gronden:

  • reeën zijn niet te tellen. Tellingen kunnen op zijn hoogst een trend aangeven of de aantallen in grote lijnen toe- of afnemen;
  • mensen kunnen niet bepalen hoe groot de draagkracht van een gebied is, aangezien dat door zeer veel verschillende factoren, die ook nog eens effect op elkaar hebben, wordt bepaald;
  • reeën kunnen uitstekend zelf bepalen wat de draagkracht is. De aantallen groeien namelijk automatisch door totdat de grenzen van de draagkracht worden bereikt. Vervolgens blijven de aantallen op dat niveau fluctueren.

Telling onnodig

Het is dus ook helemaal niet nodig om de dieren te tellen. Daarbij vormen reeën geen gevaar voor het verkeer: het verkeer vormt een gevaar voor reeën! De kans dat een ree wordt doodgereden is in de praktijk buitengewoon klein. De provincie wordt doorsneden door talloze wegen en dat betekent dat het leefgebied van reeën ook door wegen wordt doorsneden. Reeën steken dus dagelijks minimaal één weg over. Dat komt neer op meer dan 3 miljoen passages per jaar. Zet je dat af tegen het totaal aantal aanrijdingen, dan betekent dat dat een overstekende ree minder dan 0,001 procent kans heeft om te worden aangereden. Uiteraard is elke aangereden ree er een te veel, maar er zijn prima maatregelen om het verkeer veiliger te maken voor reeën, bijvoorbeeld door het verlagen van de maximumsnelheid, het verbeteren van het zicht langs de wegen en het voorlichten van de weggebruikers. Zij moeten zich realiseren dat er reeën kunnen oversteken en dat na een ree, meestal een tweede of nog meer volgen. Automobilisten moeten hun snelheid aanpassen bovendien aan het zicht bij bijvoorbeeld regen of mist.

Beroep

De provincie Drenthe wees het bezwaarschrift af, waartegen De Faunabescherming in beroep ging bij de Rechtbank Assen. Deze stelde ons in het gelijk: de provincie had niet aannemelijk gemaakt dat er een relatie is tussen de omvang van de reeënpopulatie en de mate van verkeersveiligheid. De provincie paste de ontheffing aan; de grond, afschot vanwege de verkeersveiligheid, bleef. De Faunabescherming ging opnieuw in beroep. De provincie vond nog steeds dat uit de tellingen van jagers blijkt dat de reeënpopulatie in Drenthe min of meer constant is gebleven, dankzij het afschot in de afgelopen jaren. Zonder afschot zouden de aantallen toenemen, aldus de provincie, en zou het aantal aanrijdingen ook toenemen zonder deze stelling te onderbouwen. Wetenschappelijke artikelen tonen aan de stabiele populatie reeën in Drenthe niet wordt veroorzaakt door afschot, maar doordat de populatie zich op de draagkracht van de omgeving bevindt. De populatie compenseert het verlies door afschot door extra aanwas: voor elke gedode ree komt een extra kalfje ter wereld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in gebieden waar de draagkracht nog niet was bereikt, de aantallen reeën ondanks afschot gewoon doorgroeiden tot draagkrachtniveau.

Uitspraak

Ons hoogste rechtscollege, de Raad van State, accepteerde de niet-onderbouwde stelling van de provincie dat afschot nodig is om te voorkomen dat de aantallen reeën verder toenemen, kritiekloos. Zeer teleurstellend omdat reeën beschermd zijn en de bewijslast natuurlijk ligt bij diegene die inbreuk wil maken op deze bescherming. Het onderbouwde betoog van De Faunabescherming dat de populatie reeën niet zal groeien als wordt gestopt met schieten, aangezien de draagkracht kennelijk is bereikt, wees de Raad van State af wegens ‘onvoldoende onderbouwing’. De Raad van State begrijpt het principe van draagkracht blijkbaar niet, ondanks de daarvoor ingebrachte bewijzen. Deze vormen het onweerlegbare bewijs dat als in een bepaald gebied blijkt dat de trend stabiel is, daar kennelijk sprake van een populatie die zich op het draagkrachtniveau bevindt. Stabilisatie van de populatie gebeurt niet dankzij het afschot, maar ondanks het afschot.

Plezierjacht

Deze uitspraak van de Raad van State betekent helaas dat het afschot van reeën in Drenthe de komende jaren gewoon doorgaat. Wij schrijven hier ‘afschot’, maar het betreft in feite pure plezierjacht. Reeën mogen niet worden ‘bejaagd’ omdat ze niet op de ‘jachtwildlijst’ staan. Omdat jagers deze beschermde dieren toch graag willen doden hebben ze een ontheffing nodig waarin de noodzaak wordt aangegeven. Reeën veroorzaken nauwelijks schade aan gewassen, dus halen de jagers de verkeersveiligheid erbij. Onder het mom van ‘veiligheid’ is vrijwel alles geoorloofd. Recent werd ons vermoeden van een zeer sterke jagerslobby voor behoud van de ‘reeënjacht’ bevestigd. In het lijfblad van de jagers ‘De Jager’ schreef de voorzitter met zo veel woorden: ‘Jagen en verkeersveiligheid is een van de pijlers in onze campagne tot behoud van de jacht in Nederland.’ Zo hebben zij voorafgaand aan de instelling van de zomertijd een persbericht uitgedaan, waarin zij waarschuwden voor een piek in het aantal aanrijdingen na het ingaan van de zomertijd. Dit om de angst er goed in te houden. Vervolgens hebben jagers overal gepleit voor gebiedsdekkend ‘beheer’ (lees: afschot) van de populaties hoefdieren. Het is heel jammer dat zowel de provincies en nu ook de Raad van State zich laten leiden door onterechte bangmakerij van jagers en dat zij onwetenschappelijke stellingen kritiekloos overnemen. Zij leggen vervolgens ten onrechte de bewijslast bij De Faunabescherming.

Gepost in Juridische zaken, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , ,

Geen controle op nekkenbreekmachine

De Faunabeheereenheid Gelderland vindt het niet nodig enige controle uit te oefenen bij het gebruik van de nekkenbreekmachine. Dat blijkt uit het artikel Geen pottenkijkers bij nekken breken (van ganzen) in De Gelderlander. Zelfs het minimale toezicht dat wordt uitgeoefend bij de slacht van landbouwdieren ontbreekt dus bij de inzet van dit mysterieuze apparaat.En nog steeds worden alle diervriendelijke alternatieven zoals verjagen van ganzen met lasers consequent genegeerd!

Lees ook: Nieuw! Nekkenbreekmachine voor ganzen

De kosten voor de belastingbetaler die deze methode met zich meebrengt zijn dubbel zo hoog als bij vergassen: € 13,75 per gans. De provincie Gelderland trekt € 22.000 uit voor het doden van 1600 ganzen.

Het apparaat is intussen “goedgekeurd” door een dierenarts. Dat een dierenarts helemaal niet bevoegd is om te bepalen of een dodingsmethode legaal is of niet doet niet ter zake. Of zoals de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk bondig samenvat: “Het resultaat is een dode gans en daar gaat het om”. Precies, volgens de provincie Gelderland is het enige goede dier een dood dier.

Lees verder bij Vroege Vogels: Nekbreekapparaat voor ganzen goedgekeurd

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , ,