Dijksma laat zich inpakken door jagerspropaganda

Marianne Thieme heeft in een initiatiefnota staatssecretaris Dijksma gevraagd de jacht in Nederland af te schaffen. Jacht veroorzaakt veel dierenleed, is zeer schadelijk en verstorend voor al het dierenleven en is niet nodig, omdat er voor beheer en schadebestrijding betere alternatieven beschikbaar zijn. Nou, daar denkt deze staatssecretaris van de PvdA heel anders over. In haar antwoord zegt zij weliswaar dat jacht een maatschappelijk doel moet dienen en dat er in de toekomst niet meer zomaar en ongelimiteerd geschoten zou moeten worden op wilde eend, houtduif, fazant, konijn en haas, maar in werkelijkheid zal er met de nieuwe wet niets veranderen.

Lees hier het antwoord van staatssecretaris Dijksma

Afschotplannen

Voortaan moet er voor deze soorten in de provinciale faunabeheerplannen een “afschotplan” worden opgesteld. Daar maken de jagers zich absoluut geen zorgen over. De faunabeheerplannen worden opgesteld door de jagers en boeren zelf en de provincies keuren ze vrijwel blindelings goed. Inspraak van andere, maatschappelijke organisaties is niet mogelijk. En dan durft Dijksma in haar antwoord te suggereren dat “recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden in het betrokken gebied en aan de gevoelens en verwachtingen van de bewoners van de streek, vanuit hun betrokkenheid bij en beleefde verantwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving en het beheer daarvan”. Een prachtige volzin, waarover ongetwijfeld lang is nagedacht en dat maakt het des te erger. Dit is welbewuste misleiding. De bewoners van een streek hebben helemaal niets in te brengen. Ze kunnen niets anders doen dan zich kapot ergeren aan de walgelijke activiteiten van de plezierjagers.

Populatiebeheer?

Ook de rest van haar antwoord komt direct uit de propaganda-koker van de KNJV. Afschot is nodig voor het beheer van populaties. O ja? Kom eens met voorbeelden van gevallen waar dat nodig en effectief is gebleken? Wilde zwijnen schieten op de Veluwe? Eerst zoveel mogelijk dieren kweken door ze bij te voeren en vervolgens jammeren dat er teveel zijn en dat ze moeten worden geschoten. Die truc kennen we al. Afschotplannen zijn overbodig en als het ooit als eens nodig zou zijn om dieren te schieten, dan dienen de plannen daarvoor uiteraard niet door de jagers zelf te worden opgesteld, uitgevoerd en gecontroleerd, zonder dat er verder ook maar iemand enig oog op heeft.

Reclame voor jagers

Ten slotte geeft Dijksma nog even hoog op van de kennis en kundigheid van de jagers, op het gebied van schadebestrijding en populatiebeheer. Als ze ergens totaal geen kaas van hebben gegeten, dan is het daar wel van. Hun kennis is de laatste 100 jaar niet toegenomen. Subjectiviteit, onwetendheid en eigen belang, dat vormt de basis voor alles wat ze doen en dat komt in de faunabeheerplannen duidelijk tot uiting. Het pr-bureau van de KNJV moet deze brief opgesteld hebben. In ieder geval had geen pr-bureau het kunnen verbeteren.

Lees ook: Profetische woorden over een adviseur van Dijksma die nu directeur wordt van de jagersclub KNJV.

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Jagers jagen uitsluitend voor hun plezier

Ganzenjager in de Hoeksche Waard. (Foto: Stop de Ganzenmoord)

Ganzenjager in de Hoeksche Waard. (Foto: Stop de Ganzenmoord)

Paul Smit springt in zijn artikel ‘Jagers niet blij met tendentieuze berichtgeving’ van 28 juni op de bres voor de Nederlandse jagers. Dit naar aanleiding van het artikel ‘Eend, ree en zwanen het haasje’ van 25 juni in het Noord-Hollands Dagblad over de bezwaren die De Faunabescherming bij de provincies indiende tegen het voor vijf jaar mogelijk maken van het schieten van ree en knobbelzwaan en de jacht op wilde eend en haas buiten het reguliere jachtseizoen om.

Dat zou allemaal nodig zijn om schade en andere problemen te voorkomen. Die schade is echter op geen enkele manier aangetoond, laat staan dat de jacht op die dieren de schade voorkomt of vermindert. ‘Om de jacht aantrekkelijk te houden voor de jagers’ (een letterlijk citaat van een oud-minister van Landbouw) mogen ze ongelimiteerd schieten op soorten als houtduif, fazant, konijn, haas en wilde eend gedurende het jachtseizoen, het hele jaar op vossen en kraaiachtigen en mogen ze ook nog eens zelf vaststellen hoeveel herten, reeën en wilde zwijnen ze ieder jaar willen schieten. Het kan niet genoeg benadrukt worden: dat doen jagers alleen en uitsluitend omdat ze dat leuk vinden. Niemand dwingt ze er toe, sterker nog: ze betalen er dik voor.

Smoezen

Tegenwoordig worden er onzinnige smoezen bij verzonnen om het grote publiek ervan te overtuigen dat zoiets in het belang van die dieren en de mensheid is. Nonsens. Het is nooit nodig op dieren te jagen. De eventuele overlast wordt er niet minder door en de aantallen niet kleiner. Dat is lastig te begrijpen voor mensen die geen kennis hebben van wat met een mooi woord ‘populatiedynamica’ wordt genoemd. In ieder geval begrijpt Paul Smit er niets van. Ondanks het al jarenlang doden van een half miljoen ganzen, ieder jaar weer, neemt het aantal ganzen niet af. En dat is absoluut niet verrassend. Zo goed als voorspelbaar is dat het aantal ganzen binnen enkele jaren door natuurlijke oorzaken als infecties, spectaculair zal afnemen.

Huiswerk

Meneer Smit heeft zijn huiswerk niet gedaan. Hij spreekt steeds over jagers bij mensen in de achtertuin. Daar hoeft inderdaad niemand bang voor te zijn. Binnen de bebouwde kom mag nooit gejaagd worden. Maar er wordt wel degelijk gewoon gejaagd op herten en reeën. Damherten moeten buiten het duingebied volgens de provincie Noord-Holland zelfs geheel uitgeroeid worden.Maar ook in een groot deel van hun wat de provincie noemt ‘leefgebied’, zijn ze niet veilig en worden ze voor hun eigen welzijn (!) of vanwege de verkeersveiligheid doodgeschoten. Volgens de heer Smit en de provincies zijn de populaties van sommige diersoorten uit de hand gelopen. Alweer een bewijs van ondeskundigheid. Diersoorten maken gebruik van hun leefomgeving en bepalen daarmee zelf hoeveel er kunnen leven. ‘Te veel’ bestaat niet. Er zijn hoogstens ménsen die vinden dat er ergens te veel van zijn. Die moeten dan beseffen dat die dieren leven in een door mensen gemaakte omgeving. Alleen als er iets aan die omgeving wordt veranderd, kan het aantal daar levende dieren beïnvloed worden.

Illegaal

Het buiten het jachtseizoen ongelimiteerd schieten van wilde eenden en hazen is niets anders dan een illegale verlenging van het wettelijk jachtseizoen voor het plezier van de jagers. En de boeren zullen het, zelfs als ze niet zelf jagen, ook wel waarderen. Want net als de provincies en meneer Smit, geloven zij dat het helpt om schade te voorkomen. Dat is bewezen niet het geval. Maar tegen een geloof is het moeilijk strijden.

Geen natuurliefhebber

Een moderne jager heeft net zo weinig benul van de diersoorten en ecologie als zijn jagende voorvaderen en is natuurlijk geen natuurliefhebber. Althans niet wat een normaal mens daaronder verstaat. Laat iedereen eens gaan kijken bij jagers die zich onbespied wanen! De haren zullen hen te berge rijzen. Het Faunabeheerplan wordt opgesteld door en voor de jagers. De provincie verandert er niks aan; ze keurt het alleen goed. Inspraak van organisaties die opkomen voor de dieren of de natuur of die de wetenschappelijke kennis in huis hebben, is nu en ook in de nieuwe wet Natuur niet mogelijk.

Onjuistheden

Het is vrijwel onmogelijk alle beweringen in het artikel van meneer Smit te ontzenuwen. Zoals het spreekwoord luidt: één gek kan meer beweren dan tien wijzen ooit kunnen ontzenuwen. Er is geen ganzenplaag rond Schiphol. En er is een uitstekende methode om de kans op aanvaringen met vliegtuigen, die overigens al uitzonderlijk klein is, nog verder te beperken. Rondom Schiphol moeten bijvoorbeeld geen voor ganzen aantrekkelijke gewassen worden geteeld. Alle bestrijdingsacties van de ganzen, rond Schiphol en elders, zijn volstrekt zinloos en verminderen de gevaren met 0,0%. Het Faunafonds bepaalt niet of ontheffingen wel of niet worden afgegeven. Het Faunafonds bestaat bovendien vrijwel geheel uit boeren en jagers. Afschot heeft nog nooit een ander effect gehad dan verjaging. En dat kan ook zonder op dieren te schieten.

Symptoombestrijding

Schieten, bestrijding, is niet alleen geen oplossing voor een zogenaamd ‘probleem’, het is ook nog eens verreweg de domste maatregel die een provincie kan treffen. Het is symptoombestrijding en doet niets aan de oorzaken van een kwaal. Wil je minder ganzen? Zorg dan dat je niet de hele provincie inricht als een ganzenparadijs. Natuurbeheerders hebben te weinig geld waardoor veenweidegebieden veranderen in moerassen. Overal worden waterbergingen aangelegd, ideaal voor ganzen. Je krijgt altijd de dieren die passen bij de inrichting van een gebied. Proberen daar tegen te strijden is de domheid ten top. Maar niet voor jagers, natuurlijk. Dát is hun hobby.

 

Gepost in Plezierjacht | Tags , , ,

E-mail actie Provincie Zuid-Holland

Actiegroep Stop de ganzenmoord heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee bezorgde burgers kunnen protesteren tegen het voorgestelde ontheffingenbeleid van de Provincie Zuid-Holland. U kunt de brief aanpassen aan uw persoonlijke standpunten en sturen naar één of meer van de statenleden. Een lijst van e-mail adressen van de Zuid-Hollandse statenleden is ook bijgevoegd. De Faunabescherming ondersteunt deze actie en heeft beide documenten op de website geplaatst.

Voorbeeldbrief
Lijst e-mail adressen statenleden

Gepost in Acties, Nieuws, Politiek en wetgeving

Lukraak wilde eenden schieten

lukraak wilde eenden schietenWilde eenden zijn in Noord-Holland hun leven niet meer zeker. Jagers mogen van de provincie voortaan ook buiten het reguliere jachtseizoen op hen jagen. In de praktijk betekent dit dat de wilde eend zonder goede reden jaarrond doodgeschoten mag worden. Dat is onwettelijk, daarom heeft De Faunabescherming bezwaar ingediend tegen deze ontheffing.

De wetgever rekent de wilde eend tot jachtwild. Dit betekent dat de vogels van 15 augustus tot en met 31 januari zonder opgaaf van redenen bejaagd mogen worden. Niet genoeg!, vinden de jagers, en ze vroegen de provincie om een ontheffing voor de rest van het jaar. De provincie liet zich gemakkelijk overtuigen.

Schietlijstje

Het Faunabeheerplan, opgesteld door jagers en jachtgerelateerde organisaties, kan nog geen tien gevallen per jaar noemen van schade aan grasland, graan, groenten en peulvruchten. En waar deze schades precies zijn opgetreden, is niet terug te vinden in het plan. De wet noemt het aantonen van de noodzaak als voorwaarde voor afschot.

Sla

Gemiddeld drie keer per jaar snoepten wilde eenden van (ijsberg)sla. Deze groente wordt maar in vijf van de twintig regio’s waarvoor ontheffing is verleend, geteeld. Toch vindt de provincie het acceptabel om eenden vrijwel overal vogelvrij te verklaren. De schades aan andere gewassen zijn zo gering dat elke noodzaak voor het doden van de vogels ontbreekt.

Gewasbescherming

Daarbij is de landbouwer zelf ook verantwoordelijk voor het inzetten van beschermende maatregelen gedurende de korte periode dat de sla vraatgevoelig is. Het inzetten van alternatieve, diervriendelijke maatregelen om dieren te verjagen is niet alleen een wettelijk voorschrift, maar ook een voorwaarde van het Faunafonds voor schadevergoeding. In het Faunabeheerplan is niet aangetoond dat de inzet van deze alternatieven onvoldoende zou zijn.

Broedseizoen

Door de ontheffing mag nu in het broedseizoen gejaagd worden. Dit is niet alleen bijzonder kwalijk voor de wilde eenden. Ook de voortplanting van andere dieren wordt zo verstoord. Dit is uitdrukkelijk verboden in de Flora- en faunawet. Al met al is het besluit van de provincie onbegrijpelijk en De Faunabescherming zal zich ertegen blijven verzetten. De wilden eenden zelf kunnen nu eenmaal niet klagen.

Gepost in Landbouwschade, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags ,

Profetische woorden

FB_jachtstickers_Natuurschade‘We vermoedden het al veel langer, maar nu staat het onomstotelijk vast: staatssecretaris Sharon Dijksma laat zich informeren door hobbyjagers en boeren en niet door biologen of ecologen’, schreven we op 25 mei. Nog geen twee weken later bleek hoe waar deze woorden waren.

Op 5 juni stuurde de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) het persbericht de wereld in dat Laurens Hoedemaker haar nieuwe directeur wordt. Hij vervangt per 1 juli Douwe Boersma, die moest aftreden wegens het verboden gebruik van een lokfluit bij een ganzenjacht. Tot die tijd werkt Hoedemaker nog als raadssecretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), het belangrijkste adviesorgaan voor het dierbeleid van het ministerie van Economische Zaken, ofwel: staatssecretaris Sharon Dijksma.

Binnenhof

‘Met de heer Hoedemaker heeft de KNJV een directeur gevonden die de belangrijke rol die jagers spelen in het Nederlandse buitengebied goed kan uitdragen’, meldt KNJV-voorzitter Roelf H. de Boer in het persbericht. Daar is geen woord van gelogen. Hoedemaker heeft uit hoofde van zijn functie als raadgever, die hij zeven jaar vervulde, vrij toegang tot de top van het ministerie.

Oostvaardersplassen

Hoedemaker is ook Secretaris Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen. Dan is meteen ook duidelijk waar het volledig achterhaalde standpunt vandaan komt dat de dieren in dat gebied niet voor zichzelf kunnen zorgen en hun een VRESELIJKE hongerdood te wachten staat als Hoedemaker en zijn jachtmakkers ze niet doodmaken als ze nog gezond zijn.

Dodende dierenartsen

Ooit getraind om dieren te helpen als dierenarts, heeft jager Hoedemaker een groter deel van zijn carrière besteed aan het lobbyen voor de plezierjacht. Als adviseur van Dijksma is hij vooral druk geweest met jacht- en faunabeheer. Het doden van gezonde dieren moet de meeste dierenartsen toch tegen de borst stuiten. Een jagende dierenarts, nee, ik zou mijn huisdieren er niet willen achterlaten. Het is zoiets als een plastisch chirurg die in zijn vrije tijd mensen verminkt.

Fluisteraar

En, vraag ik me af, bij welke faunaonvriendelijke besluiten die Sharon Dijksma in haar korte loopbaan als staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken al genomen heeft, fluisterde Laurens Hoedemaker haar zijn advies in het oor?

  • Er is geen reden om vossen van de vrijstellingslijst te halen.
  • Het afschieten van zwerfkatten blijft mogelijk als de provincies dat willen.
  • Nachtelijke jacht met geluidsdempers en kunstlicht is weer mogelijk gemaakt, terwijl de Raad van State uitdrukkelijk heeft uitgesproken dat dit verboden is binnen de EU.
  • De status van de ‘Hoekse huiskraai’ is aangepast van ‘beschermd’ naar ‘exoot’, zodat de overheid hem kan laten uitroeien.
Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags ,

Geen meetbaar effect ganzenslachtingen

Foto 1_Ganzen Schiphol_graan2012033_LvdB

De overheid laat toe dat boeren tot aan de start- en landingsbanen ‘ganzenlokkende’ gewassen telen. (Foto: Taskforce Jachtmisstanden)

Er zijn de afgelopen jaren enorme aantallen ganzen doodgeschoten en ontelbare nesten vernield om de populaties ganzen rond de luchthaven te verkleinen. Daarbij zijn vele duizenden vogels op een gruwelijke manier gedood in mobiele gaskamers. Het heeft de populatiegroei niet gestopt. Integendeel: de grootschalige dodingen hebben geen meetbaar effect gehad op de populaties.

Als je geen vogels in je tuin wilt, moet je ze niet voeren. Het is de belangrijkste conclusie die De Faunabescherming moet trekken na 10 jaar falend ‘Schipholganzenbeleid’. Als ganzen dan zo gevaarlijk zijn voor de vliegveiligheid, waarom doet de overheid dan niets aan de oorzaak? In plaats daarvan kiest ze voor symptoombestrijding en laat vele duizenden dieren afslachten.

Falend overheidsbeleid

Of het gevaar dat de dieren opleveren is vele malen kleiner dan de overheid ons wil laten geloven of de overheid neemt de vliegveiligheid niet serieus. Lees of download onze folder ‘Vergassingen dragen 0,0% bij aan vliegveiligheid – Over 10 jaar falend “Schipholganzenbeleid”’ en trek u eigen conclusies.

Downloaden van de folder kan ook via deze link: http://www.faunabescherming.nl/fb_docs/Schipholganzenfolder.pdf.

Wilt u ons helpen deze folder verder te verspreiden via de social media? Dan kunt u ook deze verkorte url gebruiken: http://bit.ly/1jF6H1H

 

Gepost in Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , ,

Nieuwe natuurwet houdt plezierjacht in stand

De nieuwe natuurwet is een stap in de goede richting. Staatssecretaris Sharon Dijksma toont aan belang te hechten aan de intrinsieke waarde van de natuur. Ook scherpt zij op papier de regels aan rond de jacht. Maar in de praktijk verandert op dat gebied helaas niets. De Faunabescherming is daarnaast bezorgd over de bescherming van de natuur in het algemeen. Op dit moment is het nog steeds erg slecht gesteld met de biodiversiteit en wordt een groot aantal kwetsbare soorten in zijn voortbestaan bedreigd. Door allerlei maatregelen wordt alleen de achteruitgang enigszins vertraagd. Lees verder

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tags

Hazen Noord-Holland vogelvrij

De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland mag van de provincie Noord-Holland voortaan ook tussen 1 januari en 15 oktober hazen doden. Een ontheffing die op meer dan één punt in strijd is met de Flora- en faunawet. Reden voor De Faunabescherming om hiertegen bezwaar in te stellen.

Waarom staat de provincie toe dat jagers buiten het jachtseizoen en in de zoogperiode hazen mogen doden? Kunnen ze niet genoeg hazenbloed vergieten in het reguliere jachtseizoen? Daarbij schuift de provincie veel te veel verantwoordelijkheid af naar een particuliere organisatie, de Stichting Faunabeheereenheid. Dit is geen democratisch of overheidsorgaan, maar een club gedomineerd door hobbyjagers. Een club ook, die geen informatie over zijn bezigheden openbaar wil maken. Jagers zijn geen deskundigen op het gebied van hazen of de gebieden waarin ze leven. Het zijn mensen die voor hun plezier gezonde dieren doden, en dat is voor de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland niet anders. Lees verder

Gepost in Plezierjacht | Tags ,

Column: Vijand of melkkoe?

Is de gans het grootste gevaar dat het leven zoals we het nu kennen, bedreigt? Als je boeren, jagers en provinciebestuurders moet geloven wel. Een ‘vijand’ die met alle mogelijke middelen bestreden moet worden. Maar het is alleen oorlog als er niets aan de gans te verdienen valt.

Neem melkveehouder Adriaan. Hij heeft land met het lekkerste meest eiwitrijke gras. Voor de ganzen. Nou ja in de winter dan. Dan verwelkomt hij de gans met open armen. Omdat hij daarvoor betaald krijgt. ‘Dat is gewoon een zakelijke afweging.’ Lees verder

Gepost in Columns | Tags , ,

Column: Wat heb ik misdaan?

Stel, een vogelteller van Sovon trouwt met een ambtenaar van het Team Invasieve Exoten (TIE) van het ministerie van Economische Zaken. Ze krijgen vier kinderen, die op hun beurt ook weer kinderen krijgen, enz. En voilà, in drie generaties kan je zomaar een ‘explosief gegroeide populatie’ hebben van 25 Sovon-TIE-nazaten!

Dat is ook ongeveer het verhaal van de huiskraai. Ooit arriveerden er twee in het uiterste puntje van de provincie Zuid-Holland. Ze burgerden volledig in en zo’n 24 jaar later leefden er ongeveer 25 op dat puntje op de kaart. Meer zouden het er nooit worden, dat in tegenstelling tot de Sovon-TIE-clan, die tot het einde der tijden kan blijven doorgroeien. Want de voortplanting van mensen is allang niet meer afhankelijk van de omgeving waar ze leven en de hoeveelheid voedsel die er in die omgeving te vinden is. Lees verder

Gepost in Acties, Columns, Politiek en wetgeving | Tags ,