Argus 2014-2, oktober 2014

In dit nummer: Slecht nieuws over de nieuwe natuurwet: die zal wat betreft de bejaging van onze wilde fauna geen enkele verbetering brengen. Maar ook: misschien een lichtpuntje voor de zo genadeloos vervolgde muskusrat. Verder een wandeling met de bekendste twitterende boswachter van ons land en waarom “streetfishing” geen goed idee is.
Lees verder

Gepost in Argus

‘Valse’ ganzenjacht

Grauwe Gans, net afgeschoten bij A'dam ZODe Leeuwarder Courant bericht op 20 oktober 2014 in het artikel ‘“Valse” ganzenjacht aan rand natuurgebied over dreigende wantoestanden bij de ganzenjacht. ‘Jagers zitten pal naast natuurgebieden waar duizenden ganzen ’s nachts slapen.’ Ze lokken de ganzen met een lokfluit naar zich toe en knallen ze dan af.

Een identieke situatie als in de Hoeksche Waard, waarover Stop de Ganzenmoord in samenwerking met De Faunabescherming een filmpje maakte. Ook daar is het bijna dagelijks prijsschieten.

In het filmpje is te zien hoe ganzenjagers vogels, die helemaal niet van plan waren om te landen in het stoppelveld waar de jagers zich verstopt hebben, uit de lucht schieten. Ganzen die op weg waren naar hun foerageergronden in een Natura 2000-gebied verderop. De Faunabescherming is het volledig eens met de conclusie van het stuk: ‘Wat op Europees niveau aan beschermingsmaatregelen is afgedwongen, lijkt zo door provinciaal beleid te worden afgebroken.’

Provinciaal natuurbeleid

Dat fauna bij provinciebestuurders niet in veilige handen is blijkt ook duidelijk uit de serie artikelen ‘Onze natuur in hun handen’ die De Faunabescherming hierover publiceert. Deel 1: Gelderland en Deel 2 Noord-Holland zijn te vinden op de site. Verdere delen volgen.

 

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

Meld misstanden jacht

Dit niet!

Dit niet!

Jagers presenteren zichzelf graag als natuurliefhebbers, mensen die niet willen dat de dieren in de natuur lijden. De Faunabescherming weet wel beter en roept iedereen op misstanden tijdens of geassocieerd met de jacht te melden.

Wanneer spreken we van misstanden?

 • Jagers die aangeschoten dieren onnodig laten lijden. Jagers die jagen op plaatsen waar dat niet is toegestaan of op tijden dat de jacht is gesloten.
 • Jagers die huisdieren doden of verwonden.
 • Jagers die zich agressief gedragen tegen passanten die foto’s nemen of tegen de jacht protesteren.

Geef bij de melding zo veel mogelijk details over datum, tijd, plaats, welke diersoort(en), hoeveel jagers en zo mogelijk hun namen en welke jachtmiddelen. Bewijsmateriaal zoals foto’s of video’s is belangrijk in het geval De Faunabescherming stappen onderneemt tegen de betrokkenen. Als het bericht op de site wordt geplaatst blijft de melder uiteraard anoniem.

Getuigen

Omdat jagers steeds brutaler worden tegen burgers die hen aanspreken op hun activiteiten, raden wij iedereen die hiermee te maken krijgt aan zich te organiseren. Werk samen met plaatsgenoten die ook niet met de jacht geconfronteerd willen worden. Jagers proberen hun activiteiten vaak verborgen te houden, maar daarnaast komt het regelmatig voor dat ze toeschouwers en gedupeerden agressief en intimiderend tegemoet treden. Zonder getuigen maken de klagers bij een aangifte geen schijn van kans. De Faunabescherming vindt het belangrijk dat waarnemers zichzelf niet in gevaar brengen.

Aangifte

Hebt u voldoende bewijs van een misstand, doe dan altijd aangifte bij de politie. Daarbij is het belangrijk om goed op te letten bij welke persoon u dat doet. Vraag de persoon die uw aangifte opneemt of hij of zij connecties heeft met de plaatselijke wildbeheereenheid. Is dat het geval, vraag dan om een andere politieambtenaar. Doet u dit niet, dan kunt u de dupe worden van eventuele belangenverstrengeling.

Stuur uw meldingen naar info@faunabescherming.nl.

 

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , ,

Rechter fluit Noord-Holland terug: smienten voorlopig veilig

SmientenDe rechter in Haarlem besliste op 15 oktober in een spoedprocedure dat Noord-Holland voorlopig geen smienten (soort eend) mag laten afschieten. De zaak was aangespannen door Vogelbescherming Nederland en drie Noord-Hollandse vogelwerkgroepen (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en KNNV Hoorn). Zij dienden bezwaar in, omdat de provincie jagers een ontheffing had verleend voor grootschalig afschot van deze vogels in de komende vijf jaar.

De smient is een eendensoort, waarmee het al jaren slecht gaan in ons land, terwijl ons land een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor deze soort is. De laatste tien winters is sprake van een sterke afname tot minder dan 200.000 exemplaren. De overheid heeft bepaald dat er minimaal 258.200 exemplaren in Nederland dienen te overwinteren om een gezonde populatie te behouden. Daarbij gaan de aantallen elk jaar verder achteruit, terwijl de verleende ontheffing zou leiden tot afschot van meer dan 10.000 smienten per jaar. De uitspraak betekent nog niet dat de ontheffing voor de smientenjacht ook van tafel is. Deze uitspraak betekent wel dat jagers geen gebruik mogen maken van de ontheffing tot zes weken na een beslissing op het ingediende bezwaar.

Genieten

Het is niet de eerste keer dat de smient gevaar loopt. Ex-staatssecretaris Henk Bleker wilde de vogel op de jachtlijst plaatsen. Vogelbescherming Nederland heeft daar destijds met succes tegen geprotesteerd en actie gevoerd. Vogelbescherming hoopt nu op hetzelfde resultaat: ‘Ook dit keer hopen we dat het niet zover komt en dat de provincie Noord-Holland op tijd bij zinnen komt. Jagen op een vogelsoort waar het slecht mee gaat, willen we niet in Nederland. Niet schieten maar genieten!’

Ontheffingen Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland loopt niet alleen de smient gevaar; de provincie gaf ook ontheffingen af voor onder meer het doden van meerkoeten, knobbelzwanen, hazen en wilde eenden. Lees meer in: Onze natuur in zijn handen: Jaap Bond

Gepost in Nieuws

Onze natuur in zijn handen: Jaap Bond

Onze natuur_Noord-Holland vlag met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Noord-Holland.

Naam: Jaap Bond

Gedeputeerde voor natuur provincie: Noord-Holland

Partij: CDA

Achtergrond in biologie of ecologie: geen; volgde de Politieacademie

Bijzonderheid: Was spreker en gast op eerste Nederlandse jachtmanifestatie, zeer nauwe banden met belangenorganisaties van agrariërs. Is vaste gast op de LTO Noord-dag

Opvallendste uitspraken:

‘Doordacht omgaan met populaties (ganzen en damherten) is wat moet gebeuren. De jagers weten hoe dat werkt. Naar hen luisteren is een deel van de oplossing. Zo kan de balans weer hersteld worden.’

‘Als provincie [...] ben ik eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor de uitgifte van de vergunningen en ontheffingen’

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen sinds zijn aantreden:

 • Is een van de grootste opdrachtgevers van het commerciële dierdodingsbedrijf Duke Faunabeheer
 • Wil jacht op damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen toestaan en voerde grote druk uit op gemeente Amsterdam om dit toe te staan
 • Negeert elk voorstel voor diervriendelijke oplossingen voor het verminderen van schade, maar wil wel in Den Haag lobbyen voor de plezierjacht
 • Gaf ontheffing voor het schieten van vossen met geweer en kunstlicht (niet toegestaan onder EU regelgeving)
 • Heeft hazen jaarrond, ook in het voortplantingsseizoen, zo goed als vogelvrij verklaard, terwijl er nauwelijks schademeldingen zijn (in strijd met Flora- en faunawet)
 • Heeft wilde eenden in de Haarlemmermeer jaarrond, ook in het broedseizoen, zo goed als vogelvrij verklaard, terwijl er minder dan tien schademeldingen bekend zijn (in strijd met Flora- en faunawet)
 • Staat het doden van gaaien en eksters van half juni tot half november toe
 • Wil jagers toestemming geven om in de hele provincie smienten af te schieten, waartegen alle vogelorganisaties in de provincie bezwaar hebben gemaakt: ‘We kunnen geen enkel bewijs vinden dat smienten in onze regio grote schade aanrichten;
 • Gaf jagers toestemming om in de Haarlemmermeermeerkoeten dood te schieten in de periode 1 oktober tot 1 juni
 • Laat toe dat jagers het hele jaar knobbelzwanen schieten in de Haarlemmermeer

