28 mei – Acties tegen vergassen ganzen

Ganzen met gasmaskerLaat de ganzen niet stikken!
Onder dit motto organiseren vijf organisaties op donderdag 28 mei een actie tegen het vergassen van ganzen. Van 10 tot 11:30 uur wordt bij Duke Faunabeheer een “lawaaidemonstratie” georganiseerd. Dit bedrijf heeft vergunning ganzen te vangen en te vergassen en verdient daar goed aan. Klik hier voor meer bijzonderheden.

De actie wordt voortgezet in Den Haag op het Binnenhof, van 15:30 tot 17:30. Uiteindelijk beslist de politiek over het lot van de ganzen, helaas wordt altijd de weg van de minste weerstand gekozen. Klik hier voor meer bijzonderheden.

Aanmelden als deelnemer is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U vindt een knop “Aanmelden” op de hierboven genoemde Facebookpagina’s.

Gepost in Acties, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Burgerinitiatieven tegen de hobbyjacht in (bijna) het hele land

In acht van de twaalf provincies is een burgerinitiatief opgestart tegen de hobbyjacht. In de andere provincies is men daarmee bezig.

Wanneer een provinciaal burgerinitiatief een bepaald aantal handtekeningen (verschilt per provincie) weet te verzamelen moeten de Provinciale Staten het onderwerp in behandeling nemen. Uiteraard moeten deze handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van de betrokken provincie zijn. Het is duidelijk dat De Faunabescherming deze initiatieven van harte ondersteunt!

U vindt de links naar de burgerinitiatieven op de overkoepelende site http://www.stopdehobbyjacht.nl/.
Direct naar de pagina’s van Flevoland, Friesland, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland.

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Provincies

Ganzenvergassingen werken niet

In Utrecht zijn in 2008 al grote groepen ganzen gevangen en vergast

In Utrecht zijn in 2008 al grote groepen ganzen gevangen en vergast

Overheden en ‘natuur’organisaties lijken vergeten te zijn dat de grauwe gans een beschermde diersoort is. Een vogel die nog niet zo lang geleden uitgestorven was als broedvogel in Nederland! Het nieuwste middel dat de overheid inzet tegen ‘de vijand’ is vergassing. Een tot nu toe verboden middel, waarvoor de staatssecretaris bij de Europese Commissie haar uiterste best gedaan heeft om het toch toegestaan te krijgen in Nederland. Om schade aan landbouwgewassen tegen te gaan, zegt ze. Ordinair populatiebeheer vindt De Faunabescherming. Een bewezen wreed middel dat ook nog eens ineffectief is.

Grootschalige vergassingen vinden onder speciale ontheffing al enkele jaren plaats rond Schiphol. Dat ze nog steeds plaatsvinden, is het beste bewijs dat massale dodingen niet resulteren in minder ganzen. Niet verwonderlijk, want aan de oorzaak van het groeiende aantal ganzen, het voedselaanbod en de broedgelegenheid, is niets veranderd. De overheid blijft blind voor alternatieve en preventieve maatregelen die uiteindelijk wél kunnen resulteren in een blijvend kleiner aantal standganzen. Liever gaan ze door op de heilloze weg.

Ontheffingen

Vanaf 1 juni is vergassing van ganzen in heel Nederland mogelijk. Het is de ruiperiode, wanneer de dieren niet kunnen vliegen. De provincies Utrecht en Gelderland hebben al ontheffing verleend om in de hele provincie ganzen te vangen en te vergassen. De Faunabescherming heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de Utrechtse ontheffing. Tegen vergassingen in Gelderland loopt een beroepsprocedure. Deze zaak komt op 1 juni voor de rechter. It Fryske Gea (het Friese Landschap) diende daags nadat de toestemming bekend werd, een aanvraag in voor het vergassen van ganzen op zijn gronden.

Verbod populatiebeheer

Het vergassen van ganzen is, net als het massale afschot, populatiebeheer. De Flora- en faunawet staat populatiebeheer in het geval van ganzen helemaal niet toe! De provincies verdedigen het door te zeggen dat populatiebeheer niet het doel is, maar een middel om beperking van landbouwschade te bewerkstellingen. De wet maakt schadebestrijding mogelijk, maar alleen om ganzen van schadegevoelige percelen te verjagen of te weren. Ongericht bestrijden, leidt ertoe dat ganzen nergens meer rust krijgen. Mogelijk worden ze juist naar schadepercelen toegejaagd. Bovendien verbruiken ze extra energie die ze weer moeten compenseren door extra te foeragen, mogelijk op landbouwgrond.

Ineffectief

Ruiende ganzen blijven doorgaans niet op schadepercelen, maar trekken zich terug in rustige (natuur)gebieden, waar ze helemaal geen schade veroorzaken! Hoe dan ook betekenen massale dodingen, met welk middel dan ook, dat er meer jonge ganzen volwassen worden: of door extra aanwas of door migratie uit andere gebieden of omliggende landen.

Stop de ganzenmoord en laat je stem horen!

Demonstraties: donderdag 28 mei: Lawaaidemonstratie bij Duke Faunabeheer in Lelystad en protest in Den Haag

Petities

Ganzenbescherming Nederland

Animal Rights

Wat kun je nog meer doen?

Woon je in Friesland, laat dan It Fryske Gea weten wat je van de ganzenvergassingen vindt: info@itfryskegea.nl; @ItFryskeGea; https://nl-nl.facebook.com/itfryskegea

Woon je in Gelderland of Utrecht, laat dan de provincie weten wat je ervan vindt:

Provincie Gelderland: post@gelderland.nl; @provgelderland

Provincie Utrecht: info@provincie-utrecht.nl; @ProvUtrecht

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , , , ,

Arme vos!

vosHoewel het in strijd is met internationale regelgeving en uiterst schadelijk voor de natuur, blijven provincies ontheffingen afgeven voor het ’s nachts bejagen van vossen. Volgende in de rij is Gelderland. Uiteraard diende ook De Faunabescherming haar zienswijze in over het ontwerpbesluit, in de hoop dit uiterst dier- en natuuronvriendelijke plan van tafel te krijgen.

De Benelux-Overeenkomst verbiedt de nachtelijke jacht expliciet, ook de jacht die onder het mom van ‘beheer en schadebestrijding’ plaatsvindt. Het veroorzaakt niet alleen zeer veel verstoring voor alle aanwezige dieren, de kans op verwonden van dieren is ’s nachts veel groter dan overdag. Het opzoeken van gewonde en aangeschoten dieren om ze uit hun lijden te verlossen, is in het donker vrijwel onmogelijk. Helaas staat het ministerie van Economische Zaken het afwijken van de Benelux-Overeenkomst toe ter voorkoming van schade. Maar alleen als de aanvraag gedegen onderbouwd kan worden. En dat is in Gelderland niet het geval.

Belangrijke schade aan vee

Een van die uitzonderingen kan zijn het beschermen van bijvoorbeeld pluimvee. In het faunabeheerplan is gebruikgemaakt van opgave van kippenhouders zelf, en niet van officiële schadetaxaties van onafhankelijke deskundigen. Daarbij is de schade niet gespecificeerd per bedrijf; een goede beoordeling van de schade is zo onmogelijk. Zelfs al kloppen de bedragen, dan kan dat nog geen basis voor een ontheffing zijn. De kippenhouder moet de nodige maatregelen hebben genomen om zijn kippen te beschermen tegen vossen en andere predatoren. Een goede afrastering en een goed afgesloten nachtruimte zijn doorgaans voldoende om vossen buiten te houden.

Schade aan fauna

Het ontwerpbesluit spreekt ook over schade aan weidevogels, zonder dat aangetoond is dat vossen daar een rol in spelen. De grootste oorzaken van de achteruitgang in het aantal weidevogels zijn zaken als ontwatering, intensivering van het landgebruik en vroeg maaien. Een en ander blijkt ook uit het onderzoeksrapport ‘Predatie bij weidevogels’  van Sovon en Alterra. De onderzoekers concludeerden dat de vos slechts een van de vele predatoren is, maar ook dat de vos juist jaagt op die andere predatoren! Vossen doden betekent dat andere predatoren in aantal kunnen toenemen. De onderzoekers concludeerden verder dat predatie van kuikens een veel groter effect heeft op het totale broedsucces dan predatie van nesten. En juist vogels zijn twee- tot viermaal zo vaak verantwoordelijk voor kuikenpredatie dan zoogdieren: ‘De vos lijkt geen belangrijke kuikenpredator te zijn.’ Het optimaliseren van de omstandigheden voor weidevogels en het ongunstiger maken van de situatie voor vossen lijkt veel effectiever te zijn.

Korhoen

Gelderland houdt de vos ook verantwoordelijk voor het uitsterven van de korhoen. Dit klopt niet. Onderzoek heeft uitgewezen dat voedselgebrek de belangrijkste oorzaak is van het slechte broedsucces van deze soort. Er is geen enkel bewijs dat de vos verantwoordelijk is voor de achteruitgang.

Niet effectief

De vos staat al op de landelijke vrijstellingslijst. Dat betekent dat het dier jaarrond overdag bejaagd mag worden. Om de bescherming van de vos ook nog ’s nachts op te heffen, moet er wel een heel goede reden zijn en die is er in dit geval niet. Daarbij is nog nooit aangetoond dat het doden van vossen effectief is. Altenburg & Wymenga schreven in hun rapport ‘De vossenproblematiek rond het Lauwersmeer’ dat afschot geen duurzame oplossing is: ‘Zolang er niet meer vossen worden geschoten dan er jaarlijks worden geboren en hun eerste jaar overleven, is het effect van afschot meestal nauwelijks waarneembaar.’

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

‘Bijzondere jacht’ Vlaanderen onwettig

vos1_Irma Kok

Het besluit om in Vlaanderen op vossen te jagen is vernietigd (Foto: Irma Kok | www.digi-irma.nl)

De Faunabescherming is niet de enige organisatie die rechtszaken voert tegen overheden. In Vlaanderen wist Vogelbescherming Vlaanderen een klinkende overwinning te behalen op het Vlaamse Gewest. De Raad van State aldaar verklaarde op 23 april de ‘bijzondere jacht’ onwettig.

Duizenden wilde dieren zijn onwettelijk afgeschoten’, concludeert Vogelbescherming Vlaanderen. De bijzondere jacht is de jacht die buiten het jachtseizoen wordt georganiseerd onder het mom van ‘het voorkomen van schade aan gewassen, weiden of eigendommen, ter bescherming van de wilde fauna of flora, ter instandhouding van de natuurlijke habitats of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.’ In Nederland is het vergelijkbaar met ontheffingen die provincies verlenen met soortgelijke argumentatie.

Geen rechtsgrond

Vogelbescherming Vlaanderen was van mening dat het Jachtdecreet van 24 juli 1991 geen rechtsgrond biedt voor het schieten van wilde zwijnen, edelherten, damherten, moeflons, grauwe ganzen, Canadese ganzen, wilde eenden, smienten, kieviten, konijnen, vossen en houtduiven in geval van dreigende schade, dus op een moment dat deze dieren nog helemaal geen schade hebben aangericht. De Vlaamse regering nam op 28 juni een besluit dat dit in haar gewest tussen 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 mogelijk maakte. Ook in Nederland verlenen veel provincies langlopende ontheffingen ‘op voorhand’. Vlaamse jagers probeerden via tussenkomst van de Hubertus Vereniging Vlaanderen de nietigverklaring van het besluit nog te voorkomen. Tevergeefs; ze werd onontvankelijk verklaard. Zij mogen niet meer buiten het reguliere jachtseizoen jagen tot de Vlaamse regering een nieuw besluit neemt en het Jachtdecreet aanpast.

Patrijs

Vogelbescherming Vlaanderen probeerde via de Raad van State ook de jacht op de patrijs te laten verbieden omdat de vogel als ‘kwetsbare soort’ geldt [een soort die sterk tot zeer sterk is afgenomen en vrij zeldzaam is; red.]. De Raad van State ging niet mee met de stelling van de organisatie dat het toelaten van de patrijzenjacht in strijd is met ‘de verplichting om een gunstige staat van instandhouding van de populatie te verzekeren’. Vogelbescherming Vlaanderen hoopt dat de Vlaamse regering inziet dat de jacht op een vogel waarvan de aantallen in heel Europa sterk afnemen onverantwoord is. In Nederland is de patrijzenjacht in 1998 gesloten.

Gepost in Buitenland, Nieuws | Tags , ,

Rechter vernietigt ontheffing doden steenmarters

Steenmarter_Wikipedia

Steenmarter (Foto: Wikipedia)

De rechters waren De Faunabescherming (en wilde dieren) goed gezind de afgelopen week. De Rechtbank Noord-Nederland in Groningen veegde een ontheffing voor het doden van steenmarters op de vliegbasis Leeuwarden van tafel.

Een medewerker van Landschapsbeheer Friesland constateerde in oktober 2013 dat er inderdaad steenmarters in en om de gebouwen op de vliegbasis leven. Hij raadde een aantal maatregelen aan om verdere overlast door de dieren te voorkomen. Later vroeg het ministerie van Defensie toestemming om de dieren desnoods te kunnen doden. Dit betekende een uitbreiding van een eerder besluit over het verstoren, wegvangen en verplaatsen van de dieren op deze locatie. De Faunabescherming verzette zich tegen het onderdeel van de ontheffing waarbij de mogelijkheid tot doden wordt toegestaan. Volgens de Flora- en faunawet mag een beschermd dier alleen dan worden gedood, als alle andere middelen hebben gefaald en er gevaar bestaat voor – in dit geval – de vliegveiligheid.

Niet marterproof

In februari 2014 bleek dat de Koninklijke Luchtmacht, gebruiker van het vliegveld, de voorgestelde maatregelen om verdere overlast te voorkomen niet (allemaal) had uitgevoerd: de gebouwen waren niet ‘marterproof’ gemaakt. Vreemd, omdat de Luchtmacht wel claimt dat de dieren de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar brengen! Zolang de steenmarters nog steeds in de gebouwen kunnen komen, heeft het doden van de steenmarters geen zin. De rechter oordeelde dat de Luchtmacht niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het doodmaken van de dieren de enige oplossing is om verdere schade te voorkomen.

 

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Politiek en wetgeving, Successen | Tags ,

Hazen in Noord-Holland voorlopig veilig

DSC_8324 Haas HN

Hazen in Noord-Holland zijn tot 15 oktober veilig (Foto: H. Niesen)

Na de wilde eenden hoeven ook de hazen in Noord-Holland even niet bang te zijn de kogel te krijgen. De provincie had zeven WBE’s ontheffing verleend om tussen 1 januari tot 15 oktober hazen te doden. Dus aansluitend op het jachtseizoen en ook gedurende het zoogseizoen. De ontheffing voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden besloot de rechter in Haarlem op 22 april. Hij verbiedt het doden van hazen met onmiddellijke ingang.

Eerder verklaarde de provincie een aantal van de bezwaren van De Faunabescherming tegen de ontheffing gegrond. Ze vulde de ontheffing en voorschriften aan, en verklaarde alle overige argumenten ongegrond. Reden voor De Faunabescherming om in beroep te gaan. De zaak diende op 12 maart.

Geen schade

De haas mag dan ‘jachtwild’ zijn, het dier geniet wel degelijk bescherming onder de Flora- en faunawet. Dat betekent dat jagers het dier buiten het jachtseizoen niet zonder ontheffing mogen doden. Belangrijke schade aan gewassen kan reden voor een ontheffing zijn. De provincie heeft niet kunnen aantonen dat er in de zeven WBE’s inderdaad sprake is van belangrijke schade of dat daarvoor een concrete dreiging bestaat.

Onjuiste gegevens

Net als bij de uitspraak over de wilde eenden het geval was oordeelde de rechter dat de gegevens in het faunabeheerplan (waarin jagers een groot aandeel hebben) onjuist zijn. Zo hebben hazen volgens het Faunafonds in drie van de genoemde WBE’s helemaal geen schade aangericht! Voor de overige vier WBE’s constateerde de rechter dat exacte gegevens over werkelijke schade ontbreken. Daarbij is er geen enkel bewijs dat er een toename van schade door hazenvraat is. De provincie heeft ook niet hard kunnen maken dat alle andere middelen om schade te voorkomen hebben gefaald en heeft dus niet voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt.

Door deze uitspraak mogen jagers in geen enkele WBE in Noord-Holland meer op hazen schieten buiten het jachtseizoen.

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Persberichten, Populatiebeheer, Successen | Tags ,

Doden ganzen leidt tot méér ganzen

Dode gans_Utrecht_3-07-08_085-IIn ‘Ganzenproblematiek in Medemblik: Wat te doen?’ klagen Ria Manshanden van Groenlinks en Andrea van Langen van de VVD over het aantal ganzen in de regio. In het stuk lijken ze te suggereren dat er niet op ganzen gejaagd mag worden. Dat is ver bezijden de waarheid. Bijna in geen enkele andere provincie in Nederland worden er jaarlijks zo veel ganzen gedood. Het pleidooi voor meer jacht is niet alleen misleidend, het is ook nog eens pleiten voor de heilloze weg.

Een andere provincie die ganzen te vuur en te zwaard bestrijdt is Utrecht. Hier heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat schieten het aantal ganzen niet verkleint maar juist vergroot! Utrecht liet in de periode tussen 2004 en 2012 ruim 40 duizend zomerganzen doden, daarbij werden er meer dan 6100 ganzen vergast. Daarbij kwam nog het op grote schaal vernietigen van ganzeneieren.

Méér ganzen door afschot

Sovon onderzocht op verzoek van de provincie wat het resultaat van deze massale dodingsacties is geweest: het aantal zomerganzen laat een gemiddelde jaarlijkse populatiegroei zien van maar liefst 9 procent! De onderzoekers stellen dat afschot de meest gebruikte beheermethode is geweest en dat dit ook intensief is toegepast. Het leidde niet tot minder ganzen en ook niet tot minder schade.

Heilloze weg

De praktijk toont dat keer op keer aan, maar toch blijven de provincies inzetten op dodelijke middelen. De Faunabescherming vraagt zich af wanneer het eindelijk tot de beleidsmakers doordringt dat het doden van dieren niet de ultieme oplossing biedt, zoals jagers én politici dat voortdurend voorspiegelen.

 

 

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

Vogelvrijverklaring wilde eend van tafel

Paartje wilde eenden. (Foto: Harry Voss)

Paartje wilde eenden. (Foto: Harry Voss)

Opnieuw succes voor De Faunabescherming! De Rechtbank Noord-Holland in Haarlem vernietigde op 22 april de ontheffing van de provincie Noord-Holland op het verbod op het doden van wilde eenden tussen 1 februari en 15 augustus

De wilde eend is aangemerkt als jachtwild. Dat betekent dat het dier alleen bejaagd mag worden van 15 augustus tot en met 31 januari. Dit vonden jagers en boeren niet voldoende, waarop de provincie een ontheffing verleende voor het doden van de vogels (met geweer en hond) voor de rest van het jaar. Een besluit dat resulteerde in het totaal vogelvrij verklaren van wilde eenden in heel Noord-Holland voor de komende vijf jaar.

Bezwaar en beroep

De Faunabescherming diende bezwaar in tegen de ontheffing. In oktober concludeerde de rechter al dat er in drie van de twintig WBE’s waarvoor de ontheffing gold helemaal geen sprake was van ‘belangrijke schade’ door vraat van wilde eenden. Nu heeft de rechter ook afschot buiten het jachtseizoen in de overige WBE’s verboden. Volgens de rechter heeft De Faunabescherming overtuigend aangetoond dat de noodzaak voor jaarrond afschot niet bestaat; de provincie heeft haar ontheffing gebaseerd op onjuiste gegevens uit het faunabeheerplan. Ze had moeten kijken naar de gegevens van het Faunafonds, waaruit blijkt dat er slechts vijf schadegevallen zijn gemeld.

Geen bewijs

De rechter tikte de provincie op de vingers dat zij alleen een ontheffing voor afschot mag verlenen als ze kan aantonen dat er geen alternatieven voor het voorkomen van schade zijn. Dodingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als alle andere (diervriendelijke) methoden hebben gefaald. Daarvan blijkt niets in het faunabeheerplan. Daarbij is niet aangetoond dat wilde eenden inderdaad verantwoordelijk zijn voor belangrijke schade aan gewassen. Ten slotte oordeelde de rechter dat de provincie haar besluit op onjuiste gegevens heeft gebaseerd. Dat er een duidelijke ‘dreiging’ zou zijn van vraat door de vogels blijkt niet uit schadehistorie. Er is ook geen sprake van een groeiend aantal schadegevallen.

Kortom: de provincie moet voldoende aannemelijk maken dat er geen andere bevredigende oplossing is om schade te voorkomen dan afschot zoals de wet dat voorschrijft. En dat heeft de provincie Noord-Holland nagelaten. De wilde eenden kunnen dit jaar rustig broeden in Noord-Holland.

 

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer, Successen | Tags ,

Verbod schieten katten Zuid-Holland

Meestal bevatten publicaties onder de Flora- en faunawet weinig goeds voor (wilde) dieren. Een bekendmaking van de Omgevingsdienst Haaglanden van 21 april vormt een uitzondering op die regel. De dienst stelt per direct een verbod in op het doden van verwilderde katten in de provincie. Een besluit dat De Faunabescherming uiteraard toejuicht. Een besluit ook, dat navolging verdient van de provincies die nog steeds aanwijzingen kennen en afgeven voor het doden van katten. Lees verder

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,