Schietfeestjes en telkunsten

AgfaPhoto

Geschoten nijlgans (Foto: Taskforce Jachtmisstanden)

Hoe simplistisch jagers naar de natuur kijken, blijkt weer eens duidelijk uit het bericht ‘Exoten bestrijding dag in Limburg succesvol.

Tijdens het provincie-brede schietfeestje op 21 februari j.l., hebben plezierjagers naar eigen zeggen 281 nijlganzen en 55 Canadese ganzen gedood. (Hoeveel andere, beschermde dieren de jagers uit de lucht hebben geknald, meldt het bericht niet.) De KNJV redeneert als volgt: ‘Gemiddeld krijgt een koppel nijlganzen vier tot vijf jongen. Door de ganzendag te houden, komen er naar schatting 620 nijlganskuiken minder bij dit jaar. Bij Canadese ganzen is de aanwas van ongeveer honderd kuikens voorkomen.’

1 + 1 = 3

Deze 1 + 1 = 2-redenering doet het altijd uitstekend bij de staatssecretaris, provinciebestuurders, boeren en jagers. Dat de logica kant noch wal raakt, blijkt duidelijk uit het Sovon-rapport over het ganzenbeleid van de provincie Utrecht. Zouden journalisten de moeite nemen om dit soort beweringen van jagers en boeren te checken bij ecologen en biologen, dan zouden ze te horen krijgen dat ze onjuist en onzinnig zijn. Jacht kan alleen op de zeer korte termijn leiden tot minder dieren. Op de lange termijn zorgt het juist voor méér dieren! Leeggevallen plekken worden onmiddellijk opgevuld door andere dieren; de broedsels worden groter en meer jongen overleven het eerste jaar. Dit is iets wat jagers en boeren natuurlijk weten, maar ze hebben er belang bij dat er gejaagd kan blijven worden. De boeren verdienen eraan en de jagers kunnen hun behoefte om te doden blijven bevredigen.

De conclusie dat de exotenbestrijdingsdag ‘succesvol’ was, moet dan ook in dat licht worden gelezen. De jagers hebben een dagje mogen knallen, met toestemming van de provincie en het ministerie, en ze hebben er zo voor gezorgd dat ze volgend jaar een nog grootschaliger dodingsevenement kunnen organiseren.

Gepost in Exoten, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , , ,

Digitale nieuwsbrief no. 29

Meestal maken we de bezoekers van de website niet speciaal attent op het verschijnen van een nieuwe digitale nieuwsbrief, maar in dit exemplaar, een speciale uitgave ter gelegenheid van de verkiezingen, staat enige informatie die (nog) niet op de website is verschenen.

U kunt hier de webversie van de nieuwsbrief bekijken.

Wilt u voortaan niets meer missen, dan kunt u een gratis abonnement afsluiten via deze pagina.

Gepost in Nieuws

Ganzenbeleid Utrecht mislukt

Utrecht liet al vele duizenden ganzen doden terwijl dit bewezen niet werkt (Foto: Irma Kok | www.digi-irma.nl)

Utrecht liet al vele duizenden ganzen doden terwijl dit bewezen niet werkt (Foto: Irma Kok | www.digi-irma.nl)

Eind 2012 sloten de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties, de Ganzen-7, het zogenaamde ‘ganzenakkoord’. Na een ruzie over de winterrust spatte dit akkoord in december 2013 uit elkaar. Ondanks dat het ganzenakkoord landelijk niet meer bestaat, voert de provincie Utrecht de daarin gemaakte afspraken toch uit, terwijl onderzoek uitwijst dat de ganzenjacht juist leidt tot meer ganzen.

Utrecht werkte haar beleid uit in de Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 en de daarmee verbonden Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014. Volgens Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied, gaat het om een compromis tussen het belang van agrariërs en dat van de vogelbescherming. Als wij de ontheffing bekijken, kunnen wij niet anders dan concluderen dat de provincie helemaal niets heeft geleerd van de ervaringen van de afgelopen jaren.