Ganzen

 • Wil jacht op ganzen in alle 19 Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden toelaten (in strijd met internationale verdragen)
 • Wil ‘eigen’ permanente beheerteams, bestaande uit plezierjagers, aanstellen om ganzen te doden
 • Wil ook in maart en oktober ganzen doden; dit is in strijd met het mandaat dat hij van provinciale staten kreeg
 • Kiest uitsluitend voor het massaal doden van ganzen; toont geen belangstelling voor preventieve of diervriendelijke maatregelen
 • Dwingt beheerders van natuurgebieden mee te werken aan het doden van ganzen, terwijl onderzoek uitwijst dat ‘actief beheer’ de populaties niet verkleint. Of zoals Landschap Noord-Holland het omschrijft: ‘[...] het is dweilen met de kraan open. Het aantal ganzen blijft groeien’
 • Heeft de afgelopen vijf jaar zo’n 200.000 ganzen laten doden, terwijl de schade in dezelfde periode is verviervoudigd
 • Subsidieerde het onderzoek Ganzenbord Noord-Holland door CML, naar het promoten van het eten van ganzenvlees. 22 van de 28 pagina’s bestaan uit recepten
 • Wil alle bewoners van Noord-Holland een boekje met ganzenvleesrecepten toesturen
 • Subsidieert de helft van de uitvoeringsplannen van LTO en de Faunabeheereenheid voor ganzenbestrijding in Polder Zeevang
 • Heeft al tienduizenden ganzen rondom Schiphol laten vergassen, maar wil geen maatregelen nemen om het verbouwen van ganzenlokkende gewassen tot vlak naast op de start- en landingsbanen tegen te gaan (gebruik van CO2-gas is verboden onder Europese regelgeving)

Kortom

Dankzij het beleid van gedeputeerde Bond kunnen jagers in Noord-Holland – zonder enig toezicht – ongehinderd hun gang gaan. Hij blijft vasthouden aan massale dodingsacties, terwijl de schade alleen maar toeneemt. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor het afschot, waarvoor hij zelf de ontheffingen tekent.

Noord-Holland neemt geen verantwoordelijkheid voor het faunabeleid binnen haar eigen grenzen, maar laat dit over aan jagers en boeren. Of zoals statenlid Van Liere het verwoordde: ‘Bond loopt verder op het platgetreden jagerspad.’

Onze natuur in zijn handen Deel 1: Gelderland

Bronnen:

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags ,

Friesland wil geen duidelijkheid over kievitenstand

_OSC3584 Kievit

Ondanks de halvering van het aantal broedparen, blijft Friesland eierrapen toestaan (Foto: H. Niesen)

Dat het slecht gaat met veel weidevogels is al jaren bekend. Dit geldt ook voor de kievit. Desondanks blijft de provincie Friesland het rapen van eieren voor de consumptie toestaan. De provincie laat het aantal broedparen monitoren, maar is niet bereid toestemming te geven voor verder onderzoek naar de broedbiotopen van de resterende kievieten.

De Faunabescherming strijdt al jaren tegen het eierrapen, ljipaaisykjen, onder meer omdat het volgens haar stellige overtuiging in strijd is met de Europese regelgeving. Zo kan de provincie geen toestemming voor het rapen geven als de stand van de in Friesland broedende kieviten ‘ongunstig’ is. Ondanks dat het aantal broedende kieviten in Friesland sinds 1996 ongeveer is gehalveerd, vindt gedeputeerde staten (GS) van Friesland de staat van instandhouding niet ongunstig.

Geen weidevogel

Bovendien dient de kievit nog steeds een belangrijk onderdeel van de weidevogelgemeenschap uit te maken. Juist dit laatste is volgens De Faunabescherming niet meer het geval. Uit eigen waarnemingen en in andere provincies blijkt dat de kievit in gangbaar agrarisch weidegebied nauwelijks meer broedt; de overgebleven vogels wijken steeds meer uit naar akker- en reservaatsgebieden.

Broedbiotopen

Onderzoeksorganisatie Sovon onderzoekt in opdracht van GS van Friesland jaarlijks de stand van de kievit in de verschillende soorten broedgebieden. In haar jaarlijkse rapporten worden de gegevens in opdracht van GS echter niet uitgesplitst naar de verschillende broedbiotopen, zoals dat bijvoorbeeld in Noord-Holland wel gebeurt. De Faunabescherming heeft aan Sovon gevraagd, deze uitsplitsing naar de verschillend beheerde broedbiotopen voor haar rekening uit te voeren. Sovon kan en wil dat doen, maar de provincie Friesland weigert toestemming voor dit onderzoek te geven. Terwijl alleen uit dit onderzoek de ook voor GS essentiële feiten over de broedende kieviten kunnen blijken.

Verbod

De Faunabescherming kan dit niet anders interpreteren, dan dat GS bang is voor de resultaten van het onderzoek. Eigen waarnemingen hebben ons tot de overtuiging gebracht dat de kievit niet meer of nauwelijks nog in puur agrarisch beheerde weidegebieden broedt. Dat is in strijd met de Europese regelgeving en zou moeten leiden tot een totaal verbod op het voor de consumptie rapen van kievitseieren. Zoals dat nu al geldt voor de reservaatsgebieden in Friesland.

Gepost in Eieren rapen | Tags , , ,

Krijgt diervriendelijk faunabeheer een kans?

Younalism_Sus_scrofa_pigletDe afgelopen tijd zijn in veel provincies nieuwe faunabeheerplannen opgesteld voor de komende vijf jaar. Het is alweer de derde generatie faunabeheerplannen. Plannen die in de praktijk vooral gericht zijn op afschot van wilde dieren. Plannen die opgesteld worden door projachtpartijen, waarop natuur- en dierenorganisaties die geen grondeigenaar zijn, geen invloed mogen uitoefenen. De vraag is dan ook gerechtvaardigd: maakt, met gedeelde belangen van boeren, jagers en particuliere grondeigenaren, een diervriendelijke aanpak van faunabeheer een eerlijke kans?

De Faunabescherming denkt van niet. De faunabeheerplannen lijken verworden tot wensenlijstjes van boeren en jagers, die gedeputeerden Natuur vaak klakkeloos afhameren. Rapporten waaruit blijkt dat afschot niet helpt tegen welke schade dan ook, verdwijnen bij overheden in de onderste laden van bureaus. Pleidooien van dierenbeschermings- en natuurorganisaties om te zoeken naar diervriendelijke alternatieven zijn aan dovemansoren gericht.

Onderzoek

De Faunabescherming is van mening dat er veel te weinig objectief onderzoek wordt gedaan naar de werking van het huidige faunabeheer en zou graag de onderste steen boven krijgen over wie in de provincies nu eigenlijk aan de touwtjes trekt. Daarom juicht ze het initiatief van Yournalism toe om een journalist aan het werk te zetten met de onderzoeksvraag: schadebestrijding, plezierjacht of natuurontwikkeling: wat is de doorslaggevende stem in het wildbeheer?

Steun Yournalism

Dus, wilt u weten hoe het precies zit met de invloed van boeren en jagers bij natuurbeheer? Wilt u weten hoe de faunabeheerplannen precies tot stand komen en of daarbij diervriendelijke methoden voor schadebestrijding überhaupt een rol spelen? Steun dan, net als De Faunabescherming, het crowdfundinginitiatief van Yournalism. Wil jij dit initiatief steunen? Ga dan naar http://yournalism.nl/voorstellen/schadebestrijding-plezierjacht-natuurontwikkeling-wat-de-doorslaggevende-stem-het-wildbeheer/ en help dit onderzoek mogelijk maken!

 

Gepost in Acties, Landbouwschade, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

5 oktober: WereldZEEdierendag

SeaFirstDat het op 4 oktober Dierendag is, weten de meeste mensen wel. Maar op die dag wordt bijna uitsluitend aandacht besteed aan landdieren. Daarom heeft de organisatie SeaFirst 5 oktober uitgeroepen tot WereldZEEdierendag.

Wat er met zeedieren, en in het algemeen met in het water levende dieren, gebeurt is vaak nog vele malen erger dan met landdieren. Ze worden massaal uitgeroeid door overbevissing, milieuvervuiling, klimaatverandering en domme onverschilligheid. Waterdieren zijn niet aaibaar, ze maken geen geluid als ze lijden en daarom trekt niemand zich iets aan van al dat dierenleed. Van de gevangen dieren wordt een enorm aantal dood of gewond als “bijvangst” overboord gezet.

Veel mensen zijn tegenstander van de jacht, maar vissen wordt als een onschuldig tijdverdrijf gezien. SeaFirst probeert daar wat aan te doen, dus nu met WereldZEEdierendag. Daarom is, in samenwerking met de Vissenbescherming een speciaal nieuwsbulletin uitgebracht.

Ga naar de website van SeaFirst om het nieuwsbulletin te lezen

 

Gepost in Nieuws, Visserij

Jagen is niet koninklijk!

In België is ophef ontstaan over een voorgenomen jachtpartij op konijnen door de Belgische koning. Hij wil de overlast van konijnen rond het kasteel van zijn moeder beperken. De jacht moet uitgerekend op Dierendag plaatsvinden. Geert Hoste heeft er een prima column over geschreven, die op diverse plaatsen is gepubliceerd:

Lees de column “Koning, jaag niet op dat wild!” van Geert Hoste

Een paar citaten:

 • Ik zie het verschil niet tussen 90 dolfijnen in een baai drijven en ze vermoorden in een bloedbad en een jachtpartij op 90 reeën of everzwijnen.
 • Met een bende rijke vrienden en kennissen op dieren knallen, dat noem ik geen wildbeheer. Dat noem ik amusement.
 • Laat het wildbeheer over aan professionals en niet aan amateurs ook als zijn ze koning, keizer of president.

Allemaal opmerkingen die net zo goed gelden voor de Nederlandse koning en zijn jachtvrienden.

Ook met een fijn gevoel voor timing heeft de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging) haar naam veranderd in Koninklijke Jagersvereniging. Dat Koninklijk moet er natuurlijk in blijven, want jagers zijn deftige mensen, maar de naamswijziging weerspiegelt volgens ons ook dat de gemiddelde Nederlander niets van de plezierjacht moet hebben. Iedereen met een normale intelligentie begrijpt dat er iets niet klopt als jagers uitsluitend “nuttig” werk in de natuur willen doen als ze daarbij aantrekkelijk jachtwild kunnen omleggen. Andere werkzaamheden zoals rommel opruimen, terreinen open houden en poelen graven laten ze over aan professionals en echte vrijwilligers.

Deze Dierendag deelde de Partij voor de Dieren flyers uit tegen de jacht. Hierin staat o.a. te lezen dat de Nederlandse belastingbetalers bijna € 650.000 per jaar bijdragen aan de jachthobby van het Koninklijk Huis. Het maakt daarbij kennelijk niet uit dat een ruime meerderheid van de Nederlanders tegenstander is van de plezierjacht.

Natuurlijk klinken er ook andere geluiden. Hugo Camps, wiens schrijfsels gelukkig een paar maanden geleden van de voorpagina van “De Morgen” zijn verdwenen, krijgt in die krant afgelopen zaterdag de gelegenheid om een hoop onzin te spuien. Hij heeft kennelijk nog nooit een jachtpartij meegemaakt, maar neuzelt wel over de “noblesse” van de jager, die nooit drachtige dieren zal schieten en het “welgemikte schot” dat in een keer het leven van een wild dier beëindigt. De werkelijkheid is helaas anders. Zelfs uitgezette fazanten hebben volgens Camps een mooi leven gehad. Maar deze opmerking spant de kroon: “Een hert hoort te sterven voor het plezier van de jager (…).” Wij vermoeden dat herten (en natuurliefhebbers) daar anders over denken.

Want wie voor zijn plezier een hert of ander wild dier doodschiet is niet koninklijk en niet nobel. Die is gewoon niet goed bij zijn hoofd.

 

Gepost in Columns, Nieuws, Plezierjacht

Onze natuur in zijn handen: Jan Jacob van Dijk

Gelderland_illustratieNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Gelderland.

Naam: Jan Jacob van Dijk

Gedeputeerde voor natuur provincie: Gelderland

Partij: CDA

Achtergrond in biologie of ecologie: geen; studeerde politicologie

Bijzonderheid: volgde een jachtstage en zag daar met eigen ogen dat jagers dieren vaak helemaal niet met één schot doden. Het veranderde niets aan zijn projachthouding.

Opvallendste uitspraken:

 • ‘Het verzet tegen het jaarlijkse afschot van wilde zwijnen en edelherten op de Veluwe komt vooral van mensen uit de Randstad met te romantische “bambi-gedachten” over het grootwild.’
 • ‘het populisme [viert] hoogtij. Met een zielig beeld van een klein groepje herten op het ecoduct krijg je de aandacht wel. Ecoducten zijn bedoeld om het leefgebied van planten en dieren te vergroten. En ja, inderdaad voor een beperkt aantal herten.’

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen sinds 2011:

 • Maakte jacht op edelherten tijdens de dracht en zoogtijd mogelijk
 • Negeert elke vorm van maatschappelijke verontwaardiging over het afschieten van dieren in de zoogtijd
 • Vindt dat 2000 van de 3000 edelherten op de Veluwe moeten worden gedood en dan moeten worden geconsumeerd ‘Net zoals al het andere vlees dat ons bord bereikt’
 • Zegt dat Natuurmonumenten alleen ‘voor de bühne’ protesteert over halvering aantal herten: ‘Maar feitelijk is er tussen Natuurmonumenten en mij geen enkel verschil van mening’ en: ‘Zij [Natuurmonumenten] staat voor haar taak’
 • Gaf ontheffing af voor nachtelijke jacht (verboden in de Flora- en faunawet)
 • Staat jacht met kunstlicht toe (verboden onder internationale regelgeving)
 • Stemt toe in het doden van tienduizenden winterganzen (gaat in tegen internationale verdragen over trekvogels)
 • Heeft motie over het behouden van winterrust voor ganzen verworpen (gaat in tegen internationale verdragen over trekvogels)
 • Vindt tellingen jagers betrouwbaar, terwijl deze bij ganzen aantoonbaar stelselmatig te hoog zijn (60% te hoog bij grauwe ganzen tot 200% te hoog bij andere soorten)
 • Heeft het mogelijk gemaakt dat jagers de komende vijf jaar op moeflons schieten. Een uitgezette soort, die zich niet eens kan verspreiden naar andere gebieden
 • Zorgde voor verlaging rasters, zodat edelherten gemakkelijker op landbouwlanden konden komen, maar ziet geen verband tussen een groter voedselaanbod en populatiegroei
 • Ontkent de relatie tussen het openstellen van agrarische enclaves en populatiegroei
 • Tegelijkertijd vindt hij dat er meer dieren geschoten moeten worden omdat er schade is
 • Wil alternatieven voor afschot niet onderzoeken
 • Gelooft dat draagkracht wordt bepaald door jagers en beleidsmakers en niet door de omgeving
 • Subsidieert een FaunaRegistratieSysteem met publiek geld, maar wil afschotgegevens niet openbaar maken
 • Beweert, zonder enige onderbouwing, dat jagers door het bekendmaken van afschotgegevens gevaar lopen. Het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan de Raad van State constateert dat dit risico nergens uit blijkt
 • Heeft nauwe banden met de KNJV en jachtlobby, maar wil niet in debat met mensen die kritisch zijn over de jacht, ook niet uit de eigen provincie

Kortom

Dankzij het beleid van gedeputeerde Van Dijk worden in het wild levende dieren in Gelderland vrijwel het hele jaar opgejaagd. Dit veroorzaakt niet alleen veel dierenleed, maar is schadelijk voor de natuur en zorgt ervoor dat de fauna nauwelijks meer zichtbaar is. Hij is tegen preventieve maatregelen zoals rasters: ‘Het beperken van wildschade gebeurt door het beheren van de aantallen dieren. Daarin zoeken we de balans tussen het aantal dieren dat de Veluwe aan kan en de schade die dat oplevert. Wat mij betreft is het aanleggen van rasters het laatste middel om schade te voorkomen.’

Gelderland kiest voor regeren met het geweer.

 

Bronnen:

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , ,