Persbericht: Bestrijden van broedende meeuwen verboden

Zwartkopmeeuw. Bron: Wikipedia

Op 31 januari 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken aan de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden een ontheffing gegeven om meeuwenoverlast te bestrijden. In het kader van onderzoek naar de beste methode om overlast te voorkomen, is toestemming verleend om vier soorten meeuwen opzettelijk te verontrusten en hun nesten te zoeken, te rapen en te vernielen.

Het gaat daarbij om kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Deze broeden in de drie steden op de daken van gebouwen en zouden daarbij overlast veroorzaken voor de inwoners. Omdat overlast op zich geen reden kan zijn om een beschermde vogelsoort te verontrusten en te bestrijden, heeft het ministerie gesteld dat dit gebeurt in het kader van onderzoek.

De Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken hebben de rechtbank in Amsterdam gevraagd tegen deze ontheffing een voorlopige voorziening te treffen, die echter op 17 april 2014 door de rechtbank werd afgewezen. Nadat het bezwaarschrift door het ministerie was afgewezen, hebben De Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar beroep ingesteld en de Amsterdamse rechtbank heeft hen daarin op 14 april 2015 geheel in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld, dat de ontheffing om drie redenen in strijd is met de wet:

  1. Met minstens twee van de vier betrokken meeuwensoorten gaat het in ons land slecht, de aantallen broedvogels gaan hard achteruit. De Faunabescherming en de Vogelwerkgroep hebben dat met cijfers aangetoond. Het ministerie komt niet verder dan de niet onderbouwde mening, dat de bestrijdingsacties geen invloed hebben op de gunstige staat van instandhouding van de vier meeuwensoorten. Terwijl die staat van instandhouding dus helemaal niet gunstig is.
  2. Een ontheffing om onderzoek te doen aan een beschermde soort kan alleen verleend worden, als het uiteindelijke doel is, de bescherming van de betreffende soort te verbeteren. Dat is hier overduidelijk niet aan de orde: de vogels worden actief bestreden.
  3. Zeker in Alkmaar en waarschijnlijk ook in de andere steden, broedt tussen de stormmeeuwen in kleine aantallen de zeldzame zwartkopmeeuw. Die mag volgens de ontheffing beslist niet verstoord worden. Maar zelfs voor deskundigen is het niet mogelijk de eieren van deze beide meeuwensoorten te onderscheiden en verstoring van de zwartkopmeeuw is daarom onvermijdelijk. Dat het daarbij om kleine aantallen gaat, is volgens de rechtbank niet van belang. De zwartkopmeeuw mag niet verstoord worden.

De uitspraak van de Amsterdamse rechtbank zal zeker ook gevolgen dienen te hebben voor andere dan de drie genoemde steden. Minstens zo belangrijk is, dat op heel veel plaatsen broedende meeuwen worden verjaagd en bestreden, zonder dat er sprake is van een ontheffing. Beheerders van gebouwen, die hun werknemers opdracht geven die ‘vervelende meeuwennesten’ te verwijderen, dienen zich te realiseren dat zij een strafbaar feit begaan.

 

Gepost in Persberichten, Successen

Schieten konijnen wreed en zinloos

konijnDe gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  stuurt plezierjagers af op de konijnen die leven op de begraafplaats aan de Achterambachtseweg. Een omstreden besluit, te meer omdat het zoogtijd is. Bovendien vond de gemeente het niet nodig haar besluit te publiceren voor het schieten begon zoals voorgeschreven is bij het doden van beschermde dieren.

De gemeente denkt met het voortdurend doden van konijnen overlast terug te dringen. Deze aanname is echter bewezen onjuist. Het kunstmatig verkleinen van een populatie wilde dieren is behalve wreed ook volkomen zinloos. Het lijkt op de zeer korte termijn een oplossing; uiteindelijk wordt het probleem alleen maar groter. Jagen houdt een populatie in de groeifase. Dit betekent een grotere vruchtbaarheid en dus juist méér konijnen. Kortom: met jagen kweek je konijnen.

Alternatieven

Gemeente: kijk alstublieft naar alternatieven en verdiep u in diervriendelijke maatregelen die het gebied minder aantrekkelijk maken voor konijnen. U kunt ook voorlichting geven aan nabestaanden, welke planten en struiken de diertjes niet lekker vinden. Hierdoor neemt de overlast uiteindelijk structureel af, omdat er een stabiele populatie konijnen ontstaat waarin het sterfte- en geboortecijfer elkaar in evenwicht houden.

Geen quick fix

Door de halfopen opzet van begraafplaatsen voelen konijnen voelen zich er vaak goed thuis. De doden heb er geen last van. De levenden kunnen er ook van genieten om gezonde konijntjes te observeren in hun natuurlijke omgeving. Een slachting onder de diertjes klinkt misschien als een quick fix, maar effectief is het allerminst.

Gepost in Persberichten, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , ,

Schietfeestjes en telkunsten

AgfaPhoto

Geschoten nijlgans (Foto: Taskforce Jachtmisstanden)

Hoe simplistisch jagers naar de natuur kijken, blijkt weer eens duidelijk uit het bericht ‘Exoten bestrijding dag in Limburg succesvol.

Tijdens het provincie-brede schietfeestje op 21 februari j.l., hebben plezierjagers naar eigen zeggen 281 nijlganzen en 55 Canadese ganzen gedood. (Hoeveel andere, beschermde dieren de jagers uit de lucht hebben geknald, meldt het bericht niet.) De KNJV redeneert als volgt: ‘Gemiddeld krijgt een koppel nijlganzen vier tot vijf jongen. Door de ganzendag te houden, komen er naar schatting 620 nijlganskuiken minder bij dit jaar. Bij Canadese ganzen is de aanwas van ongeveer honderd kuikens voorkomen.’

1 + 1 = 3

Deze 1 + 1 = 2-redenering doet het altijd uitstekend bij de staatssecretaris, provinciebestuurders, boeren en jagers. Dat de logica kant noch wal raakt, blijkt duidelijk uit het Sovon-rapport over het ganzenbeleid van de provincie Utrecht. Zouden journalisten de moeite nemen om dit soort beweringen van jagers en boeren te checken bij ecologen en biologen, dan zouden ze te horen krijgen dat ze onjuist en onzinnig zijn. Jacht kan alleen op de zeer korte termijn leiden tot minder dieren. Op de lange termijn zorgt het juist voor méér dieren! Leeggevallen plekken worden onmiddellijk opgevuld door andere dieren; de broedsels worden groter en meer jongen overleven het eerste jaar. Dit is iets wat jagers en boeren natuurlijk weten, maar ze hebben er belang bij dat er gejaagd kan blijven worden. De boeren verdienen eraan en de jagers kunnen hun behoefte om te doden blijven bevredigen.

De conclusie dat de exotenbestrijdingsdag ‘succesvol’ was, moet dan ook in dat licht worden gelezen. De jagers hebben een dagje mogen knallen, met toestemming van de provincie en het ministerie, en ze hebben er zo voor gezorgd dat ze volgend jaar een nog grootschaliger dodingsevenement kunnen organiseren.

Gepost in Exoten, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , , ,

Digitale nieuwsbrief no. 29

Meestal maken we de bezoekers van de website niet speciaal attent op het verschijnen van een nieuwe digitale nieuwsbrief, maar in dit exemplaar, een speciale uitgave ter gelegenheid van de verkiezingen, staat enige informatie die (nog) niet op de website is verschenen.

U kunt hier de webversie van de nieuwsbrief bekijken.

Wilt u voortaan niets meer missen, dan kunt u een gratis abonnement afsluiten via deze pagina.

Gepost in Nieuws

Ganzenbeleid Utrecht mislukt

Utrecht liet al vele duizenden ganzen doden terwijl dit bewezen niet werkt (Foto: Irma Kok | www.digi-irma.nl)

Utrecht liet al vele duizenden ganzen doden terwijl dit bewezen niet werkt (Foto: Irma Kok | www.digi-irma.nl)


Eind 2012 sloten de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties, de Ganzen-7, het zogenaamde ‘ganzenakkoord’. Na een ruzie over de winterrust spatte dit akkoord in december 2013 uit elkaar. Ondanks dat het ganzenakkoord landelijk niet meer bestaat, voert de provincie Utrecht de daarin gemaakte afspraken toch uit, terwijl onderzoek uitwijst dat de ganzenjacht juist leidt tot meer ganzen.

Utrecht werkte haar beleid uit in de Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 en de daarmee verbonden Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014. Volgens Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied, gaat het om een compromis tussen het belang van agrariërs en dat van de vogelbescherming. Als wij de ontheffing bekijken, kunnen wij niet anders dan concluderen dat de provincie helemaal niets heeft geleerd van de ervaringen van de afgelopen jaren.

Zomerganzen

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek gedaan naar het beheer van de zomerganzen in de provincie Utrecht. Daarin is gekeken naar het beheer dat tot nu toe is gevoerd, het resultaat daarvan en de mogelijke alternatieven. In dit rapport staan zeer duidelijke conclusies. Zo wordt aangegeven dat in de periode 2004 tot en met 2012 is getracht om het aantal zomerganzen in de provincie Utrecht te verlagen door afschot, vangen en vergassen en het vernietigen van legsels. In totaal zijn in deze periode 40.043 grauwe ganzen geschoten en in de periode 2007 tot en met 2009 zijn 6126 ganzen gevangen en vergast. Bovendien zijn in de periode 2009 tot en met 2011 in totaal 11.643 eieren vernietigd. De onderzoekers vermelden in het rapport dat dit aantal vermoedelijk nog hoger zal liggen omdat veel gegevens ontbreken.

Resultaat

Daarna heeft Sovon naar het resultaat van het afschot gekeken. Daaruit blijkt dat het aantal zomerganzen in de genoemde periode alleen maar is toegenomen. De tellingen over de jaren 2005 tot en met 2012 laten een gemiddelde jaarlijkse populatiegroei van maar liefst 9 procent zien. De onderzoekers stellen dat afschot de meest gebruikte beheermethode is geweest en ook intensief heeft plaatsgevonden. Toch heeft dat tot op heden niet geleid tot minder ganzen en ook niet tot minder schade.

Heilloze weg

En terwijl overduidelijk is dat het blijven inzetten op het doden van ganzen een heilloze weg is, gaat de provincie er toch onverdroten mee door. Vorig jaar verleende Utrecht ontheffing om overal in de hele provincie zoveel mogelijk grauwe ganzen te doden. Daarbij is ook toestemming verleend om op zondagen en christelijke feestdagen te schieten en om de vogels te lokken met voer en lokfluiten. In deze ontheffing werd aangegeven dat het aantal ganzen sinds 2012 ondanks alle dodelijke maatregelen opnieuw is toegenomen en dat ook de schade alleen maar meer is geworden. Toch stelt de provincie, tegen beter weten in, dat ze nog streeft naar een zeer drastische verlaging van het aantal grauwe ganzen. Volgens tellingen zou het inmiddels gaan om ruim 38.000 dieren en zou dat moeten worden teruggebracht naar 7000 vogels. Een reductie van 31.000 grauwe ganzen! De provincie stelt vervolgens eenvoudig dat deze reductie in de periode tot en met 2017 ‘zal worden gerealiseerd’.

Falend beleid

De praktijk toont dat keer op keer aan, maar toch blijven de provincies (want dit soort ontheffingen zijn helaas niet uniek voor Utrecht) inzetten op dodelijke middelen. Wij vragen ons af wanneer het eindelijk tot de beleidsmakers doordringt dat het doden van dieren niet de ultieme oplossing biedt, zoals jagers dat voortdurend voorspiegelen.

* De12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.
Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , , ,

Dierenorganisaties lanceren Dierenkieswijzer

De Dierenkieswijzer is gelanceerd! De Dierenkieswijzer is een initiatief van 17 dierenwelzijnsorganisaties en helpt kiezers een diervriendelijke keuze te maken bij de provincialestatenverkiezing op 18 maart. Op www.dierenkieswijzer.nl worden de politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij met elkaar vergeleken. Lees verder

Gepost in Nieuws, Persberichten, Politiek en wetgeving | Tags ,

Illegale ganzenjacht Meinerswijk

Ganzenjacht 2015-03 klein2Deze melding ontvingen we uit Arnhem:

“Vanochtend, op 28 februari hoorde ik schoten in de Meinerswijk bij Arnhem. Ik trof jagers aan op de centrale vlakte in de Meinerswijk, dat volgens de borden gemeente Arnhem toebehoort. Waar wandelaars gewoon vrij mogen lopen. Waar konikspaarden en galloways grazen.

Zij schoten op alle overkomende ganzen. De Meinerswijk is een goed gebied voor ganzen. De jagers stonden op een open gebied tussen twee plassen en schoten op alle overvliegende ganzen tussen de twee plassen. Dus niet selectief op broedparen, maar op de hele groep en al helemaal niet op ganzen die op weg waren naar landbouwgrond. Meinerswijk is bovendien een Natura 2000-gebied.” Lees verder

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags , , ,

Onze natuur in zijn handen: Johannes Kramer (Friesland)

Friesland vlag met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Friesland. Lees verder

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Provincies | Tags , ,

Damherten Haringvreter voorlopig veilig

Damherten op de Haringvreter (Foto: Harry Voss)

Damherten op de Haringvreter (Foto: Harry Voss)

De Faunabescherming is blij en opgelucht dat Staatsbosbeheer dit jaar geen damherten meer mag doden op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer. Achter de schermen is twee weken keihard gewerkt om de toestemming om vijf jaar lang een derde van de populatie herten af te schieten aan te vechten. En met succes!

De zaak draaide vooral om de status van de dieren. De damherten op de Haringvreter stammen af van dieren die daar ooit naartoe zijn gehaald als vleesdieren. De toenmalige eigenaar heeft destijds de meeste herten verwijderd, maar enkele wisten te ontsnappen. De huidige populatie stamt van die dieren af. ‘Gehouden dieren’ vond de provincie Zeeland en verleende toestemming voor afschot met een vergunning van de Natuurbeschermingswet, maar zonder ontheffing van de Flora- en faunawet. Lees verder

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Populatiebeheer, Successen | Tags , , ,

Schietfeestje in Limburg

Met het label 'exoot' is de nijlgans vogelvrij.

Met het label ‘exoot’ is de nijlgans vogelvrij.

13-2-2015: De pagina met de oproep voor het schietfeestje is intussen van de website van de NOJG verwijderd. Zijn ze geschrokken van alle (negatieve) publiciteit? Meer informatie vindt u nog op de site van Piep!Vandaag.

De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbezit (NOJG) organiseert op 21 februari een evenement. Het doel? In één dag zo veel mogelijk nijlganzen en Canadese ganzen doden.

Voor het geval de jachttableaus aan het eind van de dag toch een beetje magertjes aandoen, nodigt de organisatie voor de zekerheid iedereen uit om mee te doen: ‘Ook dit jaar zouden wij u – mede namens de LLTB en de Koninklijke Jagersvereniging – willen vragen deel te nemen aan een provinciebrede gecoördineerde actie op zaterdag 21 februari a.s. om te komen tot een reductie van zowel het aantal nijlganzen als Canadaganzen in Limburg.’ Lees verder

Gepost in Exoten, Plezierjacht | Tags , , , , ,