Advertentie De Faunabescherming genomineerd voor NRC Charity Awards

Klik om te stemmen

Onze advertentie – klik om te stemmen!

Hoewel een ruime meerderheid van alle politieke partijen bij de verkiezingen van 2012 beloofde de plezierjacht af te zullen schaffen, stemde een ruime meerderheid van diezelfde politieke partijen in de Tweede kamer voor het geven van een carte blanche aan de jagers om net zoveel hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden te schieten als ze maar willen. Uitkomst van de wetsbehandeling in de Tweede Kamer (kort samengevat): schiet wat je ziet, tel wat je schiet.

Dat is niet alleen in strijd met de gedane verkiezingsbeloften, maar ook met de bedoelingen van de wet die uitgaat van het nee, tenzij principe en bescherming van dieren vanwege hun intrinsieke waarde (hun eigen waarde, los van hun nut voor de mens).

Dit najaar staat de behandeling in de Eerste Kamer op de agenda. We zullen er alles aan doen om de leden van de Eerste Kamer zorgvuldig te informeren over de gebrekkige kwaliteit van het huidige wetsvoorstel. Wij hebben daarvoor een advertentie ontwikkeld, die voor NRC Charity Awards 2015 is genomineerd. (zie bijlage) Dat betekent dat deze advertentie kans maakt op de publieks- of de vakjuryprijs, waardoor wij extra aandacht kunnen krijgen voor deze zaak.

Om te kunnen winnen en onze acties richting de politiek met deze advertentie kracht bij te kunnen zetten, is het belangrijk dat u ons steunt door op ons te stemmen. Dat kan tot 11 september door naar onderstaande pagina te gaan en links onderaan de pagina op “Stem” te klikken (dus niet rechts boven op “Stemmen”). Eventueel moet u eerst uw “Adblocker” uitschakelen.

http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/204/de-faunabescherming

U  kunt dan uw e-mailadres invullen en de stem bevestigen via een link die u in uw mailbox ontvangt. Verspreiding van deze oproep via de sociale media is natuurlijk ook zeer welkom. Alvast hartelijk dank!

Gepost in Acties, Politiek en wetgeving | Tags , , ,

Breaking: Vegetarische vossen in Noordwijkerhout

vos + muizen Henk Bos

Foto: Henk Bos | http://awd-bossie.blogspot.nl/

De volstrekte willekeur waarmee provincies ontheffingen afgeven voor het doden van in het wild levende dieren blijkt maar weer eens uit een recente ontheffing van de Omgevingsdienst Haaglanden. Volgens het Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden vormen vossen een grote bedreiging voor de peentjes van meneer Pennings.

De heer Hopman mag zich dan ing. noemen, maar van biologie heeft hij geen kaas gegeten. Ene meneer Pennings vroeg een ontheffing aan om ’s nachts vossen te mogen schieten met gebruik van lichtbakken in een jachtveld tussen Ruigehoek en Halfweg in Noordwijkerhout. Een toch al zeer omstreden en uiterst schadelijke methode. En waarom moeten die vossen het loodje leggen? Ze snoepen volgens hem van zijn ‘wortels/penen’! Voor het gemak geeft Hopman de ontheffing gelijk maar af tot en met 31 december 2019!

Vegetarische vos

De eerste de beste groep 8-er weet dat de eerste vegetarische vos moet nog geboren worden. Het basisvoedsel van vossen bestaat vooral uit kleine knaagdieren. Honderden per jaar werkt een gemiddelde vos weg. En wat eten die knaagdieren vooral… ?

Het zou hilarisch zijn, als het niet zo treurig was. Deze ontheffing is zeker geen uitzondering. Zo gaan provincies met onze natuur om. Hopman c.s. zijn de mensen die volgens staatssecretaris Dijksma uitstekend in staat zijn om ontheffingen te toetsen aan de wet. De wet, die uitgaat van de bescherming van de natuur. Mensen ook voor wie de natuur op de eerste plaats zou moeten staan.

Lees ook: de tekst van de ontheffing

PS: De Faunabescherming heeft bezwaar ingediend tegen deze ontheffing en een voorlopige voorziening aangevraagd.

Gepost in Landbouwschade, Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags , , , , ,

PvdA blijft volhouden dat nieuwe wet verbetering is

Op 6 juli hebben wij een brief aan de PvdA-fractie gestuurd, naar aanleiding van het standaard antwoord dat alle deelnemers aan onze protestactie hebben ontvangen. Wij verzochten daarin aan te geven op welke manier volgens deze fractie de jacht als gevolg van het amendement, dat door de PvdA en VVD is ingediend, daadwerkelijk wordt beperkt en op welke manier is bepaald dat alle handelingen met het geweer aan een faunabeheerplan zijn gebonden.

Recent ontvingen wij daarop het antwoord van de PvdA. Helaas hebben wij na bestudering van de tekst moeten constateren dat het wetsvoorstel, als gevolg van het amendement, wel degelijk is verslechterd. Er is geen sprake van handhaafbare verplichtingen die aan jagers worden opgelegd. Bovendien misleidt de PvdA het publiek door te stellen dat dankzij dit wetsvoorstel de jacht in dienst staat van de natuur.

Verdere discussie zinloos

Uiteraard konden wij niet veel anders doen dan daarop weer reageren. Maar langzamerhand wordt het toch duidelijk dat de de PvdA met veel omhaal van woorden probeert te verbergen wat er werkelijk is gebeurd. De opmerking “Het is spijtig dat u zich zoveel moeite heeft getroost om mensen te doen geloven dat deze wet een achteruitgang is voor dieren” is in dat opzicht tekenend. Misschien kan de heer Leenders dan eens uitleggen waarom de jagers zo blij waren met het amendement en de dierenwelzijnsorganisaties het bijna unaniem afwezen? Hebben die dan allemaal ongelijk? Verdere discussie met de PvdA lijkt ons daarom op dit moment zinloos. Oordeelt u zelf:

Brief van PvdA Kamerlid Henk Leenders d.d. 16-07-2015
Onze reactie op deze brief d.d. 19-07-2015

Lees ook:
Antwoord van de PvdA op de protestmails d.d. 05-07-2015
Brief van De Faunabescherming aan de PvdA d.d. 06-07-2015

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tags ,

Zwanendrifters eindelijk aangepakt

KnobbelzwaanHet heeft even geduurd, maar nu lijkt het er toch op dat de zwanendrifters eindelijk worden aangepakt. Het Openbaar Ministerie gaat Piet Oostveen uit Nieuwerbrug vervolgen wegens het mishandelen van dieren en het vangen van wilde knobbelzwanen, wat verboden is. Drie zoons van Oostveen, werkzaam als muskusrattenbestrijders, zijn op non-actief gesteld omdat ze in diensttijd en met materiaal van hun werkgever, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zich ook illegaal wilde knobbelzwanen hebben toegeëigend. Verder heeft de zwanendrifter een dierenarts, die zijn praktijken aan de kaak wilde stellen, mishandeld. Dit alles was duidelijk te zien in een reportage van Een Vandaag.

Het is te hopen dat er nu een definitief einde komt aan het zwanendriften, waarvoor geen enkele reden bestaat behalve het gewin van een paar mensen.

Lees verder: Zwanendrifter Groene Hart wordt vervolgd (RTV Utrecht)
Lees verder: OM gaat zwanendrifter vervolgen (Een Vandaag)

Gepost in Juridische zaken, Nieuws | Tags ,

Aangifte wegens mishandeling ganzen

Brandganzen in kraalAcht dierenorganisaties en Dominee Hans Bouma hebben aangifte gedaan tegen Gedeputeerde Staten Noord-Holland en de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland wegens mishandeling van ganzen en het gebruik van een verboden vangmiddel.