Zomerganzen

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek gedaan naar het beheer van de zomerganzen in de provincie Utrecht. Daarin is gekeken naar het beheer dat tot nu toe is gevoerd, het resultaat daarvan en de mogelijke alternatieven. In dit rapport staan zeer duidelijke conclusies. Zo wordt aangegeven dat in de periode 2004 tot en met 2012 is getracht om het aantal zomerganzen in de provincie Utrecht te verlagen door afschot, vangen en vergassen en het vernietigen van legsels. In totaal zijn in deze periode 40.043 grauwe ganzen geschoten en in de periode 2007 tot en met 2009 zijn 6126 ganzen gevangen en vergast. Bovendien zijn in de periode 2009 tot en met 2011 in totaal 11.643 eieren vernietigd. De onderzoekers vermelden in het rapport dat dit aantal vermoedelijk nog hoger zal liggen omdat veel gegevens ontbreken.

Resultaat

Daarna heeft Sovon naar het resultaat van het afschot gekeken. Daaruit blijkt dat het aantal zomerganzen in de genoemde periode alleen maar is toegenomen. De tellingen over de jaren 2005 tot en met 2012 laten een gemiddelde jaarlijkse populatiegroei van maar liefst 9 procent zien. De onderzoekers stellen dat afschot de meest gebruikte beheermethode is geweest en ook intensief heeft plaatsgevonden. Toch heeft dat tot op heden niet geleid tot minder ganzen en ook niet tot minder schade.

Heilloze weg

En terwijl overduidelijk is dat het blijven inzetten op het doden van ganzen een heilloze weg is, gaat de provincie er toch onverdroten mee door. Vorig jaar verleende Utrecht ontheffing om overal in de hele provincie zoveel mogelijk grauwe ganzen te doden. Daarbij is ook toestemming verleend om op zondagen en christelijke feestdagen te schieten en om de vogels te lokken met voer en lokfluiten. In deze ontheffing werd aangegeven dat het aantal ganzen sinds 2012 ondanks alle dodelijke maatregelen opnieuw is toegenomen en dat ook de schade alleen maar meer is geworden. Toch stelt de provincie, tegen beter weten in, dat ze nog streeft naar een zeer drastische verlaging van het aantal grauwe ganzen. Volgens tellingen zou het inmiddels gaan om ruim 38.000 dieren en zou dat moeten worden teruggebracht naar 7000 vogels. Een reductie van 31.000 grauwe ganzen! De provincie stelt vervolgens eenvoudig dat deze reductie in de periode tot en met 2017 ‘zal worden gerealiseerd’.

Falend beleid

De praktijk toont dat keer op keer aan, maar toch blijven de provincies (want dit soort ontheffingen zijn helaas niet uniek voor Utrecht) inzetten op dodelijke middelen. Wij vragen ons af wanneer het eindelijk tot de beleidsmakers doordringt dat het doden van dieren niet de ultieme oplossing biedt, zoals jagers dat voortdurend voorspiegelen.

* De12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.
Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , , ,

Dierenorganisaties lanceren Dierenkieswijzer

PS2015-FaunabeschermingDe Dierenkieswijzer is gelanceerd! De Dierenkieswijzer is een initiatief van 17 dierenwelzijnsorganisaties en helpt kiezers een diervriendelijke keuze te maken bij de provincialestatenverkiezing op 18 maart. Op www.dierenkieswijzer.nl worden de politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij met elkaar vergeleken.

De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij. Zo zijn de politieke partijen verdeeld over bijvoorbeeld de omgang met de ganzenpopulaties in de provincies. ‘Sommige partijen pleiten voor méér ruimte voor ganzen, anderen zien liever afschot’, aldus voorzitter van de Dierencoalitie, Dirk-Jan Verdonk. Een ander punt is het afschieten van zwerfkatten. Verdonk: ‘Jaarlijks worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten doodgeschoten. De Tweede Kamer heeft in 2013 ook al om een verbod op afschot gevraagd, maar deze praktijk gaat onverminderd door. Een diervriendelijke en effectieve manier om het aantal zwerfkatten terug te brengen, is het castreren en terugplaatsen van de dieren. De provincies kunnen daar een belangrijke rol in spelen.’

Diervriendelijke keuze

De Dierenkieswijzer maakt de dierenwelzijnsstandpunten van politieke partijen inzichtelijk aan de hand van dertien stellingen. De partijen hebben hiervoor zelf de antwoorden aangeleverd. De onderwerpen variëren van hengelsport tot ontsnapte exotische huisdieren. Verdonk: ‘Hoe burgers stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is voor veel dieren in Nederland letterlijk een zaak van leven of dood. De Dierencoalitie roept daarom iedereen op ook aan de dieren te denken straks in het stemhokje.’

De Dierenkieswijzer is te vinden op www.dierenkieswijzer.nl.

Gepost in Nieuws, Persberichten, Politiek en wetgeving | Tags ,

Illegale ganzenjacht Meinerswijk

Ganzenjacht 2015-03 klein2Deze melding ontvingen we uit Arnhem:

“Vanochtend, op 28 februari hoorde ik schoten in de Meinerswijk bij Arnhem. Ik trof jagers aan op de centrale vlakte in de Meinerswijk, dat volgens de borden gemeente Arnhem toebehoort. Waar wandelaars gewoon vrij mogen lopen. Waar konikspaarden en galloways grazen.

Zij schoten op alle overkomende ganzen. De Meinerswijk is een goed gebied voor ganzen. De jagers stonden op een open gebied tussen twee plassen en schoten op alle overvliegende ganzen tussen de twee plassen. Dus niet selectief op broedparen, maar op de hele groep en al helemaal niet op ganzen die op weg waren naar landbouwgrond. Meinerswijk is bovendien een Natura 2000-gebied.”

Ontheffing

De provincie Gelderland heeft ontheffing verleend voor het schieten van ‘koppelvormende’ grauwe ganzen in de periode 1 februari tot 1 april. Bovendien mogen ze tot 1 maart schieten om schade aan landbouwgewassen te beperken. Ook is een voorwaarde dat er niet mag worden geschoten binnen foerageergebieden voor ganzen tussen 1 oktober en 1 april.

Advies

De Faunabescherming is van mening dat deze jagers de voorwaarden van de ontheffing voor het doden van ganzen hebben overtreden. Overvliegende ganzen kunnen nooit worden herkend als koppelvormende ganzen. Ook was er in dit geval geen enkele sprake van schade.

Wij hebben geadviseerd om bij de provincie te melden dat deze jagers misbruik hebben gemaakt van de ontheffing. Tevens hebben wij aangeraden om melding te doen bij het landelijk meldpunt voor vervolging van wilde fauna.

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , , ,

Onze natuur in zijn handen: Johannes Kramer (Friesland)

Friesland vlag met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Friesland.

Naam: Johannes Kramer

Gedeputeerde natuur provincie: Friesland

Partij: Frysk Nasjonale Partij (FNP)

Achtergrond in biologie of ecologie: nee, studeerde juridisch-politieke wetenschappen

Opvallendste uitspraken: ‘De rjochter kin us ferbiede om gjin aaien mei te nimmen, mar hy kin us net ferbiede om oan neisoarch te dwaan!’ [De rechter kan ons verbieden om (geen) eieren te rapen, maar hij kan ons niet verbieden om nazorg te doen]

Bijzonderheden: doet er alles aan om het rapen van kievitseieren in 2016 weer mogelijk te maken

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen:

 • Doet zijn best om het eierrapen ondanks een verbod van de Raad van State volgend jaar weer mogelijk te maken
 • Beloofde vogelwachten dat kievitseieren rapen niet afgeschaft wordt, terwijl het aantal kieviten in Friesland nog steeds daalt
 • Verbood Sovon om uitsplitsing in broedbiotopen van kieviten te maken om te voorkomen dat De Faunabescherming daarmee kan aantonen dat het rapen van de eieren een negatieve invloed heeft op het broedsucces
 • Staat vossenbestrijding in de nacht in heel Friesland toe onder het mom van weidevogelbescherming, ook in gebieden waar nauwelijks weidevogels meer voorkomen
 • Staat het schieten van reeën onder het mom van ‘verkeersveiligheid’ toe (nooit aangetoond dat afschot aanrijdingen voorkomt)
 • Gaf toestemming voor het doden van damherten, ook met gebruik van lokvoer
 • Staat ganzenafschot in natuurgebieden toe en stelt zelfs dat daarvoor geen (aanvechtbare) vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is
 • Gaf toestemming voor het prikken van ganzeneieren, terwijl dit aantoonbaar geen effect heeft op de populatie
 • Laat ganzenbestrijding toe pal naast Natura 2000-gebieden zoals de Deelen, Alde Feanenwaar, Aldegeaster Brekken, Snitsermarganzen en Swarte en Wite Brekken waar ganzen rusten; daarbij lokken jagers ganzen actief met lokfluiten
 • Keurde een proef voor het schieten van paarvormende ganzen in natuurgebieden toe
 • Geeft grondgebruikers toestemming om in de periode 1 november tot 1 maart kol-, brand- en grauwe gans op alle landbouwpercelen met kwetsbare gewassen en direct daaraan grenzende locaties te (laten) doden
 • Keurde het doden van meerkoeten van 1 maart 2012 tot 1 maart 2017 toe in gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Littenseradiel, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Harlingen
 • Gaf tot 2017 ontheffing voor het doden van roeken in gemeenten Harlingen, Kollumerland, Menaldumadeel, Nijefurd, Opsterland en Skarsterlân
 • Verleende tot 2017 toestemming voor het vrijwel jaarrond schieten van wilde eenden (dus ook tijdens het broedseizoen)
 • De provincie staat het jaarrond doden van verwilderde ganzen, wasbeerhonden, nijlganzen, rosse stekelstaarteenden, verwilderde duiven en verwilderde huiskatten toe
 • Gaf toestemming voor jaarronde jacht op Canadese ganzen en de verstoring van nesten en het rapen van hun eieren
 • Verleende ontheffing voor het doden van knobbelzwanen. Daarbij is het verstoren van nesten, wegnemen én consumeren van hun eieren toegestaan tussen 29 januari 2015 en 31 december 2019

Kortom

Friesland behoort tot de meest faunaonvriendelijke provincies in ons land. Nergens komen zo veel roofvogels gewelddadig aan hun eind. Nestverstoring en vergiftiging van roofvogels komen veelvuldig voor. Steeds meer dassen, vossen en andere aaseters sterven door het eten van vergiftigd aas. Dit soort illegale praktijken worden vaak uitgevoerd door mensen die zich ‘weidevogelbeschermers’ noemen. Dit is des te wranger in een provincie waar de gedeputeerde alles uit de kast haalt om het verbod op het rapen van kievitseieren van tafel te krijgen. Ook ganzen, eenden, meerkoeten en knobbelzwanen zijn hun leven niet zeker in Friesland.

Gedeputeerde Kramer verleende recent een aantal ontheffingen voor lange periodes en op voorhand. Dit is in strijd met de Flora- en faunawet. Daarbij staat hij ganzenjacht in en vlak naast natuurgebieden toe. Natuur en de dieren die daarin leven hebben nauwelijks waarde voor gedeputeerde Kramer. Alleen de belangen van boeren en ‘weidevogelbeschermers’ tellen. Hij doet niet wat een gedeputeerde natuur behoort te doen: het beschermen van in het wild levende dieren zoals dit in de wet is vastgelegd.

Een lijst met gebruikte bronnen is op te vragen via info@faunabescherming.nl.

Eerder verschenen afleveringen in deze serie

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Provincies | Tags , ,

Damherten Haringvreter voorlopig veilig

Damherten op de Haringvreter (Foto: Harry Voss)

Damherten op de Haringvreter (Foto: Harry Voss)

De Faunabescherming is blij en opgelucht dat Staatsbosbeheer dit jaar geen damherten meer mag doden op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer. Achter de schermen is twee weken keihard gewerkt om de toestemming om vijf jaar lang een derde van de populatie herten af te schieten aan te vechten. En met succes!

De zaak draaide vooral om de status van de dieren. De damherten op de Haringvreter stammen af van dieren die daar ooit naartoe zijn gehaald als vleesdieren. De toenmalige eigenaar heeft destijds de meeste herten verwijderd, maar enkele wisten te ontsnappen. De huidige populatie stamt van die dieren af. ‘Gehouden dieren’ vond de provincie Zeeland en verleende toestemming voor afschot met een vergunning van de Natuurbeschermingswet, maar zonder ontheffing van de Flora- en faunawet.

Beschermde dieren

Onbegrijpelijk vond De Faunabescherming: de populatie van nu leeft volledig zelfstandig in het natuurgebied, zonder enige hulp van mensen. Het schieten van beschermde dieren mag alleen met een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. Eventueel afschot van de dieren zou dus onrechtmatig zijn. Er volgde een handhavingsverzoek aan de provincie.

Aangifte

Toen op 4 februari bleek dat Staatsbosbeheer een onbekend aantal herten had gedood, deed De Faunabescherming ook aangifte bij de politie en de officier van justitie en stuurde een dringend verzoek aan Staatsbosbeheer om het schieten onmiddellijk te staken. Er volgde een nieuw handhavingsverzoek aan de provincie.

Wilde dieren

Uiteindelijk bleek de beslissing over deze kwestie bij het ministerie van Economische Zaken te liggen. Op dinsdag 10 februari kwam het verlossende woord. Het ministerie is het met De Faunabescherming eens: de damherten op de Haringvreter zijn geen gehouden dieren en mogen daarom niet zonder ontheffing worden gedood.

Wordt vervolgd

Helaas hebben we niet alle damherten kunnen redden, maar de resterende dieren hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun leven. In ieder geval niet totdat provincie en Staatsbosbeheer weten hoe ze met deze dieren willen omgaan. Het spreekt voor zich dat De Faunabescherming een eventuele ontheffing onder de Flora- en faunawet zal aanvechten.

Gerelateerd bericht: Binnenkort bloedbad op Haringvreter

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Populatiebeheer, Successen | Tags , , ,

Schietfeestje in Limburg

Met het label 'exoot' is de nijlgans vogelvrij.

Met het label ‘exoot’ is de nijlgans vogelvrij.

13-2-2015: De pagina met de oproep voor het schietfeestje is intussen van de website van de NOJG verwijderd. Zijn ze geschrokken van alle (negatieve) publiciteit? Meer informatie vindt u nog op de site van Piep!Vandaag.

De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbezit (NOJG) organiseert op 21 februari een evenement. Het doel? In één dag zo veel mogelijk nijlganzen en Canadese ganzen doden.

Voor het geval de jachttableaus aan het eind van de dag toch een beetje magertjes aandoen, nodigt de organisatie voor de zekerheid iedereen uit om mee te doen: ‘Ook dit jaar zouden wij u – mede namens de LLTB en de Koninklijke Jagersvereniging – willen vragen deel te nemen aan een provinciebrede gecoördineerde actie op zaterdag 21 februari a.s. om te komen tot een reductie van zowel het aantal nijlganzen als Canadaganzen in Limburg.’

Bloedbad

Het ‘evenement’ lijkt sterk op de ‘kraaienfeestjes’ die Nederlandse wildbeheereenheden jaarlijks organiseren. De NOJG noemt het ‘exotenbestrijding’; de kraaiendoders ‘schadebestrijding’. Hoe dan ook, een excuus om zo veel mogelijk dierenbloed te vergieten: ‘Het is de bedoeling dat op deze dag zoveel mogelijk WBE’s waar één van deze of beide schadesoorten voorkomen, een provinciebrede actie coördineren. Het is daarbij van belang dat zoveel mogelijk locaties waar nijlganzen en/of Canadaganzen worden verwacht, in de actie zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat door de betreffende jachtcombinaties tijdens deze ochtend zoveel mogelijk nijlganzen en Canadaganzen geschoten worden. Een verrassingsactie bij het benaderen van het terrein, in combinatie met een eventuele aanzit daarna, leert dat deze acties erg succesvol kunnen zijn.’

Limburg

Het bloederige feestje is gepland in Limburg. Een provincie die bij de koplopers van meest faunaonvriendelijke provincies behoort.

Plezierjacht

Dat een organisatie een schietwedstrijd wie het meeste ganzen kan afschieten een ‘evenement’ noemt, legt de ware aard van de jager maar weer eens bloot: doden voor de kick. En dit zijn de mensen waarmee onze staatssecretaris voortdurend ‘constructief’ overleg voert over natuurbeheer [sic].

Gepost in Exoten, Plezierjacht | Tags , , , , ,

Zelfmoord van een houtsnip

Men kan twijfelen aan de integriteit van jachtopzichter Harry van Berne, maar inventief is hij zeker. Hij heeft nu bedacht dat de omstreden houtsnip zelfmoord heeft gepleegd. Geschrokken door de jachtactiviteiten heeft hij zich te pletter gevlogen tegen een boom. Een bosvogel! En zelfs als dit wilde verhaal zou kloppen, bewijst het alleen maar dat zelfs “legale” jacht funest is voor alle dieren in de natuur.

Intussen is Harry de risee van de internetgemeenschap. We kwamen tweets tegen als: “Ken je dat verhaal van de houtsnip die besloot zelfmoord te plegen?”en “Een week nodig om een plausibel verhaal te bedenken, maar (ze) geven daarmee aan dat jacht ook dodelijk is voor niet bejaagde soorten”. Het zou grappig zijn als je de doodsangst in de ogen van de arme houtsnip kon vergeten.

Het enige dat uitsluitsel zou kunnen geven is onderzoek van het kadaver van de houtsnip. Wat is daar mee gebeurd? Het zou ons niet verwonderen als onze fantasievolle jager iets zou bedenken als ”Sorry, maar mijn hond heeft hem opgegeten!”

Afgaande op het bericht van Omroep West heeft de jachtopzichter overigens niet ontkend dat de foto’s echt zijn.

Lees hier het bericht van Omroep West
Bekijk de foto’s

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht

Noblesse oblige?

Foto’s bewijzen dat jachtopzichter van adellijke jachtclub beschermde houtsnippen stroopt

Zieltogende houtsnip in de sloot

Zieltogende houtsnip in de sloot

Men wil ons doen geloven dat in Nederland uitsluitend gejaagd wordt door buitengewoon goed opgeleide mensen, die verantwoord oogsten uit de natuur en die de boeren behoeden voor ernstige schade door wilde dieren. Men wil ons ook doen geloven dat jacht nuttig, nodig en verantwoord is.

Alleen iemand die nog nooit een jager, die zich onbespied waant, aan het werk heeft gezien, gelooft dat. Jacht is puur natuurvandalisme en bereikt nooit de doelen die ze zich zegt te stellen. Een andere reden dan het puur egoïstische plezier van de jager zelf, is er niet. Soms heeft het grote publiek moeite om dat te geloven.

Maar af en toe is er een kans om de barbaarse praktijken van de jagers aan de kaak te stellen. En die kans is er nu, vergezeld van fotografisch bewijs. Al vele tientallen jaren is het verboden houtsnippen te schieten. Nu blijkt uit foto’s de crème de la crème van onze samenleving daar geen boodschap aan te hebben. Noblesse oblige… Zo gedraagt de elite zich. Zouden minder welopgevoede en welgestelde jagers het beter doen?

Lees ook: PvdD doet aangifte tegen jachtopzichter

5-2-2015: de reportage die wij eerder vermeldden is intussen verwijderd. Een korte samenvatting: Harry van Berne, jachtopzichter van Jachtcombinatie Duivenvoorde, waarvan ook diverse adellijke personen lid zijn, is beschuldigd van jacht op beschermde houtsnippen.

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht