Lijdensweg aangeschoten haas

De provincie Noord-Holland staat hazenjacht in zoogtijd toe. (Foto: Harm Niesen)

(Foto: Harm Niesen)

Een melding uit Dalfsen, Overijssel over de lijdensweg van een aangeschoten haas:

In Dalfsen was een groepje jagers (man of vijf) aan het jagen. Dit is niets bijzonders, maar wel de manier waarop op dit gebeurde! Jager A stond aan de ene kant van de weg tegen een boom. Aan de andere kant een auto met daarin jager B. De andere jagers dreven een haas richting jager A. Het dier bedacht zich hij deze meneer zag staan en vluchtte in de richting van de auto van jager B, waarop deze hard op de haas afreed. Het dier rende terug om niet overreden te worden, weer in de richting van jager A. Toen het dier op ongeveer 3 meter van deze jager was schoot hij erop. Duidelijk niet goed want de haas was aan zijn achterzijde verlamd. Hij probeerde met zijn voorpootjes te vluchten, zijn achterlijf achter zich aan slepend, terwijl de jagers toekeken. En bleven toekijken, waarschijnlijk wachtend op nog een slachtoffer dat hun kant op gedreven wordt. Na 20 minuten kon ik het niet meer aanzien. Het dier probeerde nog steeds weg te komen. Deze misstand gebeurde langs een vrij drukke openbare weg met een fietspad. Andere mensen moeten dit ook gezien hebben. Ik vind het niet kunnen om zo met aangeschoten wild om te gaan en een dier zo lang te laten lijden.’

(De namen van de melder en die van de twee genoemde jagers zijn bekend bij De Faunabescherming)

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , , ,

Walgelijke bedoening

De Faunabescherming ontving de volgende melding van een natuurliefhebber in Groningen:

‘We hebben hier in de Eeldermaden erg veel last van jagers. Vorig jaar heb ik nog een melding gedaan bij de politie, omdat ze gewoon doorschoten terwijl er mensen wandelden. De politie heeft niets met mijn melding gedaan.

JDe landerijen waar gejaagd wordt zijn omringd door gebied van Natuurmonumenten. Deze landerijen zijn eigendom van een boer. Nu het jachtseizoen blijkbaar weer open is, jagen ze hier voornamelijk veel in de weekenden, als er ook veel wandelaars in het gebied lopen, gezinnen met kinderen, mensen met hun hond, enz. In deze landerijen liggen ook twee bosgebieden, waar geregeld een groep jagers (twee of meer) in zie verdwijnen.

De manier waarop heb zien jagen vind ik bijzonder laf. Jagers lagen in een droge sloot het wild op te wachten. Een konijn of haas werd door drijvers hun kant uitgejaagd, waardoor het dier geen schijn van kans had. Nadat ze geschoten hadden en overduidelijk hadden gemist, aangezien het wild verder vluchtte, werd het dier alsnog afgemaakt door een hond. Ik vond het een walgelijke bedoening, ik heb melding gedaan als bij de politie, ik heb nog een tijd gewacht of er politie zou komen, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord.’

(Naam en adres van de melder zijn bekend bij De Faunabescherming)

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , , ,

Jagers claimen afname ganzen

Onterechte borstklopperij

Vliegende ganzenIn het artikel ‘Utrecht beste in ganzenjacht’ van 13 november 2014 claimt de vereniging van jagers trots dat de sterke groei van het aantal ganzen in Nederland zou zijn afgenomen. Dat zou best kunnen. Al jaren probeert De Faunabescherming duidelijk te maken dat door volstrekt natuurlijk oorzaken, zoals infecties en stress, de groei zal stoppen. En dat vervolgens zelfs een flinke afname van de aantallen ganzen zal volgen. Tegelijkertijd voorspelden wij ook dat die afname ongetwijfeld geclaimd zal worden door de ganzenbestrijders, wat nu dus inderdaad is gebeurd. Echter: bestrijding is en zal nooit in staat zijn de aantallen drastisch en blijvend te verlagen.

Geen effect

Het gedurende vele jaren schieten van enorme aantallen ganzen heeft de groei nooit kunnen afremmen. Van het behandelen van de eieren staat al heel lang wetenschappelijk vast, dat het geen enkele invloed heeft op de aantallen ganzen. En ook van het jaarlijks vergassen van duizenden ganzen verminderen de aantallen niet. Al deze maatregelen zorgen er alleen maar voor, dat de overlevenden een veel betere kans hebben het volgende voorjaar te halen. De kostbare bestrijdingsacties zijn ook nog buitengewoon inefficiënt, omdat vooral jonge vogels het slachtoffer worden, terwijl die ook onder natuurlijke omstandigheden in overgrote meerderheid het volgende voorjaar toch niet halen.