De ganzen werden bij het crematorium in Schagen bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten. Volgens de Europese Vogelrichtlijn is het gebruik van een vangkraal niet toegestaan. De aanwezige inspecteur weigerde de wet te handhaven toen hem door dierenorganisaties op deze verboden vangmethode werd gewezen.

Er loopt bovendien een bezwaarprocedure van De Faunabescherming tegen het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland.

Lees verder: de volledige tekst van de aangifte

Gepost in Juridische zaken, Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer, Provincies | Tags , , ,

Moordmachine ganzen draait op volle toeren

Dode brandganzen Schagen

Foto: RTV NH – Bart van Zutphen

In Noord-Holland draait de moordmachine van Duke Faunabeheer op volle toeren. Op 6 juli werden er bij het crematorium in Schagen 1000 (andere berichten spreken van meer dan 1800) vogels, voornamelijk brandganzen, gevangen en vergast. De directie van het crematorium was niet vooraf op de hoogte gesteld van de vangacties en was er niet blij mee. En vandaag, 10 juli, was er een vangactie in Wormerland, bij Spijkerboor.

RTV Noord-Holland: Verslag met video van de ganzenvergassing bij Schagen

Iedereen praat elkaar maar na dat er “veel te veel” ganzen zijn. Ja, er zijn veel ganzen, hier naartoe gelokt door onze manier van intensieve landbouw bedrijven en door de aanleg van natte natuurgebieden. Maar wie bepaalt wat “te veel” is? Omdat steeds direct als er iemand klaagt (en boeren klagen altijd) een rijdende gaskamer wordt gestuurd is het voor andere bedrijven niet lonend om alternatieve methoden te ontwikkelen om ganzen te verjagen. Die worden toch niet gebruikt. Zo houdt de vicieuze cirkel zichzelf in stand, terwijl de aantalsreductie al na korte tijd weer ongedaan is gemaakt doordat nieuwe vogels de opengevallen plaatsen innemen.

Lees voor meer informatie onze ganzenfolder

In België begint er wel een tegengeluid te komen. Een schepen van de gemeente Hoeilaarts wil af van de vergassingen en stelt voor nu eens serieus naar andere, meer diervriendelijke methoden te kijken. In Nederland lijkt dit beetje gezond verstand helaas nog ver weg.

Hoeilaartse schepen van Dierenwelzijn wil vergassen van zomerganzen halt toe roepen

Update: Politie kan worden ingezet

Men vraagt zich af wat de reden was om ganzen te doden op het terrein van het crematorium, terwijl de eigenaar helemaal niet geklaagd had over de ganzen. Wie had er dan last van? En had Yarden, als het bedrijf eerder op de hoogte was geweest, de actie kunnen stoppen? Nee, integendeel: als een terreineigenaar weigert mee te werken aan de ganzenvergassingen zou de politie eventueel ingeschakeld kunnen worden, aldus woordvoerster Harriet Wijker van provincie Noord-Holland. Wettelijk mag de uitvoerder de grond zonder toestemming betreden. In Nederland is dus alles geoorloofd als het resultaat maar een flink aantal dode ganzen is.

Noordhollands Dagblad: Ganzenbescherming hekelt rol provincie

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , , ,

Brief van De Faunabescherming aan de PvdA

Omdat de Partij van de Arbeid in haar reactie op de protestmails had laten weten dat verdere vragen en opmerkingen welkom waren heeft het bestuur van De Faunabescherming een brief aan de PvdA geschreven. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat diverse opmerkingen uit de reactie van de PvdA niet (meer) juist zijn na het aannemen van het gewraakte amendement 107.

De tekst van deze brief vindt u hier

Voor wie echt het naadje van de kous wil weten hebben we ook de wetsteksten op een rijtje gezet die als gevolg van het amendement zijn vervallen.

Tekst wet Natuurbescherming inclusief amendement 107

Gepost in Acties, Plezierjacht, Politiek en wetgeving

Balans van een actie

Waarom actie?

De Faunabescherming kijkt terug op een paar woelige weken. Over het algemeen werken we op de achtergrond om de wilde dieren in dit land te beschermen tegen menselijk ingrijpen. De laatste actie dateert alweer van een paar jaar geleden. Toen demonstreerden we bij de nieuwe natuurbrug in Hulshorst om er de aandacht op te vestigen dat de opening van dit ecoduct misbruikt werd om de jacht op edelherten te intensiveren. Een jaar eerder konden we met een e-mailactie voorkomen dat de Amsterdamse gemeenteraad zou besluiten de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen te laten bejagen.

Sinds de opkomst van de sociale media zijn er snellere en meer effectieve methoden om onze achterban te mobiliseren dan fysieke en e-mailacties. Waarom hebben we nu dan het al wat oudere middel van de e-mailactie weer van stal gehaald? Omdat we nu wilden dat mensen zich direct zouden richten tot een politieke partij. Want wat was het geval?

Nieuwe natuurwet

Na jaren praten was er een ontwerp voor een nieuwe natuurwet. Omdat deze wet mede door de PvdA was ontworpen, zou men verwachten dat deze partij eindelijk een belofte had waargemaakt die al jaren in alle verkiezingsprogramma’s stond: het afschaffen van de wildlijst. Op deze lijst staan vijf diersoorten: haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant. Op deze dieren mag worden gejaagd zonder dat daarvoor enige noodzaak, zoals schade aan landbouwgewassen of natuurwaarden, is aangetoond. Pure plezierjacht dus, al hoort men vaak de leugen dat plezierjacht in Nederland niet voorkomt. In de nieuwe natuurwet werd de wildlijst niet afgeschaft, het werd hooguit iets moeilijker gemaakt om zomaar op deze dieren te schieten. De jagers schreeuwden moord en brand, en de VVD dreigde de hele wet te verwerpen. Wat de PvdA toen deed, is politiek zonder precedent. Zij diende met de VVD een amendement in dat werd gepresenteerd als compromis, maar niets anders was dan een volledige capitulatie. Dit amendement is op 1 juli aangenomen.

Teleurstelling

De dierenwelzijnsorganisaties waren zeer teleurgesteld en verklaarden dat zij niet zouden deelnemen aan faunabeheereenheden (jagersclubs), die geen enkele bevoegdheid meer hadden om het afschot vooraf te toetsen. De jagers daarentegen waren dolblij, waaruit blijkt dat deze wet met dit amendement heel slecht is voor de dieren.

Naast de bijval (10.000 deelnemers is een prachtig resultaat) waren er ook enkele reacties, meestal van jagers, waarin wij werden uitgemaakt voor alles wat lelijk is. De term “dierenjihadisten” hadden we nog niet eerder gehoord. En dat terwijl wij ons juist verzetten tegen het onthoofden van dieren! Opvallend was dat diverse malen werd aangegeven dat wij niet de moeite hoefden te nemen om de inzender te beantwoorden. En een persoon meldde dat wij niets zouden erven van zijn moeder. Tja, jammer dan.

Een paar keer is ons verweten politiek te bedrijven en moedwillig de PvdA te beschadigen. Dat is onjuist, wij zijn geen politiek instrument, maar verdedigen de belangen van levende wezens die zelf geen stem hebben. Ja, wij hebben actie gevoerd tegen de PvdA. In ruim een week ontving de partij tienduizend protesten, dus het is duidelijk dat velen het met ons eens zijn. De in het amendement genoemde dierenwelzijnsorganisaties zijn niet naar hun mening gevraagd en zij geven aan niet te willen meewerken aan een “wassen neus”. Is het dan vreemd dat “PvdA” en “kiezersbedrog” bijna synoniem zijn geworden?

Intussen heeft de PvdA een antwoord gestuurd op de protestmails
Lees hier: het antwoord van de PvdA met ons commentaar daarop.
Lees ook: Jagers wel, Dierenbescherming niet blij met Natuurwet

Gepost in Acties, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags ,

Tweede Kamer geeft jagers en boeren vrij spel

FB_jachtstickers_NatuurschadeOp 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de bescherming van de natuur van staatssecretaris Dijksma gestemd. Voor dit wetsvoorstel zijn meer dan 150 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk zijn vijftien amendementen en zes moties aangenomen en heeft de Tweede Kamer ook voor het wetsvoorstel gestemd. Ondanks alle protesten, waaronder de protest-e-mails die ruim 10.000 mensen via onze site verstuurden, is het zeer schadelijke amendement dat door PvdA en VVD samen was ingediend, aangenomen.

Jagers en boeren mogen nu volledig naar eigen inzicht aan de gang gaan. Faunabeheereenheden hoeven geen plannen meer in te dienen, zoals in het wetsvoorstel stond, voordat er op de vijf wildsoorten kan worden gejaagd en voordat agrariërs op hun eigen gronden dieren mogen (laten) bestrijden vanwege landbouwschade.

Boeren vrij spel

Het amendement regelt dan wel dat maatschappelijke organisaties verplicht in het bestuur van een Faunabeheereenheid zijn vertegenwoordigd, niet bepaald is welke en hoeveel maatschappelijke organisaties dat dan moeten zijn en in hoeverre deze organisaties invloed hebben in een organisatie die van oudsher wordt gedomineerd door jagers. Belangrijker is nog dat de Faunabeheereenheden door dit amendement niets te zeggen hebben over jacht en schadebestrijding door boeren.

Meeuwenbestrijding

Een andere kwalijk amendement dat de Tweede Kamer heeft aangenomen is het amendement dat bepaalt dat provincies niet alleen een vrijstelling kunnen geven aan boeren om landbouwschade op hun eigen gronden te bestrijden, maar ook aan gemeenten om overlast gevende dieren te bestrijden. Uit de toelichting is duidelijk dat de VVD op die manier probeert om onder een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam uit te komen, die bepaalde dat er geen ontheffing had mogen worden verleend voor het bestrijden van meeuwen in de gemeenten Haarlem, Alkmaar en Leiden.

Moties

Afgezien hiervan zijn nog enkele andere amendementen en moties aangenomen die de schade nog enigszins proberen te beperken. Maar van moties is bekend dat deze, als ze de regering onwelgevallig zijn, makkelijk naast zich neergelegd kunnen worden.

Ethische verantwoordelijkheid

Het aangepaste wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer moeten worden behandeld. Wij hopen dat het gezonde verstand bij de Eerste Kamerleden zegeviert en dat ze het wetsvoorstel terugsturen omdat het met alle aanpassingen niet meer voldoet aan het doel van deze wet: de inzet op een sterke natuur, waarbij bescherming een van de sleutelwoorden is. De natuur heeft een intrinsieke waarde en ook de Raad van State gaf in haar advies aan dat de mens de ethische verantwoordelijkheid draagt voor een respectvolle omgang met dieren omwille van hun intrinsieke waarde.

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags

Al meer dan 10.000 protestmails verstuurd

smileyEindstand op 01-07, 17:00 uur: 10.080 mails

Sinds maandag 22 juni de actiepagina online werd gezet zijn er meer dan 10.000 protestmails naar de fractie van de PvdA gestuurd. Lieve mensen, allemaal heel hartelijk dank dat u in actie bent gekomen voor de dieren!

Omdat de stemmingen intussen hebben plaatsgevonden is de actie nu afgesloten. Het omstreden amendement is helaas aangenomen.

Lees ook: Reacties en achtergrondinformatie

Gepost in Acties, Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags