Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen geofferd

Auteur: Harm Niesen

De Raad van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel van wethouder Kock (D66) om de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen “actief” te gaan beheren. In gewoon Nederlands: om een paar duizend gezonde damherten te gaan afschieten.

Problemen opgelost door raster

Wordt dit een zeldzaam schouwspel in de AWD?

Wordt dit een zeldzaam schouwspel in de AWD?

Jarenlang heeft de Raad afschot tegengehouden, omdat er van een onoplosbaar groot probleem met de damherten absoluut geen sprake was. De klachten betroffen gevaar voor het verkeer en schade aan bollen bij Noordwijkerhout en in de tuinen van de Zandvoorters. Door een raster zijn deze problemen 2 jaar geleden al definitief opgelost. Aan de westelijke kant van het gebied, bij het strand dus, is het raster laag en kunnen de herten in principe de duinen nog verlaten. Maar op het strand en de smalle strook langs het fietspad aldaar hebben ze weinig te zoeken. De klachten, die ook nu door sommige Zandvoorters nog geuit worden, zijn eenvoudig op te lossen door het raster in de omgeving van de Zandvoortse zeereep alsnog te verhogen.

Damherten geofferd met een truc

Buiten de Amsterdamse Waterleiding duinen zijn er dus geen problemen meer. En daarbinnen feitelijk ook niet. Waarom moeten er dan toch een paar duizend dieren geschoten worden? Omdat de politiek, lees: gedeputeerde Jaap Bond (CDA) het wil. Er is voor een miljoenen-bedrag een ecoduct gebouwd over de Zandvoortse laan, zodat dieren in en uit de AWD en het noordelijker gelegen Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPKZ) kunnen migreren. Maar in het NPKZ worden sinds jaar en dag de damherten “kort gehouden” door afschot. Grote aantallen damherten zouden over het ecoduct kunnen trekken, om dan vervolgens te worden afgeschoten….

De provincie eist al jaren dat het beleid ten aanzien van de damherten aan beide zijden van het ecoduct gelijk is. Niet onlogisch, maar dat kan ook betekenen: aan beide zijden niet schieten. Waarom is de Raad van de gemeente Amsterdam dan toch zo relatief gemakkelijk van haar jarenlange geloof gevallen? Kennelijk door een tamelijk doorzichtige smoes, een truc: plotseling melden de beheerders van de duinen dat de damherten schade aan de flora in het gebied aanbrengen.

Veranderingen niet veroorzaakt door de damherten

Zeker, schrijver dezes kent het gebied als zijn broekzak sinds 1948 en de begroeiing is inderdaad totaal veranderd. Door het fanatiek aanplanten van exotische dennen en door zure regen en een enorme stikstofdepositie. Vergrassing, verruiging, verbossing hebben de schaars begroeide duinen volledig vervangen. De kalkrijke duinen zijn uitgeloogd en de typische kalkminnende flora is grotendeels verdwenen. Dat verdwijnen van die soorten wordt nu voor het gemak toegeschreven aan de damherten! Daar is niet de minste vorm van bewijs voor.

Bovendien heeft de hele Nederlandse kust uiteraard te maken met deze vermesting en verbossing. Op grote schaal worden daarom overal paarden, koeien, schapen en geiten in de duinen losgelaten. Deze exotische dieren richten oneindig veel meer schade aan de flora in de duinen aan dan de veel natuurlijker te werk gaande Damherten. Als de aantallen damherten drastisch worden verminderd, zal dat ongetwijfeld gevolgd worden door grote aantallen van dit volstrekt onnatuurlijk vee in het duin. Overigens: ook op dit moment grazen er al op een aantal plaatsen schapen en koeien in de AWD samen met damherten! Hoezo, overbegrazing?

Geen welzijnsproblemen meer

Er is ook geen enkel probleem met het welzijn van de damherten. In de eerste winter na het plaatsen van het raster waren er veel slachtoffers, doordat herten per se hun oude gewoonten wilden aanhouden en niet meer bij hun weidegronden konden komen. Die dieren verhongerden liever dan zich aan te passen… Dat probleem heeft zich de laatste 2 jaar niet meer voorgedaan.

De damherten zijn dankzij hun natuurlijke levensomstandigheden in de duinen redelijk tam. En vormen, zeker in de herfst, een bron van enorm veel plezier voor grote aantallen natuurliefhebbers. Bejaging zal hier onherroepelijk een eind aan maken, de dieren zullen schuw worden en zich terug trekken. Hoeveel damherten er precies in het gebied leven, weet niemand. Het telkens weer noemen grotere getallen is nergens op gebaseerd: echt tellen van de damherten is onmogelijk maar feitelijk ook niet interessant. Ze leven er, het zijn er best veel, maar ze verkeren in goede gezondheid en aan de groei van de populatie komt hoe dan ook heus wel een eind.

De impact van de damherten op hun leefmilieu in het duingebied is een fractie van wat de beheerders zelf uitrichten. Grote oppervlakten worden met kranen en ander zwaar materieel volledig van alle begroeiing ontdaan. Dat kan kennelijk wel in een Natura2000 gebied. Het afschieten van een paar duizend damherten, dat vervolgens ieder jaar zal moeten gebeuren, heeft met noodzaak of verstandig beheer niets te maken. Het is een puur politieke knieval voor de provincie.

Geplaatst in Natuur en milieu, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Getagged , ,

Vogelvrijverklaring ganzen in Overijssel iets teruggedraaid

Brandganzen

Brandganzen

De provincie Overijssel heeft eind 2014 ontheffing verleend om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen zowel in de zomerperiode als in de winterperiode te doden. Deze ontheffing is naar aanleiding van door ons en Vogelbescherming ingediende bezwaren begin dit jaar aangepast. De rechter in Zwolle heeft in een recente uitspraak bepaald dat deze aangepaste ontheffing voor een veel te ruim gebied is verleend.

De ontheffing

Uiteindelijk mocht er op basis van deze ontheffing in de winterperiode (1 oktober tot 1 april) worden geschoten op grauwe ganzen in het werkgebied van alle 43 Wildbeheereenheden en op brandganzen in het werkgebied van 8 Wildbeheereenheden (WBE’s). Voor kolganzen was een aparte regeling verzonnen. De ontheffing was direct geldig in het werkgebied van 15 WBE’s waar in het verleden schade was geconstateerd. Voor de rest van de provincie was bepaald dat daar in de periode van 1 oktober tot 15 februari ook geschoten mag worden, nadat een provinciale toezichthouder heeft geconstateerd dat er daadwerkelijk sprake is van belangrijke schade of als de kans bestaat dat er belangrijke schade ontstaat. En voor de periode 15 februari tot 1 april geldt geen beperking meer en mogen kolganzen in de hele provincie worden gedood.

In de zomerperiode (1 april tot 1 oktober) gelden de volgende regels. Grauwe ganzen en kolganzen mogen in deze periode in de hele provincie worden geschoten. Voor brandganzen geldt dat deze in het werkgebied van 18 WBE’s mogen worden gedood.

Uitspraak

De rechtbank in Zwolle heeft bij uitspraak van 28 augustus een deel van deze ontheffing vernietigd. Zo meende de rechter dat de ontheffing voor het doden van grauwe ganzen in de winterperiode ten onrechte was verleend voor de hele provincie, aangezien er maar in het werkgebied van 21 WBE’s in het verleden schade was ontstaan of ontheffing was verleend. (dus in 22 WBE’s niet). De rechter was niet onder de indruk van de stelling van de provincie dat een gans een actieradius heeft van 30 km. Daarmee is namelijk niet aangetoond dat er in de rest van de provincie ook een daadwerkelijke dreiging is van belangrijke schade, aldus de rechter.

De rechter meende tevens dat de ontheffing voor kolganzen in de zomerperiode ten onrechte voor de hele provincie was verleend, aangezien er maar in 21 WBE’s sprake is geweest van schade of een eerder verleende ontheffing.

Ook de aparte regeling voor kolganzen in de winterperiode is door de rechter afgewezen. Dat in de periode van 1 oktober tot 15 februari pas mag worden geschoten in de andere WBE’s, nadat een toezichthouder heeft geconstateerd dat er sprake is van belangrijke schade, vindt de rechter acceptabel. De rechter gaat echter niet akkoord met toestemming voor afschot als de toezichthouder stelt dat er ‘een kans’ op schade bestaat.

Jammer genoeg heeft de rechter heeft de ontheffing voor wat betreft brandganzen geheel in stand gelaten, evenals het grootschalige afschot van grauwe ganzen in de zomer.

Teleurstelling

Uiteraard hebben wij veel meer ingebracht tegen deze ontheffing. Wij hebben onder andere ook gesteld dat er andere bevredigende oplossingen mogelijk zijn en dat afschot, zeker op deze grote schaal, onnodig en ook ongewenst is. Daar gaat de rechter helaas niet in mee. Wij hebben er tevens op gewezen dat het massaal doden van grote hoeveelheden ganzen in de hele provincie gedurende het gehele jaar niet zal bijdragen aan het significant beperken van landbouwschade.

In de afgelopen jaren zijn er al grote aantallen ganzen gedood en dat heeft niet geleid tot een afname van de schade. Sterker nog, ondanks dit grootschalige afschot zijn de aantallen ganzen toegenomen en is de schade eveneens toegenomen.

Geplaatst in Juridische zaken, Landbouwschade, Nieuws, Populatiebeheer, Successen | Getagged ,

Koken en liegen over ganzen

In het nieuwe VPRO programma ‘Koken met Van Boven’ wordt erg gemakkelijk gedaan over het eten van dieren. Afgelopen week was het weer raak en dit keer waren in het wild levende dieren de dupe. Zonder een enkele kritische opmerking werd getoond hoe weerloze ganzen uit de lucht werden geschoten, voor het genot van de vleesetende mens. Hiermee werd meteen reclame gemaakt voor de plezierjacht. Wij kregen al van diverse kanten klachten over dit programma.

De jaagster (dit keer werd een vrouwelijke jager in beeld gebracht) kreeg uitgebreid de ruimte haar hobby te verdedigen door te vertellen hoe schadelijk deze ganzen wel niet zijn en hoe goed het is dat er jagers zijn om dat probleem op te lossen. Daarbij poneerde zij onder andere de stelling die regelmatig door de jagers wordt gebezigd: “Drie ganzen eten net zoveel als één koe.

Graag leggen wij uit hoe het werkelijk zit. Een gans eet gemiddeld 500 gram vers gras per dag. Een koe eet gemiddeld 60 tot 80 kilo vers gras per dag. Een koe eet dus 120 tot 160 keer zoveel als een gans. Het gaat dus niet om 3 ganzen maar om 120 tot 160 ganzen. Ja, rekenen is ook een vak.

In toenemende mate wordt het eten van ganzenvlees gebruikt als rechtvaardiging voor het schieten van ganzen. Er is zelfs een heuse marketingcampagne gestart om het eten van ganzenvlees te promoten. De leugens die daarbij worden verteld zijn onder meer: ganzen hebben een mooi leven gehad (niet dus, ze worden het hele jaar door opgejaagd, vergast en beschoten), het vlees is duurzaam (vooral de hagelkorrels die vele ganzen in hun lijf hebben) en het schieten van ganzen lost een probleem op (nee hoor, het aantal ganzen neemt niet af). Extra schrijnend is dat jagende ouders ook hun kinderen hersenspoelen met deze leugens. N.B. Janneke Eigeman is hoofd Public Relations van de jagersvereniging KJV.

mijmering

Geplaatst in Nieuws, Populatiebeheer | Getagged ,

Overlast: altijd direct grijpen naar jacht of gif

Veldmuis

“Boeren in Noord-Nederland die last hebben van een muizenplaag mogen de komende maanden een chemisch bestrijdingsmiddel gebruiken. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft daar een vrijstelling voor gegeven.” Dit lazen wij op internet. Weer een voorbeeld van hoe wij in Nederland omgaan met dieren en naar dodelijke middelen grijpen als ze ons in de weg zitten.

Allereerst wijzen wij erop dat de muizen, die nu zo makkelijk worden bestreden, belangrijk zijn voor het overleven van roofvogels, ooievaars en andere vleesetende wilde dieren. Muizenpopulaties fluctueren van nature tussen de jaren. De jaren met relatief veel muizen zijn ook jaren met een piek aan roofdieren.

Een piek in het aantal muizen is weliswaar vervelend voor de betreffende agrariërs, maar het gaat slechts om economische schade en dus om geld. Dat kan nooit een reden zijn om gif in te zetten om deze dieren op grote schaal te doden. Het te gebruiken middel, Luxan mollentabletten, heeft als werkzame stof aluminiumfosfide (57%). Aluminiumfosfide wordt onder invloed van vocht omgezet in het gas fosforwaterstof. Fosforwaterstof werkt als een ademhalings-, metabolisme- en zenuwgif, waardoor de mollen en/of woelratten komen te sterven. De werkingsduur is maximaal 48 uur. Waarschijnlijk is het middel niet eens effectief tegen muizen, omdat die een ander soort gangenstelsel hebben met veel uitgangen.

Uit onderzoek blijkt overigens dat het bestrijden van de muizen tijdens een piek zinloos is, omdat de opengevallen plaatsen snel worden opgevuld. Het beleid zou erop gericht moeten worden om grote pieken te voorkomen. Dat is heel goed mogelijk bijvoorbeeld door het kort houden van de vegetatie door middel van maaien of beweiden en het verhogen van het waterpeil in de winterperiode. Maar aanpassing van de landbouwmethoden lijkt nooit te worden overwogen zolang er jagers en gifstoffen zijn.

Lees ook het bericht in de Leeuwarder Courant

Geplaatst in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening worteletende vossen af

Muizenetende vos mag tussen wortels worden bestreden

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft ons verzoek om schorsing van de ontheffing voor het doden van vossen die wortels zouden beschadigen, afgewezen. De rechter baseert zich daarbij in feite volledig op het zeer summiere en niet op de situatie toegespitste advies van het Faunafonds.

Aangegeten wortels

In de aanvraag had de wortelkweker zelf aangegeven dat de schade ‘onder de 600 euro lag’! De schade was niet onafhankelijk getaxeerd. Hij had foto’s bijgevoegd van aangevreten wortels en hij gaf in de aanvraag zelf aan dat de schade betrekking had op ‘vraatschade aan peen’. Aangezien vossen geen wortels eten, kon de geconstateerde schade dus onmogelijk door vossen zijn aangericht.

Kunstlicht effectief?

Het Faunafonds negeert dit feit volledig. In haar advies aan de provincie stelt het Faunafonds dat de inzet van kunstlicht een effectief middel is om foeragerende, gravende en muizenjagende vossen in wortelvelden te bestrijden. Daarmee is natuurlijk allerminst aangetoond dat eventuele vossen die in een dergelijk veld op muizenjacht zijn, ook daadwerkelijk schade, laat staan belangrijke schade aanrichten. Maar zeker is dat deze vossen geen vraatschade aan wortels aanrichten. Dat had het Faunafonds ook helemaal niet geconstateerd. Bovendien blijkt uit het advies dat het Faunafonds ook geen idee heeft of deze methode effectief is. In het advies staat namelijk ook: “Het bestuur is benieuwd naar de resultaten en de effecten van de bestrijdingsacties.”

Kortom, een volstrekt ontoereikend advies dat onmogelijk kan dienen om een ontheffing te verlenen voor de inzet van zeer ingrijpende verboden middelen, te weten het gebruik van kunstlicht om ’s nachts te kunnen schieten.

Rechter verzint argument zelf

De rechter zag echter geen enkel probleem en vulde het advies van het Faunafonds op eigen gezag aan. In de uitspraak stelt hij: “Het betoog van verzoekster dat vossen geen wortels en penen eten, en de afwezigheid van vossen mogelijk de muizenpopulatie op het land van de wortelkweker toeneemt, maakt niet dat de vossen thans niet de schade aan het gewas veroorzaken. Immers voor het veroorzaken van schade is niet van betekenis of de vos de wortels aanvreet, maar is voldoende of door hun niet betwiste graven in de grond de wortels aan de oppervlakte komen, waardoor het groeiproces wordt vertraagd.”

Het gaat hier om een volstrekt onbegrijpelijke uitspraak. Een rechter mag niet op de stoel van de wetgever gaan zitten, maar volgens ons ook niet op de stoel van het Faunafonds.

Lees ook: Breaking: Vegetarische vossen in Noordwijkerhout
Lees ook: De volledige tekst van de uitspraak

Geplaatst in Juridische zaken, Nieuws | Getagged ,

Jager terroriseert buren in Borssele

Via de Partij voor de Dieren ontvingen wij een schokkend relaas van een bewoner van Borssele. Een jager uit de buurt schiet daar niet alleen alle overvliegende ganzen uit de lucht, maar scheldt ook wandelaars uit die niets anders doen dan op die plek hun hond uitlaten. Hagelkorrels komen neer in achtertuinen en op huizen.

De politie doet, zoals helaas vaker gebeurt, niets. De mannen met de geweren denken dat ze boven de wet staan en dat ze hun “hobby” kunnen uitoefenen zonder zich iets aan te trekken van de veiligheid van omwonenden. Het is toch te gek dat mensen de straat niet meer op durven als ze in de buurt van een agressieve jager wonen!

Lees de brief van de inwoner van Borssele

Geplaatst in Misstanden jacht | Getagged , ,

Een klacht en twee petities

De organisatie Dier & Recht heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen de PvdA wegens misleiding. Deze partij heeft al sinds jaren in het verkiezingsprogramma staan dat de pure hobbyjacht op wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen moet worden afgeschaft, maar stemde diverse malen in de Tweede Kamer tegen moties van die strekking. Daarnaast is Dier & Recht een petitie gestart om de PvdA op andere gedachten te brengen.

Lees verder: Belofte maakt schuld: PvdA, stop de plezierjacht!

Ook de Dierenbescherming organiseert een petitie, ditmaal tegen het afschieten van 2400 van de 3000 damherten die in de Amsterdamse Waterleidingduinen rondlopen. In 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam nog besloten dat er niet op de damherten gejaagd mocht worden, maar nu dreigt opnieuw afschot.

Lees verder: Zeg NEE tegen afschot damherten

Het spreekt vanzelf dat De Faunabescherming het tekenen van beide petities van harte aanbeveelt!

Geplaatst in Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Getagged , ,

Wilde zwijnen in Nederland

Wild zwijnWilde zwijnen zijn geregeld in het nieuws. Allereerst omdat er onvoorstelbare aantallen worden afgeschoten: een wild zwijn heeft elk jaar maar een kans van zo’n 20% om tot het volgende jaar te overleven. De intensieve jacht op zwijnen verhindert een natuurlijke populatie-opbouw, bevordert de kans op aanrijdingen, zorgt voor een permanente verstoring van de natuur en maakt de zwijnen zo schuw dat ze zelden meer te zien zijn.

Rapport

Op verzoek van het Faunafonds heeft CLM Onderzoek en Advies een rapport opgesteld met betrekking tot wilde zwijnen. De aanleiding voor dit onderzoek was dat op dit moment drie gebieden in Nederland zijn aangewezen, waar wilde zwijnen ‘mogen’ voorkomen, te weten Veluwe (Gelderland), Meinweg en Meerlebroek (beide Limburg). Voor de rest van Nederland geldt het zogenaamde nulstandbeleid. Dat betekent dat elk wild zwijn dat zich buiten de leefgebieden bevindt in principe mag worden afgeschoten. Ondanks het feit dat hier ook gretig gebruik van wordt gemaakt door de jagers komen op veel meer plaatsen in ons land steeds meer wilde zwijnen voor. Dan gaat het niet alleen om de directe omgeving van de aangewezen ‘leefgebieden’, maar bijvoorbeeld ook om Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Dat is ook logisch, aangezien veel meer gebieden geschikt zijn voor zwijnen en deze dieren daar ook gebruik van zullen maken zolang ze niet door middel van een fysieke barrière, bijvoorbeeld een raster, worden tegengehouden. De opdracht van de onderzoekers was om te kijken naar de ontwikkeling van de schade die door wilde zwijnen wordt aangericht, de kansen en risico’s op verdere verspreiding van het wilde zwijn en de middelen om de eventuele schade te voorkomen.

Aantal wilde zwijnen neemt elk jaar toe – schade gering

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal wilde zwijnen ondanks het intensieve afschot nog elk jaar toeneemt. Dat is ook logisch, aangezien zwijnen zich zeer snel kunnen voortplanten en op die manier dus zelfs grote verliezen kunnen compenseren met extra aanwas. Uit het onderzoek blijkt ook dat de schade aan landbouwgewassen weliswaar is toegenomen maar, met 150.000 euro tot 200.000 euro in totaal per jaar, als relatief gering moet worden beschouwd. Bovendien kan landbouwschade goed worden voorkomen door middel van een afrastering rondom schadegevoelige percelen. In het onderzoek wordt gewezen op het risico op het overbrengen van ziekten naar de varkenshouderij. Dat risico blijkt buitengewoon klein te zijn. Maar ook hiervoor geldt dat als een varkensbedrijf geen risico wil lopen, gekozen kan worden voor het aanbrengen van rasters om de zwijnen op afstand te houden. Ten slotte wordt gewezen op het risico van aanrijdingen. Allereerst betekent een aanrijding vooral een risico voor het zwijn zelf. Bovendien blijkt het aantal aanrijdingen in Gelderland en Limburg af te nemen en zijn er zeer goede maatregelen te treffen om de kans op aanrijdingen te beperken. Het gaat dan om het verlagen van de verkeerssnelheid, het overzichtelijker maken van de wegbermen en het voorlichten van de weggebruikers over de aanwezigheid van deze dieren en hun gedrag.

Nulstandbeleid werkt niet – waarom dan toch drukjacht?

De onderzoekers komen in dit rapport terecht tot de conclusie dat het nulstandbeleid niet werkt. Hun advies is vervolgens om dit beleid aan te passen en meer gebieden aan te wijzen als ‘leefgebied’ waar de zwijnen voortaan mogen voorkomen. Aan de andere kant zijn er volgens hen dan ook gebieden waar wilde zwijnen ongewenst zijn. De onderzoekers stellen voor om in die gebieden de jacht op wilde zwijnen nog intensiever uit te voeren dan nu het geval is en om zelfs zeer ingrijpende middelen, die nu verboden zijn, zoals de drukjacht in te gaan zetten. De drukjacht, waarbij de dieren worden opgejaagd richting de jager en vervolgens worden geschoten, veroorzaakt zeer veel onrust in het hele gebied en veroorzaakt veel leed, vanwege de grote kans op het verwonden van de zwijnen in plaats van het direct dodelijk raken. Wij vinden deze aanbeveling van de onderzoekers dan ook onbegrijpelijk.

Beschermd dier of schietschijf?

Het gaat hier om een beschermde inheemse diersoort. Als er sprake is van belangrijke schade of een gevaar voor de openbare veiligheid, dan zouden de maatregelen zich daarop moeten richten. Dat betekent dat schadegevoelige en zeer kapitaalsintensieve gewassen beschermd zouden moeten worden door middel van een raster. Dat betekent ook dat varkensbedrijven, die menen een risico te lopen op veeziekten, zelf maatregelen zouden moeten nemen om hun eigen dieren te beschermen. Dat is nog afgezien van het feit dat men ook van mening kan zijn dat voor de intensieve veehouderij sowieso geen ruimte is in dit land en dat gehouden dieren kunnen worden beschermd tegen allerlei veeziekten door ze in te enten en/of zo te houden dat ze beter bestand zijn tegen eventuele besmettingen. Ten slotte zijn er, zoals wij hiervoor al hebben aangegeven, diverse maatregelen te treffen om de kans op aanrijdingen met wilde zwijnen te verkleinen.

Kortom, er is geen enkele reden om nu opnieuw te kiezen voor de heilloze weg van het grootschalig doden van wilde zwijnen, aangezien de praktijk inmiddels ruimschoots heeft bewezen dat dit geen oplossing biedt. Gelukkig zegt de verantwoordelijke gedeputeerde in Gelderland: “Er is geen enkel draagvlak voor het opnieuw invoeren van de drukjacht op wilde zwijnen.” En zo is het!

Geplaatst in Landbouwschade, Nieuws, Populatiebeheer | Getagged ,

Tijd voor een totale ‘ban’ op trofeejacht

Dat ‘trophy hunter’ tandarts Walter Palmer de leeuw Cecil heeft doodgeschoten, zorgt wereldwijd voor veel ophef. En terecht. Toch is Walter Palmer niet de enige die voor de lol in het buitenland, voor veel geld, op (zelfs zeer bedreigde) dieren gaat schieten. Kijk naar Nederland: meer dan 50% van de Nederlandse jagers jaagt jaarlijks één of meerdere keren voor het plezier en tegen betaling in het buitenland.

Trofeejagers beweren graag dat de grote geldbedragen die ze betalen om op wild te mogen jagen, gebruikt worden om lokale bewoners aan werk te helpen. Bovendien zeggen ze dat ze op die manier bijdragen aan het in stand houden van diersoorten en aan natuurbescherming. Cijfers bewijzen echter het tegendeel. Zo zou bijvoorbeeld het fokken van de leeuwen stroperij tegengaan. Het verhaal van Cecil toont aan dat dit niet waar is. De jacht op gefokte leeuwen gaat de jacht op wilde leeuwen niet tegen. De leeuwenpopulatie is in twintig jaar tijd met 80 procent teruggelopen.

Trofeejagers dragen niet bij aan natuurbescherming maar verstoren de natuur juist. Er wordt bijvoorbeeld op grote schaal bijgevoerd. Er wordt vrijwel uitsluitend gezond mannelijk wild geschoten voor de trofeeën. Hiermee wordt de natuurlijke populatieopbouw verstoord. Zie ook de column op CNN van Jeffrey Flocken, directeur van het Internationaal Dieren Welzijnsfonds,

Het is ook maar de vraag in hoeverre de opbrengst van jachtreizen bij de lokale bevolking terecht komt. Het meeste geld komt terecht bij de organisatoren van jachtreizen en de eigenaren van de grond waarop gejaagd wordt. Gewone toeristen zorgen voor veel meer lokale werkgelegenheid en inkomsten dan jagers. Een studie door de Port Elizabeth-universiteit in Zuid-Afrika toont aan dat de inkomsten uit eco-vriendelijk toerisme zoals safari’s meer dan vijftien keer hoger zijn dan de opbrengsten van de jacht. De levende dieren blijven natuurliefhebbers trekken, terwijl de trofeejager alleen een spoor van dode dieren achterlaat.

Als resultaat van alle commotie mag er voorlopig niet gejaagd worden op leeuwen, luipaarden en olifanten in het gebied in Zimbabwe waar de leeuw Cecil is gedood. Ook buiten het park is het verboden op deze dieren te jagen. Het is te hopen dat veel meer landen nu de trofeejacht verbieden, alsmede de import van trofeeën. Veel luchtvaartmaatschappijen vervoeren geen jachttrofeeën meer.

Lees ook: Jacht op Amerikaanse tandarts die Cecil de leeuw doodde

Geplaatst in Buitenland, Jachtreizen, Nieuws

Advertentie De Faunabescherming genomineerd voor NRC Charity Awards

Klik om te stemmen

Onze advertentie – klik om te stemmen!

Hoewel een ruime meerderheid van alle politieke partijen bij de verkiezingen van 2012 beloofde de plezierjacht af te zullen schaffen, stemde een ruime meerderheid van diezelfde politieke partijen in de Tweede kamer voor het geven van een carte blanche aan de jagers om net zoveel hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden te schieten als ze maar willen. Uitkomst van de wetsbehandeling in de Tweede Kamer (kort samengevat): schiet wat je ziet, tel wat je schiet.

Dat is niet alleen in strijd met de gedane verkiezingsbeloften, maar ook met de bedoelingen van de wet die uitgaat van het nee, tenzij principe en bescherming van dieren vanwege hun intrinsieke waarde (hun eigen waarde, los van hun nut voor de mens).

Dit najaar staat de behandeling in de Eerste Kamer op de agenda. We zullen er alles aan doen om de leden van de Eerste Kamer zorgvuldig te informeren over de gebrekkige kwaliteit van het huidige wetsvoorstel. Wij hebben daarvoor een advertentie ontwikkeld, die voor NRC Charity Awards 2015 is genomineerd. (zie bijlage) Dat betekent dat deze advertentie kans maakt op de publieks- of de vakjuryprijs, waardoor wij extra aandacht kunnen krijgen voor deze zaak.

Om te kunnen winnen en onze acties richting de politiek met deze advertentie kracht bij te kunnen zetten, is het belangrijk dat u ons steunt door op ons te stemmen. Dat kan tot 11 september door naar onderstaande pagina te gaan en links onderaan de pagina op “Stem” te klikken (dus niet rechts boven op “Stemmen”). Eventueel moet u eerst uw “Adblocker” uitschakelen.

http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/204/de-faunabescherming

U  kunt dan uw e-mailadres invullen en de stem bevestigen via een link die u in uw mailbox ontvangt. Verspreiding van deze oproep via de sociale media is natuurlijk ook zeer welkom. Alvast hartelijk dank!

Geplaatst in Acties, Politiek en wetgeving | Getagged , , ,