Dierenorganisaties lanceren Dierenkieswijzer

PS2015-FaunabeschermingDe Dierenkieswijzer is gelanceerd! De Dierenkieswijzer is een initiatief van 17 dierenwelzijnsorganisaties en helpt kiezers een diervriendelijke keuze te maken bij de provincialestatenverkiezing op 18 maart. Op www.dierenkieswijzer.nl worden de politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij met elkaar vergeleken.

De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij. Zo zijn de politieke partijen verdeeld over bijvoorbeeld de omgang met de ganzenpopulaties in de provincies. ‘Sommige partijen pleiten voor méér ruimte voor ganzen, anderen zien liever afschot’, aldus voorzitter van de Dierencoalitie, Dirk-Jan Verdonk. Een ander punt is het afschieten van zwerfkatten. Verdonk: ‘Jaarlijks worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten doodgeschoten. De Tweede Kamer heeft in 2013 ook al om een verbod op afschot gevraagd, maar deze praktijk gaat onverminderd door. Een diervriendelijke en effectieve manier om het aantal zwerfkatten terug te brengen, is het castreren en terugplaatsen van de dieren. De provincies kunnen daar een belangrijke rol in spelen.’

Diervriendelijke keuze

De Dierenkieswijzer maakt de dierenwelzijnsstandpunten van politieke partijen inzichtelijk aan de hand van dertien stellingen. De partijen hebben hiervoor zelf de antwoorden aangeleverd. De onderwerpen variëren van hengelsport tot ontsnapte exotische huisdieren. Verdonk: ‘Hoe burgers stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is voor veel dieren in Nederland letterlijk een zaak van leven of dood. De Dierencoalitie roept daarom iedereen op ook aan de dieren te denken straks in het stemhokje.’

De Dierenkieswijzer is te vinden op www.dierenkieswijzer.nl.

Gepost in Nieuws, Persberichten, Politiek en wetgeving | Tags ,

Illegale ganzenjacht Meinerswijk

Ganzenjacht 2015-03 klein2Deze melding ontvingen we uit Arnhem:

“Vanochtend, op 28 februari hoorde ik schoten in de Meinerswijk bij Arnhem. Ik trof jagers aan op de centrale vlakte in de Meinerswijk, dat volgens de borden gemeente Arnhem toebehoort. Waar wandelaars gewoon vrij mogen lopen. Waar konikspaarden en galloways grazen.

Zij schoten op alle overkomende ganzen. De Meinerswijk is een goed gebied voor ganzen. De jagers stonden op een open gebied tussen twee plassen en schoten op alle overvliegende ganzen tussen de twee plassen. Dus niet selectief op broedparen, maar op de hele groep en al helemaal niet op ganzen die op weg waren naar landbouwgrond. Meinerswijk is bovendien een Natura 2000-gebied.”

Ontheffing

De provincie Gelderland heeft ontheffing verleend voor het schieten van ‘koppelvormende’ grauwe ganzen in de periode 1 februari tot 1 april. Bovendien mogen ze tot 1 maart schieten om schade aan landbouwgewassen te beperken. Ook is een voorwaarde dat er niet mag worden geschoten binnen foerageergebieden voor ganzen tussen 1 oktober en 1 april.

Advies

De Faunabescherming is van mening dat deze jagers de voorwaarden van de ontheffing voor het doden van ganzen hebben overtreden. Overvliegende ganzen kunnen nooit worden herkend als koppelvormende ganzen. Ook was er in dit geval geen enkele sprake van schade.

Wij hebben geadviseerd om bij de provincie te melden dat deze jagers misbruik hebben gemaakt van de ontheffing. Tevens hebben wij aangeraden om melding te doen bij het landelijk meldpunt voor vervolging van wilde fauna.

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , , ,

Onze natuur in zijn handen: Johannes Kramer (Friesland)

Friesland vlag met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Friesland.

Naam: Johannes Kramer

Gedeputeerde natuur provincie: Friesland

Partij: Frysk Nasjonale Partij (FNP)

Achtergrond in biologie of ecologie: nee, studeerde juridisch-politieke wetenschappen

Opvallendste uitspraken: ‘De rjochter kin us ferbiede om gjin aaien mei te nimmen, mar hy kin us net ferbiede om oan neisoarch te dwaan!’ [De rechter kan ons verbieden om (geen) eieren te rapen, maar hij kan ons niet verbieden om nazorg te doen]

Bijzonderheden: doet er alles aan om het rapen van kievitseieren in 2016 weer mogelijk te maken

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen:

 • Doet zijn best om het eierrapen ondanks een verbod van de Raad van State volgend jaar weer mogelijk te maken
 • Beloofde vogelwachten dat kievitseieren rapen niet afgeschaft wordt, terwijl het aantal kieviten in Friesland nog steeds daalt
 • Verbood Sovon om uitsplitsing in broedbiotopen van kieviten te maken om te voorkomen dat De Faunabescherming daarmee kan aantonen dat het rapen van de eieren een negatieve invloed heeft op het broedsucces
 • Staat vossenbestrijding in de nacht in heel Friesland toe onder het mom van weidevogelbescherming, ook in gebieden waar nauwelijks weidevogels meer voorkomen
 • Staat het schieten van reeën onder het mom van ‘verkeersveiligheid’ toe (nooit aangetoond dat afschot aanrijdingen voorkomt)
 • Gaf toestemming voor het doden van damherten, ook met gebruik van lokvoer
 • Staat ganzenafschot in natuurgebieden toe en stelt zelfs dat daarvoor geen (aanvechtbare) vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is
 • Gaf toestemming voor het prikken van ganzeneieren, terwijl dit aantoonbaar geen effect heeft op de populatie
 • Laat ganzenbestrijding toe pal naast Natura 2000-gebieden zoals de Deelen, Alde Feanenwaar, Aldegeaster Brekken, Snitsermarganzen en Swarte en Wite Brekken waar ganzen rusten; daarbij lokken jagers ganzen actief met lokfluiten
 • Keurde een proef voor het schieten van paarvormende ganzen in natuurgebieden toe
 • Geeft grondgebruikers toestemming om in de periode 1 november tot 1 maart kol-, brand- en grauwe gans op alle landbouwpercelen met kwetsbare gewassen en direct daaraan grenzende locaties te (laten) doden
 • Keurde het doden van meerkoeten van 1 maart 2012 tot 1 maart 2017 toe in gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Littenseradiel, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Harlingen
 • Gaf tot 2017 ontheffing voor het doden van roeken in gemeenten Harlingen, Kollumerland, Menaldumadeel, Nijefurd, Opsterland en Skarsterlân
 • Verleende tot 2017 toestemming voor het vrijwel jaarrond schieten van wilde eenden (dus ook tijdens het broedseizoen)
 • De provincie staat het jaarrond doden van verwilderde ganzen, wasbeerhonden, nijlganzen, rosse stekelstaarteenden, verwilderde duiven en verwilderde huiskatten toe
 • Gaf toestemming voor jaarronde jacht op Canadese ganzen en de verstoring van nesten en het rapen van hun eieren
 • Verleende ontheffing voor het doden van knobbelzwanen. Daarbij is het verstoren van nesten, wegnemen én consumeren van hun eieren toegestaan tussen 29 januari 2015 en 31 december 2019

Kortom

Friesland behoort tot de meest faunaonvriendelijke provincies in ons land. Nergens komen zo veel roofvogels gewelddadig aan hun eind. Nestverstoring en vergiftiging van roofvogels komen veelvuldig voor. Steeds meer dassen, vossen en andere aaseters sterven door het eten van vergiftigd aas. Dit soort illegale praktijken worden vaak uitgevoerd door mensen die zich ‘weidevogelbeschermers’ noemen. Dit is des te wranger in een provincie waar de gedeputeerde alles uit de kast haalt om het verbod op het rapen van kievitseieren van tafel te krijgen. Ook ganzen, eenden, meerkoeten en knobbelzwanen zijn hun leven niet zeker in Friesland.

Gedeputeerde Kramer verleende recent een aantal ontheffingen voor lange periodes en op voorhand. Dit is in strijd met de Flora- en faunawet. Daarbij staat hij ganzenjacht in en vlak naast natuurgebieden toe. Natuur en de dieren die daarin leven hebben nauwelijks waarde voor gedeputeerde Kramer. Alleen de belangen van boeren en ‘weidevogelbeschermers’ tellen. Hij doet niet wat een gedeputeerde natuur behoort te doen: het beschermen van in het wild levende dieren zoals dit in de wet is vastgelegd.

Een lijst met gebruikte bronnen is op te vragen via info@faunabescherming.nl.

Eerder verschenen afleveringen in deze serie

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Provincies | Tags , ,

Damherten Haringvreter voorlopig veilig

Damherten op de Haringvreter (Foto: Harry Voss)

Damherten op de Haringvreter (Foto: Harry Voss)

De Faunabescherming is blij en opgelucht dat Staatsbosbeheer dit jaar geen damherten meer mag doden op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer. Achter de schermen is twee weken keihard gewerkt om de toestemming om vijf jaar lang een derde van de populatie herten af te schieten aan te vechten. En met succes!

De zaak draaide vooral om de status van de dieren. De damherten op de Haringvreter stammen af van dieren die daar ooit naartoe zijn gehaald als vleesdieren. De toenmalige eigenaar heeft destijds de meeste herten verwijderd, maar enkele wisten te ontsnappen. De huidige populatie stamt van die dieren af. ‘Gehouden dieren’ vond de provincie Zeeland en verleende toestemming voor afschot met een vergunning van de Natuurbeschermingswet, maar zonder ontheffing van de Flora- en faunawet.

Beschermde dieren

Onbegrijpelijk vond De Faunabescherming: de populatie van nu leeft volledig zelfstandig in het natuurgebied, zonder enige hulp van mensen. Het schieten van beschermde dieren mag alleen met een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. Eventueel afschot van de dieren zou dus onrechtmatig zijn. Er volgde een handhavingsverzoek aan de provincie.

Aangifte

Toen op 4 februari bleek dat Staatsbosbeheer een onbekend aantal herten had gedood, deed De Faunabescherming ook aangifte bij de politie en de officier van justitie en stuurde een dringend verzoek aan Staatsbosbeheer om het schieten onmiddellijk te staken. Er volgde een nieuw handhavingsverzoek aan de provincie.

Wilde dieren

Uiteindelijk bleek de beslissing over deze kwestie bij het ministerie van Economische Zaken te liggen. Op dinsdag 10 februari kwam het verlossende woord. Het ministerie is het met De Faunabescherming eens: de damherten op de Haringvreter zijn geen gehouden dieren en mogen daarom niet zonder ontheffing worden gedood.

Wordt vervolgd

Helaas hebben we niet alle damherten kunnen redden, maar de resterende dieren hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun leven. In ieder geval niet totdat provincie en Staatsbosbeheer weten hoe ze met deze dieren willen omgaan. Het spreekt voor zich dat De Faunabescherming een eventuele ontheffing onder de Flora- en faunawet zal aanvechten.

Gerelateerd bericht: Binnenkort bloedbad op Haringvreter

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Populatiebeheer, Successen | Tags , , ,

Schietfeestje in Limburg

Met het label 'exoot' is de nijlgans vogelvrij.

Met het label ‘exoot’ is de nijlgans vogelvrij.

13-2-2015: De pagina met de oproep voor het schietfeestje is intussen van de website van de NOJG verwijderd. Zijn ze geschrokken van alle (negatieve) publiciteit? Meer informatie vindt u nog op de site van Piep!Vandaag.

De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbezit (NOJG) organiseert op 21 februari een evenement. Het doel? In één dag zo veel mogelijk nijlganzen en Canadese ganzen doden.

Voor het geval de jachttableaus aan het eind van de dag toch een beetje magertjes aandoen, nodigt de organisatie voor de zekerheid iedereen uit om mee te doen: ‘Ook dit jaar zouden wij u – mede namens de LLTB en de Koninklijke Jagersvereniging – willen vragen deel te nemen aan een provinciebrede gecoördineerde actie op zaterdag 21 februari a.s. om te komen tot een reductie van zowel het aantal nijlganzen als Canadaganzen in Limburg.’

Bloedbad

Het ‘evenement’ lijkt sterk op de ‘kraaienfeestjes’ die Nederlandse wildbeheereenheden jaarlijks organiseren. De NOJG noemt het ‘exotenbestrijding’; de kraaiendoders ‘schadebestrijding’. Hoe dan ook, een excuus om zo veel mogelijk dierenbloed te vergieten: ‘Het is de bedoeling dat op deze dag zoveel mogelijk WBE’s waar één van deze of beide schadesoorten voorkomen, een provinciebrede actie coördineren. Het is daarbij van belang dat zoveel mogelijk locaties waar nijlganzen en/of Canadaganzen worden verwacht, in de actie zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat door de betreffende jachtcombinaties tijdens deze ochtend zoveel mogelijk nijlganzen en Canadaganzen geschoten worden. Een verrassingsactie bij het benaderen van het terrein, in combinatie met een eventuele aanzit daarna, leert dat deze acties erg succesvol kunnen zijn.’

Limburg

Het bloederige feestje is gepland in Limburg. Een provincie die bij de koplopers van meest faunaonvriendelijke provincies behoort.

Plezierjacht

Dat een organisatie een schietwedstrijd wie het meeste ganzen kan afschieten een ‘evenement’ noemt, legt de ware aard van de jager maar weer eens bloot: doden voor de kick. En dit zijn de mensen waarmee onze staatssecretaris voortdurend ‘constructief’ overleg voert over natuurbeheer [sic].

Gepost in Exoten, Plezierjacht | Tags , , , , ,

Zelfmoord van een houtsnip

Men kan twijfelen aan de integriteit van jachtopzichter Harry van Berne, maar inventief is hij zeker. Hij heeft nu bedacht dat de omstreden houtsnip zelfmoord heeft gepleegd. Geschrokken door de jachtactiviteiten heeft hij zich te pletter gevlogen tegen een boom. Een bosvogel! En zelfs als dit wilde verhaal zou kloppen, bewijst het alleen maar dat zelfs “legale” jacht funest is voor alle dieren in de natuur.

Intussen is Harry de risee van de internetgemeenschap. We kwamen tweets tegen als: “Ken je dat verhaal van de houtsnip die besloot zelfmoord te plegen?”en “Een week nodig om een plausibel verhaal te bedenken, maar (ze) geven daarmee aan dat jacht ook dodelijk is voor niet bejaagde soorten”. Het zou grappig zijn als je de doodsangst in de ogen van de arme houtsnip kon vergeten.

Het enige dat uitsluitsel zou kunnen geven is onderzoek van het kadaver van de houtsnip. Wat is daar mee gebeurd? Het zou ons niet verwonderen als onze fantasievolle jager iets zou bedenken als ”Sorry, maar mijn hond heeft hem opgegeten!”

Afgaande op het bericht van Omroep West heeft de jachtopzichter overigens niet ontkend dat de foto’s echt zijn.

Lees hier het bericht van Omroep West
Bekijk de foto’s

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht

Noblesse oblige?

Foto’s bewijzen dat jachtopzichter van adellijke jachtclub beschermde houtsnippen stroopt

Zieltogende houtsnip in de sloot

Zieltogende houtsnip in de sloot

Men wil ons doen geloven dat in Nederland uitsluitend gejaagd wordt door buitengewoon goed opgeleide mensen, die verantwoord oogsten uit de natuur en die de boeren behoeden voor ernstige schade door wilde dieren. Men wil ons ook doen geloven dat jacht nuttig, nodig en verantwoord is.

Alleen iemand die nog nooit een jager, die zich onbespied waant, aan het werk heeft gezien, gelooft dat. Jacht is puur natuurvandalisme en bereikt nooit de doelen die ze zich zegt te stellen. Een andere reden dan het puur egoïstische plezier van de jager zelf, is er niet. Soms heeft het grote publiek moeite om dat te geloven.

Maar af en toe is er een kans om de barbaarse praktijken van de jagers aan de kaak te stellen. En die kans is er nu, vergezeld van fotografisch bewijs. Al vele tientallen jaren is het verboden houtsnippen te schieten. Nu blijkt uit foto’s de crème de la crème van onze samenleving daar geen boodschap aan te hebben. Noblesse oblige… Zo gedraagt de elite zich. Zouden minder welopgevoede en welgestelde jagers het beter doen?

Lees ook: PvdD doet aangifte tegen jachtopzichter

5-2-2015: de reportage die wij eerder vermeldden is intussen verwijderd. Een korte samenvatting: Harry van Berne, jachtopzichter van Jachtcombinatie Duivenvoorde, waarvan ook diverse adellijke personen lid zijn, is beschuldigd van jacht op beschermde houtsnippen.

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht

Onze natuur in haar handen: Carla Schönknecht-Vermeulen (Zeeland)

Vlag Zeeland met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Zeeland.

Naam: Carla Schönknecht-Vermeulen

Gedeputeerde Water en natuur provincie: Zeeland

Partij: VVD

Achtergrond in biologie of ecologie: nee

Opvallende uitspraken: ‘Natuur moet beleefd kunnen worden, anders heeft het weinig waarde.’ ‘Zo vind ik Natura 2000 storend voor de economie.’ ‘Wij zijn een land in zee, en natuurprojecten en de veiligheid rondom de dijken toetsen we aan dat wettelijke kader. Ik droom van Zeeland als Blue Zone.’ ‘En met de natuur moet je fatsoenlijk omgaan, net als je in het gewone leven fatsoenlijk met elkaar omgaat.’

Bijzonderheid: vindt dat natuur zich moet openstellen voor mensen

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen:

 • Gaf toestemming tot het jaarrond doden van mannelijke damherten en van 1 september tot 1 maart van vrouwelijke damherten buiten natuurgebieden op de Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren en tussen 1 november en 1 maart ook in deze twee Natura-2000-gebieden
 • Baseert zich bij afschot op tellingen van plezierjagers, die direct belang hebben bij afschot
 • Staat toe dat Staatsbosbeheer vijf jaar lang een derde van de damhertenpopulatie op het eiland Haringvreter doodt (zie ook ‘Binnenkort bloedbad op Haringvreter’)
 • Verleende ontheffing om zilvermeeuwen te doden in de periode 1 juli tot 1 november om schade aan mosselpercelen in de Oosterschelde te voorkomen
 • Laat vernietiging van nesten en eieren van zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen toe op een bedrijventerrein in de Haven van Vlissingen
 • Verleende toestemming om grauwe en Canadese ganzen te vangen met vangkooien; ze laat in het midden hoe de gevangen dieren moeten worden gedood
 • Gaf ontheffing voor het onbeperkt en jaarrond schieten van grauwe ganzen vanwege belangrijke landbouwschade (waarbij er alleen in de winterperiode wat meer voorwaarden zijn gesteld) (winterjacht is in strijd met internationale verdragen)
 • Gaf ontheffing voor het schieten van kolganzen tussen 1 november en 1 maart (winterjacht is in strijd met internationale verdragen)
 • Maakt het mogelijk dat jagers tussen 15 februari en 1 november (dus ook in de broedperiode) actief ganzen lokken om ze vervolgens af te schieten zonder dat eerst alternatieve verjagingsmethoden zijn gebruikt (in strijd met de Flora- en faunawet)
 • Staat vernielen van nesten en broedsels van grauwe gans toe (leidt aantoonbaar niet tot minder ganzen)
 • Staat jaarrond en onbeperkt afschot van kauw, zwarte kraai, wilde eend en spreeuw toe
 • In Zeeland mogen verwilderde dieren als verwilderde duif, verwilderde kat en verwilderde gans onbeperkt gedood worden
 • Zeeland heeft het verhuren van jachtrecht op provinciale gronden aan plezierjagers mogelijk gemaakt

Kortom

Hoewel in de Nota Faunabeleid Zeeland te lezen staat: ‘Bij het voorkomen of beperken van schade zijn er vele mogelijkheden denkbaar. De voorkeur van GS gaat uit naar maatregelen die geen schadelijke of nadelige gevolgen voor de betreffende diersoorten hebben. Bevorderen van natuurlijke vijanden, gebruik van geur- en smaakstoffen of omrastering van teelten hebben de voorkeur’, kiest de provincie steeds vaker voor de kogel zonder dat ze eerst naar diervriendelijke oplossingen heeft gekeken. Daarbij verleent ze ontheffingen ‘op voorhand’. Dit is duidelijk in strijd met de Flora- en faunawet.

Gedeputeerde Schönknecht-Vermeulen mag dan beweren ‘En met de natuur moet je fatsoenlijk omgaan, net als je in het gewone leven fatsoenlijk met elkaar omgaat’, in de praktijk blijkt daar weinig van. Voor Zeeland heeft natuur blijkbaar geen intrinsieke waarde: ‘Natuur moet beleefd kunnen worden, anders heeft het weinig waarde.’ Dat natuur ‘an sich’ niets voor haar betekent en alleen economische motieven tellen, blijkt eens temeer uit haar uitspraak: ‘Zo vind ik Natura 2000 storend voor de economie.’

Een lijst met gebruikte bronnen is op te vragen via info@faunabescherming.nl.

Eerder verschenen afleveringen in deze serie

Gepost in Politiek en wetgeving, Populatiebeheer, Provincies | Tags , ,

Onze natuur in zijn handen: Han Weber (Zuid-Holland)

Zuid-Holland-met-kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Zuid-Holland.

Naam: Han Weber

Gedeputeerde Groen provincie: Zuid-Holland

Partij: D66

Achtergrond in biologie of ecologie: nee, studeerde staats- en bestuursrecht

Opvallende uitspraken: ‘Ik wil een realistische EHS, waarbij daadwerkelijk natuur wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het halen van natuurdoelen’ ‘De Landbouw blijft onmisbaar als beheerder en economische drager van het landschap’

Bijzonderheid: Las schoolkinderen in Den Haag voor over bomen, bos, dieren en de waarde van natuur

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen:

 • Wijst weinig verzoeken om een ontheffing af en geeft veel ontheffingen af voor de maximale periode van vijf jaar (in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel)
 • Keurt het in de ruitijd vangen van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen goed, waarna deze vogels vervolgens mogen worden gedood door cervicale dislocatie (de nek omdraaien); deze manier van doden veroorzaakt buitensporig veel leed en wordt daarom afgeraden door Raad van Dierenaangelegenheden
 • Liet jaarlijks al meer dan 40.000 ganzen doden. De ganzenpopulatie is niet kleiner geworden en de schade voor boeren niet minder
 • Besloot de quota voor het doden van ganzen in vijf jaar te verhogen naar ruim 100.000; houdt de mogelijkheid voor winterjacht open (druist in tegen internationale verdragen)
 • Staat het vangen en vervolgens doden van ganzen in bebouwde kommen, dicht bij wegen, tussen kassen én in natuurgebieden toe
 • Verleende ontheffing voor het in de ruitijd en onbeperkt vangen en vergassen van ganzen nijlgans, brandgans, Canadese gans, kolgans, grauwe gans en Indische gans in een gebied van 20 km rondom Schiphol, terwijl het nut hiervan nooit is aangetoond
 • Staat toe dat jagers in vijf jaar 1800 reeën doden, zonder dat daarvoor enige noodzaak of schade is aangetoond
 • Vaart blind op tellingen van jagers, terwijl hier geen enkele controle op is en sterk getwijfeld kan worden aan de wetenschappelijke waarde ervan
 • Liet onder het mom van verkeersveiligheid en ‘schade aan de natuur’ honderden damherten doden in en bij de Waterleidingduinen
 • Verklaarde konijnen vogelvrij door ‘op voorhand’ een ontheffing af te geven om jaarrond op ze te jagen op alle waterkerende dijken, taluds van (spoor)wegen, industrieterreinen, begraafplaatsen, golfbanen en sportvelden en op plaatsen (bebouwde kom) en tijden (na zonsondergang en voor zonsopkomst) dat er geen jacht mag plaatsvinden (in strijd met Flora- en faunawet) met geweren, honden, kunstlicht, fretten, buidels, vangkooien en jachtvogels
 • Is verantwoordelijk voor het jaarrond doden van vele knobbelzwanen op agrarische percelen (dus ook in broedtijd en als ze jongen hebben) en in de nabijheid van wegen en fietspaden, waarbij hij ook het gebruik van honden toestaat
 • Keurde het jaarrond doden van wilde eenden goed, dus ook in het broedseizoen én in natuurgebieden
 • Staat het doden van verwilderde katten (dit terwijl niemand het verschil tussen een huiskat en verwilderde kat kan zien), gedomesticeerde grauwe gans, verwilderde duif, rosse stekelstaart, nijlgans en wasbeerhond toe
 • Daarbij gaf hij ook ontheffingen af voor de jacht op roek en fazant, onder het mom van ‘schadebestrijding’
 • Gaf toestemming voor het onbeperkt vangen en doden van zwarte kraaien en kauwen met vangkooien in de hele Alblasserwaard en Schieland (een extreem wrede en onder de Vogelrichtlijn verboden dodingsmethode)
 • Staat het doden van houtduiven in Lansingerland en roeken in Tinte toe
 • Gaf ontheffing voor het doden van gaaien en eksters wegens mogelijke schade aan fruit
 • Gaf toestemming voor het uitroeien van de ‘Hoekse’ huiskraai, terwijl er nooit sprake is geweest van enige overlast of verdringing
 • Staat het op grote schaal vernielen van legsels van zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en stormmeeuwen toe in Dordrecht en op de Maasvlakte
 • Verpacht het recht op jacht door plezierjagers in vier gebieden die eigendom zijn van de provincie

Kortom

Gedeputeerde Groen Weber heeft de mond vol van ‘natuur’ en ‘natuurwaarden’. Zijn daden laten een geheel ander beeld zien: Zuid-Holland behoort tot de meest dieronvriendelijke provincies in ons land. De in het wild levende dieren die in die ‘natuur’ leven blijven onbenoemd en onbemind, getuige het aantal ontheffingen dat hij afgaf. Hij verleende meer ontheffingen dan zijn voorgangers en is direct verantwoordelijk voor de dood van naar schatting 200.000 in het wild levende dieren. Hij zegt pas ontheffingen te verlenen als alternatieve bestrijdingsmethoden niet werken; in het nieuwe Faunabeheerplan is alleen plaats voor het middel afschot.

Het ‘De provincie staat alleen jacht toe als dieren aantoonbaar schade aan gewassen of veiligheidsrisico’s veroorzaken en als andere methoden zoals natuurlijke bestrijding, wering of verjaging geen resultaat opleveren. Goede nieuwe diervriendelijke mogelijkheden stimuleren en benutten wij’, uit het hooflijnenakkoord bij zijn aantreden is op geen enkele manier in de praktijk gebracht. De provincie Zuid-Holland kiest categorisch voor het doden van dieren. Onder Weber mogen de plezierjagers in de provincie steeds vaker en langer hun gang gaan; hij legt de jagers geen strobreed in de weg. En dat voor een gedeputeerde van een partij die mede-indiener is van een voorstel voor het afschaffen van de plezierjacht. Het kunnen meebesturen in de provincie en de belangen van jagers, boeren en grondeigenaren blijken belangrijker te zijn dan die van ‘onze’ natuur en dieren.

Een lijst met gebruikte bronnen is op te vragen via info@faunabescherming.nl.

Eerder verschenen afleveringen in deze serie

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Provincies | Tags , ,

Binnenkort bloedbad op Haringvreter

Damhert met kalf_Nathalie Leeuwis

Damhert met kalf (Foto: Nathalie Leeuwis)

De provincie Zeeland heeft Staatsbosbeheer toestemming gegeven om de komende vijf jaar elk jaar 30 procent van de in het natuurgebied de Haringvreter levende damherten af te schieten, ofwel 40 van de in totaal 130 dieren. Een onbegrijpelijke maatregel die niet zal zorgen voor een blijvend kleinere populatie; een maatregel die zo goed als zeker een averechts effect oplevert.

Populatiegroei is het argument voor het massale afschot. De aanname van Staatsbosbeheer dat de huidige populatie jaarlijks met 25-30% zal blijven groeien is echter ecologisch onjuist. De bewering dat de kans dat de dieren straks vaker naar Noord-Beveland overzwemmen om zich daar vervolgens op de landbouwgewassen te storten is niet meer dan dat: een bewering. Bewijzen voor deze stelling zijn er niet.

Glazen bol

De Haringvreter is een eiland in het Veerse Meer, een Natura 2000-gebied, waar op dit moment zo’n 130 damherten leven. Staatsbosbeheer vindt dat dit te veel is en voorspelt ook voor de komende jaren een groei van ongeveer 30 procent per jaar. Een voorspelling die de organisatie niet kan staven met enig bewijs. Een basisprincipe in de natuur is dat een populatie niet verder groeit het draagkrachtniveau mogelijk maakt en het sterfte- en geboortecijfer elkaar in evenwicht houden. ‘Te veel’ is dus een begrip dat biologisch gezien niet eens bestaat. Waar dit draagkrachtniveau ligt, hangt grotendeels af van de beschikbare hoeveelheid voedsel. Dat er geen rapporten zijn over ziekten of slechte conditie, bewijst dat er nu voldoende voedsel is om de huidige populatie in stand te houden.

Schadelijk

Staatsbosbeheer beweert dat bij verdere populatiegroei de kans bestaat dat er meer herten overzwemmen; zeker is dat allerminst. Mocht in de praktijk blijken dat dat toch het geval is, dan kan er altijd nog aan die kant van het water ingegrepen worden. Massaal afschot in de populatie op het eiland heeft uitsluitend schadelijke gevolgen.

Meer aanwas

Op de Haringvreter is nog nooit gejaagd. Het effect van de maatregel mag duidelijk zijn. De dieren zullen in doodsangst vluchten (en wellicht dan wel in grote getale overzwemmen) en zich voortaan verschuilen voor mensen. De plaatsen van de doodgeschoten dieren worden snel weer opgevuld door natuurlijke aanwas. Het is bewezen dat afschot leidt tot verhoogde vruchtbaarheid; jacht houdt de populatie in de groeifase en betekent dus meer aanwas.

Verstoring

Daarbij levert de jacht ernstige verstoring op voor het hele eiland en daardoor schade aan de natuur. Al met al is er geen enkel steekhoudend argument te bedenken om jaarlijks bijna een derde van de damherten op het eiland dood te schieten. Om de maatregel dan ook nog voor vijf jaar te laten gelden is geheel in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel dat de wet voorschrijft.

Conclusie

Kortom: binnen het leefgebied van de damherten zijn geen problemen en daarbuiten zijn ze klein en oplosbaar. Hoe Staatbosbeheer en de provincie kunnen beweren dat afschot een ‘diervriendelijke’ maatregel is, is ons een raadsel. De maatregel komt neer op een ordinaire beheermaatregel, die maar één winnaar kent: de jager. De verliezers zijn in de eerste plaats de damherten, maar ook de natuurliefhebbers die de Haringvreter willen bezoeken om te genieten van de damherten.

 

Gepost in Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , ,