Duizenden trekvogels zonder voedsel

Camperduin Zand tot boven de kruin van de dijk 23-7-2014De Faunabescherming, de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en de steenloperonderzoekers Nelly van Brederode en Hans Roersma hebben sinds januari alles uit de kast gehaal om te voorkomen dat de Hondsbossche en Pettemer zeewering nog dit jaar geheel onder het zand verdwijnt. In de vijfde zitting over de zaak veegde de Raad van State alle bezwaren en onderzoeken van tafel. Ruim negentig diersoorten moeten het binnenkort zonder voedsel doen of worden onder het zand bedolven.

90 diersoorten

Het project de Zwakke schakels draait om het aanleggen van duinen op en voor de Hondsbossche Zeewering. Hierbij verdwijnen de foerageergebieden van de steenloper onder het zand. De Faunabescherming voerde aan dat de gevolgen zowel onder als boven de zeespiegel en in de achter de dijk gelegen polder verstrekkend en desastreus zullen zijn. Meer dan negentig soorten dieren zijn binnenkort geheel verdwenen. Het gaat dan om onbeschermde soorten als slakdolf, slijmvis, zeedahlia en zeeappel, die in zee leven en afhankelijk zijn van het harde substraat van de dijk en beschermde soorten als meeuwen en steltlopers, voor wie de dijk van zeer groot belang is als foerageer- en rustgebied.

Scholekster en steenloper

De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (HHNK) staan op het standpunt dat de duizenden vogels niet of nauwelijks zullen lijden onder het verloren gaan van hun gebied. Dat terwijl de bezwaar makende organisaties met rapporten en onderzoeken kunnen aantonen dat de gevolgen voor vooral de scholekster en de steenloper zeer ernstig zullen zijn.

Geen nieuw voedselgebied

Van tevoren had het HHNK toegezegd dat het voor de start van het project nieuwe voedselgebieden zou aanleggen. Dit is niet gebeurd. Deze gebieden zijn op zijn vroegst over een paar jaar klaar. ‘De scholeksters moeten het dan maar twee jaar zonder voedsel doen’, aldus Harm Niesen, van De Faunabescherming. ‘Maar ach, zegt de advocaat van het HHNK, ze kunnen toch vliegen? Nee, dat kunnen de steenlopers die na een non-stopvlucht vanuit Groenland op de Hondsbossche aankomen en de helft van hun gewicht verloren hebben, niet meer. Bovendien zijn de vogels dan op weg naar het zuiden en alle maatregelen ter compensatie worden aangelegd ten noorden van de Hondsbossche.’

Slechte staat scholekster

Op één punt gaf de Raad van State de natuurorganisaties gelijk: de scholekster verkeert in een slechte staat van instandhouding en het HHNK moet daarom meer en betere beschermingsmaatregelen treffen. Waar die beschermingsmaatregelen uit bestaan is – nog – niet duidelijk.

 

Gepost in Juridische zaken, Natuur en milieu | Tags , , ,

Digitaal schieten werkt!

18_Artikel_Schiet s een jager_illustratieIn Argus 2013, nr. 2 stond het artikel van Jaap van Riesen ‘Schiet ’s een jager: richten en afdrukken!’ over de do’s en don’ts van het fotograferen van jagers en jachtactiviteiten. Beelden zijn in de visie van De Faunabescherming cruciaal om mensen te informeren hoe het er werkelijk aan toegaat in de jachtgebieden in ons land. Dat het werkt bewijst de ervaring van een van onze donateurs.

‘Ik vind het een heel fijn idee dat de Faunabescherming oproept tot het fotograferen van jagers. Mede dankzij mijn foto’s die bewezen dat de jager en zijn maten zich niet hielden aan de afspraken, is de grondeigenaar (een stichting) die hem toestemming gaf hier te jagen overstag gegaan en heeft de jager meegedeeld aan het eind van de contractperiode (31 december 2014) niet meer tot verlenging van het contract over te gaan. Tot die tijd is de frequentie en het te bejagen oppervlak al beperkt. Ik blijf de “heren”, gewapend met mijn camera, volgen!’

Naam en adres van melder zijn bekend bij De Faunabescherming.

 

Tip: Gebruik als mogelijk een camera met wifi-verbinding. Zou een jager uw camera weten af te pakken, dan is de foto al verzonden.

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , ,

Argus 2014-2, oktober 2014

In dit nummer: Slecht nieuws over de nieuwe natuurwet: die zal wat betreft de bejaging van onze wilde fauna geen enkele verbetering brengen. Maar ook: misschien een lichtpuntje voor de zo genadeloos vervolgde muskusrat. Verder een wandeling met de bekendste twitterende boswachter van ons land en waarom “streetfishing” geen goed idee is.
Lees verder

Gepost in Argus

‘Valse’ ganzenjacht

Grauwe Gans, net afgeschoten bij A'dam ZODe Leeuwarder Courant bericht op 20 oktober 2014 in het artikel ‘“Valse” ganzenjacht aan rand natuurgebied over dreigende wantoestanden bij de ganzenjacht. ‘Jagers zitten pal naast natuurgebieden waar duizenden ganzen ’s nachts slapen.’ Ze lokken de ganzen met een lokfluit naar zich toe en knallen ze dan af.

Een identieke situatie als in de Hoeksche Waard, waarover Stop de Ganzenmoord in samenwerking met De Faunabescherming een filmpje maakte. Ook daar is het bijna dagelijks prijsschieten.

In het filmpje is te zien hoe ganzenjagers vogels, die helemaal niet van plan waren om te landen in het stoppelveld waar de jagers zich verstopt hebben, uit de lucht schieten. Ganzen die op weg waren naar hun foerageergronden in een Natura 2000-gebied verderop. De Faunabescherming is het volledig eens met de conclusie van het stuk: ‘Wat op Europees niveau aan beschermingsmaatregelen is afgedwongen, lijkt zo door provinciaal beleid te worden afgebroken.’

Provinciaal natuurbeleid

Dat fauna bij provinciebestuurders niet in veilige handen is blijkt ook duidelijk uit de serie artikelen ‘Onze natuur in hun handen’ die De Faunabescherming hierover publiceert. Deel 1: Gelderland en Deel 2 Noord-Holland zijn te vinden op de site. Verdere delen volgen.

 

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

Meld misstanden jacht

Dit niet!

Dit niet!

Jagers presenteren zichzelf graag als natuurliefhebbers, mensen die niet willen dat de dieren in de natuur lijden. De Faunabescherming weet wel beter en roept iedereen op misstanden tijdens of geassocieerd met de jacht te melden.

Wanneer spreken we van misstanden?

 • Jagers die aangeschoten dieren onnodig laten lijden. Jagers die jagen op plaatsen waar dat niet is toegestaan of op tijden dat de jacht is gesloten.
 • Jagers die huisdieren doden of verwonden.
 • Jagers die zich agressief gedragen tegen passanten die foto’s nemen of tegen de jacht protesteren.

Geef bij de melding zo veel mogelijk details over datum, tijd, plaats, welke diersoort(en), hoeveel jagers en zo mogelijk hun namen en welke jachtmiddelen. Bewijsmateriaal zoals foto’s of video’s is belangrijk in het geval De Faunabescherming stappen onderneemt tegen de betrokkenen. Als het bericht op de site wordt geplaatst blijft de melder uiteraard anoniem.

Getuigen

Omdat jagers steeds brutaler worden tegen burgers die hen aanspreken op hun activiteiten, raden wij iedereen die hiermee te maken krijgt aan zich te organiseren. Werk samen met plaatsgenoten die ook niet met de jacht geconfronteerd willen worden. Jagers proberen hun activiteiten vaak verborgen te houden, maar daarnaast komt het regelmatig voor dat ze toeschouwers en gedupeerden agressief en intimiderend tegemoet treden. Zonder getuigen maken de klagers bij een aangifte geen schijn van kans. De Faunabescherming vindt het belangrijk dat waarnemers zichzelf niet in gevaar brengen.

Aangifte

Hebt u voldoende bewijs van een misstand, doe dan altijd aangifte bij de politie. Daarbij is het belangrijk om goed op te letten bij welke persoon u dat doet. Vraag de persoon die uw aangifte opneemt of hij of zij connecties heeft met de plaatselijke wildbeheereenheid. Is dat het geval, vraag dan om een andere politieambtenaar. Doet u dit niet, dan kunt u de dupe worden van eventuele belangenverstrengeling.

Stuur uw meldingen naar info@faunabescherming.nl.

 

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , ,

Rechter fluit Noord-Holland terug: smienten voorlopig veilig

SmientenDe rechter in Haarlem besliste op 15 oktober in een spoedprocedure dat Noord-Holland voorlopig geen smienten (soort eend) mag laten afschieten. De zaak was aangespannen door Vogelbescherming Nederland en drie Noord-Hollandse vogelwerkgroepen (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en KNNV Hoorn). Zij dienden bezwaar in, omdat de provincie jagers een ontheffing had verleend voor grootschalig afschot van deze vogels in de komende vijf jaar.

De smient is een eendensoort, waarmee het al jaren slecht gaan in ons land, terwijl ons land een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor deze soort is. De laatste tien winters is sprake van een sterke afname tot minder dan 200.000 exemplaren. De overheid heeft bepaald dat er minimaal 258.200 exemplaren in Nederland dienen te overwinteren om een gezonde populatie te behouden. Daarbij gaan de aantallen elk jaar verder achteruit, terwijl de verleende ontheffing zou leiden tot afschot van meer dan 10.000 smienten per jaar. De uitspraak betekent nog niet dat de ontheffing voor de smientenjacht ook van tafel is. Deze uitspraak betekent wel dat jagers geen gebruik mogen maken van de ontheffing tot zes weken na een beslissing op het ingediende bezwaar.

Genieten

Het is niet de eerste keer dat de smient gevaar loopt. Ex-staatssecretaris Henk Bleker wilde de vogel op de jachtlijst plaatsen. Vogelbescherming Nederland heeft daar destijds met succes tegen geprotesteerd en actie gevoerd. Vogelbescherming hoopt nu op hetzelfde resultaat: ‘Ook dit keer hopen we dat het niet zover komt en dat de provincie Noord-Holland op tijd bij zinnen komt. Jagen op een vogelsoort waar het slecht mee gaat, willen we niet in Nederland. Niet schieten maar genieten!’

Ontheffingen Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland loopt niet alleen de smient gevaar; de provincie gaf ook ontheffingen af voor onder meer het doden van meerkoeten, knobbelzwanen, hazen en wilde eenden. Lees meer in: Onze natuur in zijn handen: Jaap Bond

Gepost in Nieuws

Onze natuur in zijn handen: Jaap Bond

Onze natuur_Noord-Holland vlag met kop

Natuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Noord-Holland.

Naam: Jaap Bond

Gedeputeerde voor natuur provincie: Noord-Holland

Partij: CDA

Achtergrond in biologie of ecologie: geen; volgde de Politieacademie

Bijzonderheid: Was spreker en gast op eerste Nederlandse jachtmanifestatie, zeer nauwe banden met belangenorganisaties van agrariërs. Is vaste gast op de LTO Noord-dag

Opvallendste uitspraken:

‘Doordacht omgaan met populaties (ganzen en damherten) is wat moet gebeuren. De jagers weten hoe dat werkt. Naar hen luisteren is een deel van de oplossing. Zo kan de balans weer hersteld worden.’

‘Als provincie [...] ben ik eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor de uitgifte van de vergunningen en ontheffingen’

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen sinds zijn aantreden:

 • Verhuurt jacht aan wbe’s; beleidslijn provincie was om dit niet te doen
 • Is voor jacht met het geweer in stiltegebieden
 • Financierde het tekort van het Faunafonds door te bezuinigen op natuur
 • Wil jacht op damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen toestaan en voerde grote druk uit op gemeente Amsterdam om dit toe te staan
 • Negeert elk voorstel voor diervriendelijke oplossingen voor het verminderen van schade, maar wil wel in Den Haag lobbyen voor de plezierjacht
 • Gaf ontheffing voor het schieten van vossen met geweer en kunstlicht (niet toegestaan onder EU regelgeving)
 • Heeft hazen jaarrond, ook in het voortplantingsseizoen, zo goed als vogelvrij verklaard, terwijl er nauwelijks schademeldingen zijn (in strijd met Flora- en faunawet)
 • Heeft wilde eenden in de Haarlemmermeer jaarrond, ook in het broedseizoen, zo goed als vogelvrij verklaard, terwijl er minder dan tien schademeldingen bekend zijn (in strijd met Flora- en faunawet)
 • Staat het doden van gaaien en eksters van half juni tot half november toe
 • Wil jagers toestemming geven om in de hele provincie smienten af te schieten, waartegen alle vogelorganisaties in de provincie bezwaar hebben gemaakt;
 • Gaf jagers toestemming om in de Haarlemmermeermeerkoeten dood te schieten in de periode 1 oktober tot 1 juni
 • Laat toe dat jagers het hele jaar knobbelzwanen schieten in de Haarlemmermeer

Ganzen

 • Wil jacht op ganzen in alle 19 Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden toelaten (in strijd met internationale verdragen)
 • Wil ‘eigen’ permanente beheerteams, bestaande uit plezierjagers, aanstellen om ganzen te doden
 • Wil ook in maart en oktober ganzen doden; dit is in strijd met het mandaat dat hij van provinciale staten kreeg
 • Kiest uitsluitend voor het massaal doden van ganzen; toont geen belangstelling voor preventieve of diervriendelijke maatregelen
 • Dwingt beheerders van natuurgebieden mee te werken aan het doden van ganzen, terwijl onderzoek uitwijst dat ‘actief beheer’ de populaties niet verkleint. Of zoals Landschap Noord-Holland het omschrijft: ‘[...] het is dweilen met de kraan open. Het aantal ganzen blijft groeien’
 • Heeft de afgelopen vijf jaar zo’n 200.000 ganzen laten doden, terwijl de schade in dezelfde periode is verviervoudigd
 • Subsidieerde het onderzoek Ganzenbord Noord-Holland door CML, naar het promoten van het eten van ganzenvlees. 22 van de 28 pagina’s bestaan uit recepten
 • Wil alle bewoners van Noord-Holland een boekje met ganzenvleesrecepten toesturen
 • Subsidieert de helft van de uitvoeringsplannen van LTO en de Faunabeheereenheid voor ganzenbestrijding in Polder Zeevang
 • Heeft al duizenden ganzen rondom Schiphol laten vergassen, maar wil geen maatregelen nemen om het verbouwen van ganzenlokkende gewassen tot vlak naast op de start- en landingsbanen tegen te gaan (gebruik van CO2-gas is verboden onder Europese regelgeving)

Kortom

Dankzij het beleid van gedeputeerde Bond kunnen jagers in Noord-Holland ongehinderd hun gang gaan. Hij blijft vasthouden aan massale dodingsacties, terwijl de schade alleen maar toeneemt. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor het afschot, waarvoor hij zelf de ontheffingen tekent.

Noord-Holland neemt geen verantwoordelijkheid voor het faunabeleid binnen haar eigen grenzen, maar laat dit over aan jagers en boeren. Of zoals statenlid Van Liere het verwoordde: ‘Bond loopt verder op het platgetreden jagerspad.’

Bronnen:

Onze natuur in zijn handen Deel 1: Gelderland

 

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags ,

Friesland wil geen duidelijkheid over kievitenstand

_OSC3584 Kievit

Ondanks de halvering van het aantal broedparen, blijft Friesland eierrapen toestaan (Foto: H. Niesen)

Dat het slecht gaat met veel weidevogels is al jaren bekend. Dit geldt ook voor de kievit. Desondanks blijft de provincie Friesland het rapen van eieren voor de consumptie toestaan. De provincie laat het aantal broedparen monitoren, maar is niet bereid toestemming te geven voor verder onderzoek naar de broedbiotopen van de resterende kievieten.

De Faunabescherming strijdt al jaren tegen het eierrapen, ljipaaisykjen, onder meer omdat het volgens haar stellige overtuiging in strijd is met de Europese regelgeving. Zo kan de provincie geen toestemming voor het rapen geven als de stand van de in Friesland broedende kieviten ‘ongunstig’ is. Ondanks dat het aantal broedende kieviten in Friesland sinds 1996 ongeveer is gehalveerd, vindt gedeputeerde staten (GS) van Friesland de staat van instandhouding niet ongunstig.

Geen weidevogel

Bovendien dient de kievit nog steeds een belangrijk onderdeel van de weidevogelgemeenschap uit te maken. Juist dit laatste is volgens De Faunabescherming niet meer het geval. Uit eigen waarnemingen en in andere provincies blijkt dat de kievit in gangbaar agrarisch weidegebied nauwelijks meer broedt; de overgebleven vogels wijken steeds meer uit naar akker- en reservaatsgebieden.

Broedbiotopen

Onderzoeksorganisatie Sovon onderzoekt in opdracht van GS van Friesland jaarlijks de stand van de kievit in de verschillende soorten broedgebieden. In haar jaarlijkse rapporten worden de gegevens in opdracht van GS echter niet uitgesplitst naar de verschillende broedbiotopen, zoals dat bijvoorbeeld in Noord-Holland wel gebeurt. De Faunabescherming heeft aan Sovon gevraagd, deze uitsplitsing naar de verschillend beheerde broedbiotopen voor haar rekening uit te voeren. Sovon kan en wil dat doen, maar de provincie Friesland weigert toestemming voor dit onderzoek te geven. Terwijl alleen uit dit onderzoek de ook voor GS essentiële feiten over de broedende kieviten kunnen blijken.

Verbod

De Faunabescherming kan dit niet anders interpreteren, dan dat GS bang is voor de resultaten van het onderzoek. Eigen waarnemingen hebben ons tot de overtuiging gebracht dat de kievit niet meer of nauwelijks nog in puur agrarisch beheerde weidegebieden broedt. Dat is in strijd met de Europese regelgeving en zou moeten leiden tot een totaal verbod op het voor de consumptie rapen van kievitseieren. Zoals dat nu al geldt voor de reservaatsgebieden in Friesland.

Gepost in Eieren rapen | Tags , , ,

Krijgt diervriendelijk faunabeheer een kans?

Younalism_Sus_scrofa_pigletDe afgelopen tijd zijn in veel provincies nieuwe faunabeheerplannen opgesteld voor de komende vijf jaar. Het is alweer de derde generatie faunabeheerplannen. Plannen die in de praktijk vooral gericht zijn op afschot van wilde dieren. Plannen die opgesteld worden door projachtpartijen, waarop natuur- en dierenorganisaties die geen grondeigenaar zijn, geen invloed mogen uitoefenen. De vraag is dan ook gerechtvaardigd: maakt, met gedeelde belangen van boeren, jagers en particuliere grondeigenaren, een diervriendelijke aanpak van faunabeheer een eerlijke kans?

De Faunabescherming denkt van niet. De faunabeheerplannen lijken verworden tot wensenlijstjes van boeren en jagers, die gedeputeerden Natuur vaak klakkeloos afhameren. Rapporten waaruit blijkt dat afschot niet helpt tegen welke schade dan ook, verdwijnen bij overheden in de onderste laden van bureaus. Pleidooien van dierenbeschermings- en natuurorganisaties om te zoeken naar diervriendelijke alternatieven zijn aan dovemansoren gericht.

Onderzoek

De Faunabescherming is van mening dat er veel te weinig objectief onderzoek wordt gedaan naar de werking van het huidige faunabeheer en zou graag de onderste steen boven krijgen over wie in de provincies nu eigenlijk aan de touwtjes trekt. Daarom juicht ze het initiatief van Yournalism toe om een journalist aan het werk te zetten met de onderzoeksvraag: schadebestrijding, plezierjacht of natuurontwikkeling: wat is de doorslaggevende stem in het wildbeheer?

Steun Yournalism

Dus, wilt u weten hoe het precies zit met de invloed van boeren en jagers bij natuurbeheer? Wilt u weten hoe de faunabeheerplannen precies tot stand komen en of daarbij diervriendelijke methoden voor schadebestrijding überhaupt een rol spelen? Steun dan, net als De Faunabescherming, het crowdfundinginitiatief van Yournalism. Wil jij dit initiatief steunen? Ga dan naar http://yournalism.nl/voorstellen/schadebestrijding-plezierjacht-natuurontwikkeling-wat-de-doorslaggevende-stem-het-wildbeheer/ en help dit onderzoek mogelijk maken!

 

Gepost in Acties, Landbouwschade, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

5 oktober: WereldZEEdierendag

SeaFirstDat het op 4 oktober Dierendag is, weten de meeste mensen wel. Maar op die dag wordt bijna uitsluitend aandacht besteed aan landdieren. Daarom heeft de organisatie SeaFirst 5 oktober uitgeroepen tot WereldZEEdierendag.

Wat er met zeedieren, en in het algemeen met in het water levende dieren, gebeurt is vaak nog vele malen erger dan met landdieren. Ze worden massaal uitgeroeid door overbevissing, milieuvervuiling, klimaatverandering en domme onverschilligheid. Waterdieren zijn niet aaibaar, ze maken geen geluid als ze lijden en daarom trekt niemand zich iets aan van al dat dierenleed. Van de gevangen dieren wordt een enorm aantal dood of gewond als “bijvangst” overboord gezet.

Veel mensen zijn tegenstander van de jacht, maar vissen wordt als een onschuldig tijdverdrijf gezien. SeaFirst probeert daar wat aan te doen, dus nu met WereldZEEdierendag. Daarom is, in samenwerking met de Vissenbescherming een speciaal nieuwsbulletin uitgebracht.

Ga naar de website van SeaFirst om het nieuwsbulletin te lezen

 

Gepost in Nieuws, Visserij