Foutieve tellingen

Bij de tellingen van de jagers kunnen overigens grote vraagtekens worden gesteld. Niet zo lang geleden bleek uit onderzoek door Sovon, dat tellingen van ganzen door jagers altijd veel hoger uitvallen dan tellingen door de aanzienlijk deskundiger en beter uitgeruste vrijwilligers van Sovon. Zelden zijn jagers uitgerust met een goede kijker. In het veld een jager met een telescoop zien, is vrijwel uitgesloten. Dat het herkennen, vooral van jonge ganzen, voor jagers te moeilijk is, blijkt ook uit het hoge percentage volledig beschermde ganzen, dat met hagel in het lijf rondvliegt. Aan de tellingen door jagers, die bovendien een groot belang hebben bij de resultaten van de tellingen, kan dus nauwelijks enige waarde worden gehecht.

Gepost in Nieuws, Populatiebeheer

Jachtpromotie voor kinderen

Dode gans_Utrecht_3-07-08_085-IEen schokkend staaltje jachtpromotie in het NTR-kinderprogramma De Buitendienst conclusie jacht is dé oplossing voor het ganzen‘probleem’.

Een hobbyjager wilde maar al te graag demonstreren hoe hij beschermde dieren uit de lucht schiet. Uiteraard zijn ‘zijn’ vogels altijd op slag dood. Hoe ver bezijden de waarheid dit is, wordt wel duidelijk uit de filmpjes over de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Dat bijna de helft van alle ganzen met hagel in het lijf rondvliegt, meldt de NTR voor het gemak ook maar niet

Grasland

De toename van het aantal ganzen is direct gerelateerd aan ontwikkelingen in de landbouw en de enorme oppervlakten aan voedzaam gras die we in dit land kennen. Flink bemesteweidegrondenvormen ideale foerageergebieden voor ganzen. Het beleid van op grote schaal doden van ganzen, zoals de provincies al jarenlang voeren, heeft niet geleid tot minder schade. Het is dus niet alleen uiterst wreed, maar ook volkomen zinloos. Dus wat wil de NTR kinderen precies meegeven: dieren doodmaken is leuk?!

Wreed

Jacht leidt níét tot minder ganzen. Integendeel. De massale slachtpartijen onder ganzen bevorderen de aanwas, waardoor er alleen maar meer ganzen komen. In het programma worden alle alternatieven voor de ganzenjacht afgedaan als niet effectief. Welk bewijs heeft de NTR daarvoor gevonden? Het woord van een jager? Wat we in ieder geval wél zeker weten is dat jacht het probleem alleen verplaatst en niet resulteert in kleinere populaties. Er worden elk jaar juist méér ganzen gedood.

Ganzenvlees

Het programma wil ook nog eens dat kinderen ‘chique en heerlijk’ ganzenvlees gaan eten. Ganzen zijn beschermde, inheemse dieren. De natuur is geen supermarkt waaruit je ongestraft kunt ‘oogsten’. Ganzen horen in dit land, ze maken deel uit van het ecosysteem en hebben daarin een belangrijke rol te vervullen. Dat de NTR meehelpt om de KNJV-propaganda van het ‘eerlijke stukje vlees uit de natuur’ onder kinderen te verspreiden, is schandalig en getuigt van minachting voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders die tegen de plezierjacht is.

De NTR vindt het propageren van het doden van dieren voor je plezier blijkbaar een geschikte boodschap om aan kinderen mee te geven. De KNJV zal het filmpje graag op haar website zetten, bij de al geplaatste jachtpromotiefilmpjes van de KRO, NCRV en (daar is ie weer!) NPS-NTR. Met dank aan de belastingbetaler.

Filmpjes over ganzenjacht (pas op: schokkend!):
https://www.youtube.com/watch?v=pystwlM-mGE&list=UUD1GU4Mujk4Dodc9310L3gg
http://www.faunabescherming.nl/2013/08/31/ganzenjacht-is-dierenmishandeling/

 

Gepost in Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , ,

Onze natuur in zijn handen: Patrick van der Broeck

Limburg vlag met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Limburg.

Naam:Patrick van der Broeck

Gedeputeerde Ruimte en Infra (natuur valt onder deze portefeuille) provincie: Limburg

Partij: CDA

Achtergrond in biologie of ecologie: niet, volgde Middelbare Tuinbouwschool

Opvallendste uitspraken: ‘Er geldt wel een nulstand, maar dat betekent niet dat zwijnen geschoten móéten worden. Jagers maken uit of ze ze afschieten.’ ‘Jacht maakt gewoon deel uit van natuurbeheer.’ ‘De intensieve veehouderij zorgt voor werkgelegenheid in onze provincie en staat aan de top qua duurzaamheid en innovatie. Daar willen we verder mee.’

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen sinds zijn aantreden:

 • Kijkt bij ontheffingen niet naar werkelijke schade, maar naar mogelijke schade. Kijkt niet of en welke maatregelen er al getroffen zijn. Hij geeft dus direct toestemming tot doden (in strijd met de Flora- en faunawet)
 • Geeft ontheffingen af als vervolg op al eerder afgegeven ontheffingen, zodat het bijna onmogelijk wordt om te controleren of de onderbouwing klopt en of aan alle wettelijke voorwaarden voor afschot is voldaan (in strijd met de Flora- en faunawet)
 • Keurt goed dat jagers ’s nachts vossen en konijnen doden met behulp van kunstlicht (gebruik van kunstlicht is in strijd met internationale regelgeving)
 • Andere ontheffingen maken het mogelijk dat jagers brandgans, damhert, edelhert, roek en wild zwijn mogen doden met geweer.
 • Heeft jaarronde jacht op reebokken mogelijk gemaakt
 • Keurde goed dat jagers reeën doden onder het mom van verkeersveiligheid. Daarmee maakt hij het mogelijk dat jagers nu elke ree ‘preventief’ mogen schieten in plaats dat hij verkeersremmende maatregelen neemt op plekken waar dieren de weg oversteken
 • Stemt toe dat kauwen en zwarte kraaien worden gevangen met behulp van vangkooien; een uiterst wrede vangmethode
 • Gaf toestemming voor het afschieten van spreeuwen
 • Laat het doden van grauwe ganzen zowel in de zomer als in de winter toe
 • Gaf een vrijstelling af voor het doden van woelratten
 • Laat de belangen van het Belgische commerciële zandwinningsbedrijf Sibelco prevaleren boven de natuurwaarden (hieronder vallen ook diersoorten die op de Rode lijst staan) op de mijnsteenberg en de bezwaren van Limburgers

Kortom

Gedeputeerde Van der Broeck verklaart wilde dieren in Limburg meer en meer vogelvrij. Hij verleende de afgelopen jaren een groot aantal ontheffingen voor het doden van beschermde inheemse diersoorten. Hij vindt de suggestie van schade en gevaar al voldoende om toestemming voor afschot te verlenen. Aanvragers van ontheffingen hoeven niet langer werkelijke schade of werkelijk gevaar aan te tonen. Hij verklaart bezwaarschriften gemakkelijk ongegrond en schuift kritiek op de inhoud van ontheffingen eenvoudigweg terzijde.

Gedeputeerde Van der Broeck dient het belang van een kleine groep agrariërs en jagers; het maatschappelijk belang en het belang van de andere, niet-jagende bewoners van de provincie is ondergeschikt. Hij doet aan jachtbeheer, niet aan faunabeleid.

Bronnen:

Eerder verschenen in de serie ‘Onze natuur in zijn handen’:

Deel 1: Gelderland

Deel 2: Noord-Holland

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags ,

Duizenden trekvogels zonder voedsel

Camperduin Zand tot boven de kruin van de dijk 23-7-2014De Faunabescherming, de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en de steenloperonderzoekers Nelly van Brederode en Hans Roersma hebben sinds januari alles uit de kast gehaal om te voorkomen dat de Hondsbossche en Pettemer zeewering nog dit jaar geheel onder het zand verdwijnt. In de vijfde zitting over de zaak veegde de Raad van State alle bezwaren en onderzoeken van tafel. Ruim negentig diersoorten moeten het binnenkort zonder voedsel doen of worden onder het zand bedolven.

90 diersoorten

Het project de Zwakke schakels draait om het aanleggen van duinen op en voor de Hondsbossche Zeewering. Hierbij verdwijnen de foerageergebieden van de steenloper onder het zand. De Faunabescherming voerde aan dat de gevolgen zowel onder als boven de zeespiegel en in de achter de dijk gelegen polder verstrekkend en desastreus zullen zijn. Meer dan negentig soorten dieren zijn binnenkort geheel verdwenen. Het gaat dan om onbeschermde soorten als slakdolf, slijmvis, zeedahlia en zeeappel, die in zee leven en afhankelijk zijn van het harde substraat van de dijk en beschermde soorten als meeuwen en steltlopers, voor wie de dijk van zeer groot belang is als foerageer- en rustgebied.

Scholekster en steenloper

De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (HHNK) staan op het standpunt dat de duizenden vogels niet of nauwelijks zullen lijden onder het verloren gaan van hun gebied. Dat terwijl de bezwaar makende organisaties met rapporten en onderzoeken kunnen aantonen dat de gevolgen voor vooral de scholekster en de steenloper zeer ernstig zullen zijn.

Geen nieuw voedselgebied

Van tevoren had het HHNK toegezegd dat het voor de start van het project nieuwe voedselgebieden zou aanleggen. Dit is niet gebeurd. Deze gebieden zijn op zijn vroegst over een paar jaar klaar. ‘De scholeksters moeten het dan maar twee jaar zonder voedsel doen’, aldus Harm Niesen, van De Faunabescherming. ‘Maar ach, zegt de advocaat van het HHNK, ze kunnen toch vliegen? Nee, dat kunnen de steenlopers die na een non-stopvlucht vanuit Groenland op de Hondsbossche aankomen en de helft van hun gewicht verloren hebben, niet meer. Bovendien zijn de vogels dan op weg naar het zuiden en alle maatregelen ter compensatie worden aangelegd ten noorden van de Hondsbossche.’

Slechte staat scholekster

Op één punt gaf de Raad van State de natuurorganisaties gelijk: de scholekster verkeert in een slechte staat van instandhouding en het HHNK moet daarom meer en betere beschermingsmaatregelen treffen. Waar die beschermingsmaatregelen uit bestaan is – nog – niet duidelijk.

 

Gepost in Juridische zaken, Natuur en milieu | Tags , , ,

Digitaal schieten werkt!

18_Artikel_Schiet s een jager_illustratieIn Argus 2013, nr. 2 stond het artikel van Jaap van Riesen ‘Schiet ’s een jager: richten en afdrukken!’ over de do’s en don’ts van het fotograferen van jagers en jachtactiviteiten. Beelden zijn in de visie van De Faunabescherming cruciaal om mensen te informeren hoe het er werkelijk aan toegaat in de jachtgebieden in ons land. Dat het werkt bewijst de ervaring van een van onze donateurs.

‘Ik vind het een heel fijn idee dat de Faunabescherming oproept tot het fotograferen van jagers. Mede dankzij mijn foto’s die bewezen dat de jager en zijn maten zich niet hielden aan de afspraken, is de grondeigenaar (een stichting) die hem toestemming gaf hier te jagen overstag gegaan en heeft de jager meegedeeld aan het eind van de contractperiode (31 december 2014) niet meer tot verlenging van het contract over te gaan. Tot die tijd is de frequentie en het te bejagen oppervlak al beperkt. Ik blijf de “heren”, gewapend met mijn camera, volgen!’

Naam en adres van melder zijn bekend bij De Faunabescherming.

 

Tip: Gebruik als mogelijk een camera met wifi-verbinding. Zou een jager uw camera weten af te pakken, dan is de foto al verzonden.

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , ,

Argus 2014-2, oktober 2014

In dit nummer: Slecht nieuws over de nieuwe natuurwet: die zal wat betreft de bejaging van onze wilde fauna geen enkele verbetering brengen. Maar ook: misschien een lichtpuntje voor de zo genadeloos vervolgde muskusrat. Verder een wandeling met de bekendste twitterende boswachter van ons land en waarom “streetfishing” geen goed idee is.
Lees verder

Gepost in Argus

‘Valse’ ganzenjacht

De Leeuwarder Courant bericht op 20 oktober 2014 in het artikel ‘“Valse” ganzenjacht aan rand natuurgebied over dreigende wantoestanden bij de ganzenjacht. ‘Jagers zitten pal naast natuurgebieden waar duizenden ganzen ’s nachts slapen.’ Ze lokken de ganzen met een lokfluit naar zich toe en knallen ze dan af.
Lees verder

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

Meld misstanden jacht

Jagers presenteren zichzelf graag als natuurliefhebbers, mensen die niet willen dat de dieren in de natuur lijden. De Faunabescherming weet wel beter en roept iedereen op misstanden tijdens of geassocieerd met de jacht te melden.
Lees verder

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , ,